Ekonomija

23.01.2023
146

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU PROGRAMA RADA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2023. GODINU

Na osnovu Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2023. godinu ("Sl.list Crne Gore – opštinski propisi", broj 65/22) i člana 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17 i 46/19), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor raspisuje J A V N I  K O N K U R S za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih sufinansiranju programa rada sportskih organizacija u opštini Kotor za 2023. godinu.

Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Kotor za 2023. godinu: za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, razvoj školskog sporta, razvoj ženskog sporta (ravnopravno učešće žena i muškaraca), razvoj sporta za osobe sa invaliditetom, razvoj sportske rekreacije i sporta za sve i vrši se na osnovu Javnog konkursa koji raspisuje organ lokalne uprave nadležan za sport (u daljem tekstu: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti).

Pravo na sufinansiranje ostvaruju sportske organizacije koje su registrovane na teritoriji opštine Kotor, u skladu sa zakonom i koji se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza.

Bliži kriterijumi za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Kotor sportskim organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Kotor propisani su članom 14 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17 i 46/19).

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti sa naznakom naziva Javnog konkursa.

Uz prijavu u zapečaćenoj koverti prilažu se:

 1. Odluka o osnivanju kluba sa imenima osnivača;
 2. Statut kluba;
 3. Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija;
 4. Izvještaj o radu za prethodnu takmičarsku sezonu (sa prikazom najvažnijih troškova na propisanom obrascu nadležnog Sekretarijata), kao i zakonom propisane finansijske iskaze za prethodnu kalendarsku godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), ovjerene i usvojene od strane skupštine kluba;
 5. Program rada za narednu takmičarsku sezonu - opisno i troškovno po svakoj stavci, usvojen i ovjeren od skupštine kluba;
 6. Potvrda matičnog saveza da Korisnik budžeta učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionalni sportski savez Crne Gore u određenoj sportskoj disciplini (osim za klubove za koje u Crnoj Gori nije formiran sportski savez ili ne postoji sistem takmičenja);
 7. Interna evidencija starosne i polne strukture članstva (za dokaz masovnosti);
 8. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o broju registrovanih takmičara/ki sportskog kluba po uzrasnim kategorijama;
 9. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu seniora/ki u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 10. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu svih mlađih kategorija (juniori/ke, kadeti/kinje, pioniri/ke) u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 11. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu svih kategorija (seniori/ke, juniori/ke, kadeti/kinje, pioniri/ke) u prethodnoj međunarodnoj takmičarskoj sezoni;
 12. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o osvojenom prvom ili drugom mjestu ili učešću među četiri najbolje ekipe na nacionalnom ili međunarodnom turnirskom takmičenju (kup);
 13. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o mjestu i periodu organizacije sportskog takmičenja ukoliko je klub bio organizator nekog državnog ili međunarodnog takmičenja;
 14. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o učešću člana/ice sportskog kluba za reprezentaciju Crne Gore u svim uzrasnim kategorijama;
 15. Potvrda poslovne banke da žiro račun kluba nije blokiran;
 16. Potvrda da klub ima angažovanog/u jednog/u stručnjaka/inju koji/a ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu;
 17. Potvrda o obezbijeđenom prostoru za obavljanje djelatnosti.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli i na web sajtu Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”, a zaključno sa 07.02.2022. godine.

Prijavni obrazac se može preuzeti sa web sajta Opštine Kotor – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ili u Građanskom birou Opštine Kotor.

Prijava se podnosi i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor, u terminu predviđenom za rad sa strankama, sa naznakom “Za Komisiju za sport” ili putem pošte na adresu Stari grad 317.

Za sve dodatne informacije povodom Konkursa sportske organizacije se mogu obratiti putem telefona 032/325-874 ili 032/325-860 (lokal 115) kao i putem e-mail adrese: dejan.ognjanovic@kotor.me

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijavni obrazac na linku:

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/javni-konkurs-za-raspodjelu-bud%C5%BDetskih-sredstava-namijenjenih-sufinansiranju-programa-rada-sportskih-organizacija-u-op%C5%A0tini-kotor-za-2023.-godinu/

Podijeli na: