Ekonomija

06.05.2022
843

JAVNI KONKURS - RASPODJELA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA INDIVIDUALNE SPORTISTE/KINJE

Na osnovu člana 7 i 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17, 46/19), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor raspisuje

JAVNI KONKURS za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih sufinansiranju individualnih sportista/kinja u opštini Kotor za 2022. godinu.
 

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Kotor za 2022. godinu za sufinansiranje individualnih sportista u opštini Kotor.

Pravo na sufinansiranje ostvaruju pojedinci , koji su registrovani na teritoriji opštine Kotor, u skladu sa zakonom, i koji se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza. Po ovom Javnom konkursu pravo na sufinansiranje mogu ostvariti I sportisti iz kategorije “netakmičarkih sportova” (oni za koje nije formiran sportski savez u Crnoj Gori).

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti sa naznakom Javnog konkursa.

Uz prijavu u zapečaćenom kovertu prilažu se:

  1. Dokaz o aktivnom članstvu u nekom od sportskih klubova;
  2. Izvještaj o učešću na takmičenju i rezultatima postignutim u prethodnoj godini;
  3. Izvještaj o utrošenim sredstvima iz prethodne godine (narativni i finansijski izvještaj sa adekvatnom finansijskom dokumentacijom);
  4. Program takmičenja i finansijski plan za 2022. godinu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor i na web sajtu Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”, a zaključno sa 13.05.2022. godine.

Prijavni obrazac se može preuzeti sa web sajta Opštine Kotor – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti (https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/javni-konkurs-za-raspodjelu-bud%C5%BDetskih-sredstava-namijenjenih--sufinansiranju-individualnih-sportista-u-op%C5%A0tini-kotor-za-2022.godinu/)  ili u Građanskom birou Opštine Kotor.

Prijava se podnosi i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor , u terminu predviđenom za rad sa strankama, sa naznakom “Za Komisiju za sport” ili putem pošte na adresu Stari grad 317.

Za sve dodatne informacije povodom Konkursa individualni/e sportisti/kinje se mogu obratiti putem telefona 032/325-874 ili 032/325-860 ( lokal 115) kao i putem e-mail adrese: dejan.ognjanovic@kotor.me ( savjetnik za sport i mlade Dejan Ognjanović).


SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Podijeli na: