Ekonomija

14.03.2021
1633

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O POSTAVLJANJU ODNOSNO GRAĐENJU I UKLANJANJU POMOĆNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-2414 od 26.02.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 27.02.2021. do 15.03.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 15.03.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.
(SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE)

U nastavku Nacrt dokumenta koji nam je proslijeđen.

N A C R T
Na osnovu člana 223 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člаnа 38 stav 1 tačka 2 Zаkоnа о lоkаlnој sаmоuprаvi („Službeni list Crne Gore“ broj 2/18, 34/19 i 38/20) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana ____________ 2021. godine, donijela je O D L U K U o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor


I OPŠTA ODREDBA

Član 1

Ovom Odlukom propisuju se vrste pomoćnih objekata, kao i uslovi i postupak za njihovo postavljanje, odnosno građenje i uklanjanje.

Član 2

Pomoćnim objektima smatraju se objekti koji čine funkcionalnu cjelinu sa stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim objektima, kao i objekti koji su u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

II VRSTE POMOĆNIH OBJEKATA

Član 3

Pomoćnim objektima, u smislu ove Odluke, smatraju se:

1. Pomoćni objekti koji služe korišćenju stambenog odnosno poslovnog objekta (garaže, bazeni, nedstrešnice, pergola, ostave koje nisu u sklopu osnovnog objekta, septičke jame, bunari, bistijerne, ograde, međe, podzide, potporni zidovi, i sl.);
2. Pristupne rampe, liftovi i slični objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;
3. Ekonomski objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za gajenje životinja, prateći objekti za gajenje životinja, objekti za skladištenje stočne hrane, objekti za smještaj poljoprivredne mehanizacije, alata i oruđa, objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda i drugi slični objekti);
4. Pomoćni objekti u funkciji zaštite i valorizacije nepokretnih kuturnih dobara (zaštitne konstrukcije, centri za posjetioce, info-pultovi, prostori za prezentacije);
5. Foto-naponski paneli za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora, snage do 10 kW, na krovu osnovnog odnosno drugog pomoćnog objekta.

III USLOVI ZA POSTAVLJANJE ODNOSNO GRAĐENJE POMOĆNIH OBJEKATA

Član 4

Na jednoj urbanističkoj parceli, odnosno lokaciji za gradnju, dozvoljeno je postavljanje odnosno građenje samo jednog pomoćnog objekta iste vrste, tj. namjene iz člana 3 tačka 1, odnosno više pomoćnih objekata iste vrste, tj. namjene iz tačke 2, 3, 4 i 5 istog člana.
Nije dozvoljena prenamjena pomoćnog objekta u stambeni ili poslovni objekat.

Član 5

Pomoćni objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom, odnosno u granicama lokacije za gradnju ukoliko nije potrebno donijeti plan detaljne razrade, a prema smjernicama Prostorno urbanističkog plana (u daljem tekstu: PUP-a).
Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke parcele odnosno lokacije za izgradnju se primjenjuju samo za pomoćne objekte koji su u funkciji objekata za stanovanje kao što su garaže, ostave, ljetne kuhinje i sl.
Ukoliko se pomoćni objekat postavlja odnosno gradi na prostoru za koji ne postoji plan detaljne razrade, dozvoljena je izgradnja shodno smjernicama PUP-a, ili ako planom detaljne razrade za isti nijesu utvrđeni uslovi postavljanja odnosno građenja, uslovi se određuju odredbama ove Odluke.

Član 6

Nadzemni i podzemni pomoćni objekti se postavljaju odnosno grade u granicama urbanističke parcele, odnosno lokacije za gradnju, na udaljenosti od najmanje 3 metra od njene granice, tako da građevinska linija pomoćnog objekta ne može biti ispred građevinske linije prema glavnoj saibraćajnici, osim ako planskim dokumentom nije drugačije definisano.
Pomoćni objekti se mogu graditi uz granicu urbanističke parcele odnosno lokacije za gradnju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti vlasnika susjedne urbanističke, odnosno katastarske parcele.

Član 7

Pomoćni objekti iz člana 3 tačka 1 mogu biti maksimalne spratnosti prizemlje (P), a ukoliko je teren u nagibu, spratnosti suteren (S).
Maksimalna dozvoljena bruto razvijena građevinska površina (BRGP) pomoćnog objekta iz stava 1 ovog člana može biti do 30m2.
Maksimalna dozvoljena bruto razvijena građevinska površina (BRGP) pomoćnog objekta u funkciji poljoprivrede (garaža, koševa, ambara, ostava, nadstrešnica i sl.) 50m2.
Svijetla visina prostorija u pomoćnom objektu je 2,60m.

Član 8

Ograda prema ulici može da bude zidana (kamena), maksimalne visine 0,6m od kote trotoara, ili transparentna, maksimalne visine 1,4m. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.
Susjedne građevinske parcele mogu se ograđivati živom zelenom ogradom, koja se sadi u osovini granice parcele, ili transparentnom ogradom maksimalne visine 1,4m, a sve to uz saglasnost susjeda. Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na zemljištu vlasnika parcele. Parcela čija je kota nivelete viša za 0,9m od susjedne može se ograđivati transparentnom ogradom do 1,4m visine, koja se može postaviti na podzid, čiju visinu definiše važeći planski dokument.
Otvoreni (nenatkriveni) bazeni sa pripadajućom plažnom površinom, kao i tehničke prostorije bazena ne ulaze u ukupni BRGP kompleksa, a maksimalni indeks zauzetosti vodene površine bazena iznosi 0,1 od površine lokacije za gradnju.
Član 9

Materijalizacija pomoćnih objekata treba da bude usklađena sa ambijentom, a posebno u obuhvatu zaštićenog područja, uz obavezu pribavljanja konzervatorskih uslova nadležnog organa, a sve u skladu sa važećim planskim dokumentom.

Član 10

Organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata izdaje urbanističko tehničke uslove za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta.
Uslovi za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta izdaju se u roku dvadeset dana od dana podnošenja zahtjeva.
Nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje uslova, nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, bez naknade.
Uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organi i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica bez naknade.
Ako nadležni organi odnosno pravna lica ne dostave uslove iz stava 4 ovog člana u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa uslovima utvrđenim na osnovu ove Odluke.
Zahtjev za izdavanje uslova i uslovi izdati u pisanoj formi objavljuju se na sajtu organa lokalne uprave u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana izdavanja uslova.

Član 11

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta izrađuje privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispunjava uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije.
Dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta čini dokaz o pravu svojine odnoso drugom pravu na zemljištu i tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.
Dokumentacija iz stava 2 ovog člana, u zavisnosti od vrste i namjene pomoćnog objekta, može biti tipski projekat, odnosno druga vrsta projekta.

Član 12

Investitor pomoćni objekat može da postavi odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane ovom Odlukom.
Prijavu i dokumentaciju iz stava 1 ovog člana investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave u roku od petnaest dana prije početka postavljanja odnosno građenja.

Član 13

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata.

Član 14

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Komunalna policija Opštine Kotor i Služba za inspekcijske poslove Opštine Kotor.

Član 15

Novčanom kaznom u visini od 150,00 do 10.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako gradi pomoćne objekte bez odobrenja nadležnog organa ili je odstupio od odobrene tehničke dokumentacije.
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50,00 do 3.000,00 eura.
Novčanom kaznom u visini od 20,00 do 1.000,00 eura kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, odnosno fizičko lice za prekršaj iz stava 1 ovog člana.

Član 16

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi“.

 

Broj: 11-____________
Kotor, ____________ 2021. godine


SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
Predsjednica Skupštine
Maja Mršulja, s.r.

Foto: sajt Opštine Kotor

Podijeli na: