Ekonomija

13.09.2022
238

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 01-018/22-15809, od dana 12.09.2022.godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj objavljuje:

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj: 01-018/22-15809, od dana 12.09.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor, i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 14.09.2022. do 28.09.2022.godine.
Nacrt Odluke o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

Svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti svoje predloge, prigovore, sugestije i mišljenja na građanskom birou Opštine Kotor, ili putem e-maila: privreda@kotor.me.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dodatna obavještenja u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 ili 325-860, lokal 219 - kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor.
SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

U nastavku tekst NACRTA
 
Na osnovu člana 9 stav 1 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore” br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19) i člana 36 Statuta Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br. 037/19), Skupština Opštine Kotor, ____ sjednici održanoj dana ___.___.2022. godine, donijela je:
O D L U K U
o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor
(“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br. 051/19, 011/21)
Član 1
U Odluci o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br. 051/19, 011/21) u članu 13, prije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: “Zabranjen je saobraćaj za sva motorna vozila na dijelu ulice Gabela u Risnu i to od kat. parc. br. 605/1 KO Risan I do kat. parc. br. 538 KO Risan I (do raskrsnice gdje se ulica Gabela ukršta sa putem koji vodi prema Gorici i vrtiću).”
Dosadašnji stav 1, postaje stav 2.
Član 2
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od odana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”.
Broj: ____________
Kotor, __________ 2022. godine
SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNICA,
Maja Mršulja
O b r a z l o ž e n j e
Pravni osnov za donošenje Odluke o dopuni Odluke Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br. 051/19, 011/21) sadržan je u odredbi člana 9 stav 1 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore” br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19) kojim je propisano da Opština, kad vrši poslove iz sopstvene nadležnosti, reguliše saobraćaj na svom području, u skladu sa ovim zakonom, i člana 36 Statuta Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br. 037/19) kojim je propisano da Skupština donosi propise i druge opšte akte.
Razlozi za donošenje Odluke
Na osnovu Zahtjeva za održavanje sastanka upućenog od strane MZ Risan broj: 0206 – 180, od dana 29.07.2022.godine, sa temom zatvaranja ulice Gabela za odvijanje saobraćaja, a u cilju njenog očuvanja kao zaštićenog područja, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, nakon održanog sastanka sa predstavnicima MZ Risan i mendžerom Opštine Kotor, podnijela je Inicjativu broj: 04-335-4037, od dana 16.08.2022.godine, koja je zavedena na Građanskom bioru Opštine Kotor, pod brojem 16-341/22- 14847, od dana 25.08.2022.godine. Predmet Inicjative je zatvaranje dijela ulice Gabela od kat. parc. br. 605/1 KO Risan I do kat. parc. br. 538 KO Risan I (do raskrsnice gdje se ulica Gabela ukršta sa putem koji vodi prema Gorici i vrtiću) tokom cijele godine, a u cilju očuvanja iste, kako bi se koristila isključivo kao pješačka zona i spriječila njena dalja devastacija. Zatvranjem ovog dijela ulice ne bi se ugrozilo funkcionisanje saobraćaja u samom mjestu, dok bi se, s druge strane, ovakvim načinom regulisanja saobraćaja očuvala navedena ulica kao dio starog urbanog jezgra Risna koja predstavlja spomenik kulture II kategorije.
 
OBRAĐIVAČ:
Sekretarijat za razvoj preduzetništva,
komunalne poslove i saobraćaj
(Opština Kotor)

 

Podijeli na: