Ekonomija

17.02.2020
320

JAVNA RASPRAVA O STRATEGIJI RAZVOJA POMORSKE PRIVREDE POČELA 27. JANUARA (VIDEO)

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pripremilo je Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030 sa pratećim Akcionim planom. Strateški dokument je u fazi javne rasprave, počev od 27. januara, a sami proces konsultacija zainteresovane javnosti trajaće 40 dana. U martu mjesecu planirano je da u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore prezentujemo dodatno crnogorskoj pomorskoj privredi Strategiju, kako bi i na ovaj način omogućili konstruktivnu razmjenu mišljenja sa privrednim sektorom i njihovu punu uključenost u proces izrade ovako značajnog strateškog dokumenta. Nakon toga, planirano je održavanje završnog Okruglog stola, koji će predstavljati mogućnost da sva zainteresovana javnost neposredno bude uključena u proces konsultacija i uputi nam svoje sugestije koje ćemo sa dužnom pažnjom i razmotriti.

Strategija dugoročno kreira javne politike iz oblasti pomorske privrede, a zasnovana je na jasnom razumijevanju postojećeg stanja. Prilikom izrade Strategije razvoja pomorske privrede, posmatrane kroz prizmu „Plave ekonomije“, nisu obuhvaćeni samo osnovni segmenti pomorske privrede kao što su brodarstvo i usluge u pomorskom prevozu, brodogradnja, lučka infrastruktura, lučke usluge i ljudski resursi, već i sve druge srodne djelatnosti poput ribarstva, nautičkog turizma, istraživanje i proizvodnja ugljovodonika, biotehnologija mora i dr.

 

Strategija prepoznaje 5 strateških ciljeva, koji su dalje precizno razrađeni kroz operativne ciljeve i aktivnosti koje bi trebale dovesti do njihove realizacije. Tako su kao strateški ciljevi definisani povećanje doprinosa pomorske privrede i povezanih djelatnosti sveukupnom ekonomskom razvoju, jačanje administrativnih kapaciteta pomorske administracije Crne Gore i pojednostavljenje administrativnih procedura, veća uključenost civilnog sektora, a naročito strukovnih nevladinih udruženja, u svim procesima koji prethode donošenju strateških odluka, normativnih akata, predlaganja sistemskih rješenja za prevazilaženje izazova u sektoru pomorske privrede. Kao jedan od ciljeva definisano i da stručna zajednica postaje pokretač razvoja pomorske privrede, te da ubuduće rast pomorske privrede bude zasnovan na principima zelene ekonomije.

 

S obzirom da je za postizanje navedenih strateških ciljeva predviđen čitav niz operativnih ciljeva, navešćemo samo neke od njih: postizanje održivog rasta i konkurentnosti u lučkom sektoru, povećanje broja jahti upisanih u crnogorski Registar jahti, postizanje održivog rasta i konkurentnosti crnogorske pomorske privrede, u kontekstu plave ekonomije, sinergijom i zajedničkim doprinosom svih činilaca pomorske privrede primjenjujući integralni, multisektorski pristup uz koordinirano usaglašavanje prioriteta, pozicionirati Crnu Goru kao atraktivnu nautičku i kruzing destinaciju, obezbijediti primjenu međunarodnih obaveza Crne Gore kao obalne države, države zastave i države luke, unaprijediti sigurnost pomorske plovidbe i sigurnost ljudskih života i imovine na moru, te bezbjednost lučkih postrojenja i brodova . Planirano je i pojednostavljenje administrativnih procedura, kao i aktivno uključivanje civilnog društva u razvojne procese crnogorske pomorske privrede. Neophodno je ojačati kadrovsku strukturu u pomorskoj administraciji i u privatnom sektoru, ali i  stvoriti odgovarajuće pretpostavke u javnom i privatnom pomorskom sektoru za privredni rast zasnovan na principima zelene ekonomije.

 

Takođe, neke od aktivnosti koje su definisane Strategijom, su: izmjena važeće zakonske regulative u cilju uspostavljanja integralnog i centralizovanog upravljanja svim lukama u Crnoj Gori, izrada analize atraktivnosti crnogorske zastave i važećeg zakonodavnog okvira koji tretira upis jahti u crnogorski Registar jahti, pojednostavljenje administrativnih procedura digitalizacijom postupka upisa jahti, izdavanja isprava i samog vođenja Registra jahti. Planirano je osnivanje crnogorskog pomorskog klastera koji će za članove imati privredne subjekte koji potpadaju pod sektor plave ekonomije. Restrukturiranje brodarskih društava “Crnogorska plovidba” AD Kotor i “Barska plovidba” AD Bar u cilju postizanja njihove održivosti i finansijske stabilnosti takođe je predviđeno ovim strateškim dokumentom.

 

Pored navedenog, predviđeno je i povećanje efikasnosti javnog sektora u privlačenju i realizaciji direktnih stranih investicija u pomorsku privredu i uspostavljanje atraktivnog poslovnog ambijenta u sektoru pomorske privrede. Posebno želimo istaći da je planirana i izrada Akcionog plana koji će definisati aktivnosti u cilju unaprjeđenja radno-pravnog statusa crnogorskih pomoraca. 

 

U periodu koji je obuhvaćen strateškim planiranjem, biće obezbijeđeni uslovi za dostupnu i efikasnu uslugu prihvata i zbrinjavanja brodskog otpada i ostataka tereta u svim crnogorskim lukama. Analiza optimizacije pomorskog saobraćaja u Bokokotorskom zalivu biće urađena u cilju unaprjeđenja sigurnosti pomorske plovidbe i umanjenja uticaja pomorskog saobraćaja na biodiverzitet mora i druge parametre životne sredine. Luka Bar će biti razvijana kao logistički centar koji je integrisan u multimodalni transportni sistem, dok će postizanje pune iskorišćenosti potencijala slobodne zone luke Bar biti realizovano kroz podsticanje proizvodne i prerađivačke djelatnosti unutar zone.

 

Postojeći Port  Community System (PCS) biće unaprijeđen, kao jedinstven i integrisani informacioni sistem za razmjenu podataka između lučkih operatora, organa vlasti i drugih subjekata koji učestvuju u pomorskom prevozu, odnosno lučkom poslovanju. Biće obezbijeđeni adekvatni prihvatni kapaciteti za ribarsku flotu. Poseban potencijal Strategija je prepoznala u napuštenoj ili neiskorišćenoj lučkoj infrastrukturi, te predviđa stavljanje iste u funkciju privrednog razvoja.

 

Neke od čitavog niza kvalitetno definisanih aktivnosti koje Strategija predviđa su i digitalizacija crnogorskih upisnika brodova, dosljedna primjena propisa o bezbjedonosnoj zaštiti lučkih postrojenja i brodova u svim crnogorskim lukama, uvođenje sistema e-manifest po uzoru na analogna rješenja u Evropskoj uniji itd.

 

Poseban akcenat Strategija razvoja pomroske privrede stavila je na razvoj intermodalnosti i pristupačnosti kroz izgradnju i modernizaciju putne i željezničke infrastrukture u cilju bolje saobraćajne povezanosti crnogorskih luka sa zaleđem.

 

Podsjećamo, Nacrt Strategije razvoja pomorske privrede moguće je preuzeti sa web stranice Ministarstva saobraćaja i pomorstva, na kojoj se takodje nalazi i obrazac na kom je potrebno dostaviti sugestije, kao i plan javne rasprave sa potrebnim podacima.

 

Video zapis na : https://www.youtube.com/watch?v=bj8zE54KmXk

 

(Ministarstvo saobraćaja i pomorstva)

 

Podijeli na: