Ekonomija

18.11.2022
400

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O JAVNOM VODOSNABDIJEVANJU I UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM I ATMOSFERSKIM VODAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/22- 20181 od 17.11.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o javnom vodosnabdijevanju i upravljanju komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama na teritoriji Opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 18.11.2022. do 03.12.2022. godine.
Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 03.12.2022. godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-mail privreda@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 132 kod Sekretarijata  za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZENIŠVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
U nastavku Nacrt koji nam je proslijeđen, a tekst Zaključka možete pronaći u prilogu.
N A C R T
Na osnovu člana 14 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 55/16, 74/16, 2/18, 66/19), člana 82 i člana 155 stav 1 Zakona o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 27/07 i "Službeni list Crne Gore",br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18) i na osnovu člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 37/19) Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj _______________ 2022. godine, donosi:

ODLUKA
o javnom vodosnabdijevanju i
upravljanju komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama
na teritoriji Opštine Kotor

I OPŠTE ODREDBE

Član 1
Ovom Odlukom propisuju se način i uslovi organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti: javnog vodosnabdijevanja, upravljanja komunalnim otpadnim vodama i upravljanja atmosferskim vodama na području Opštine Kotor i uslove za pružanje komunalnih usluga, odnosno isporuku komunalnog proizvoda, prava i obaveze vršioca komunalne djelatnosti i korisnika usluga, način plaćanja izvršenih usluga i druga pitanja od značaja za vršenje naprijed pomenutih djelatnosti.

Član 2
Komunalna djelatnost javnog vodosnabdijevanja podrazumijeva:
- zahvatanje vode sa lokalnih vodoizvorišta ili preuzimanje iz regionalnog vodovodnog sistema;
- tretman vode u skladu sa zakonskim propisima;
- isporuka vode korisnicima preko sistema javnog vodosnabdijevanja;
- zaštita izvorišta i
- održavanje vodovodnog sistema.
Komunalna djelatnost upravljanja komunalnim otpadnim vodama podrazumijeva:
- sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda javnim sistemom za odvođenje otpadnih voda (kanalizacioni sistem);
- prečišćavanje otpadnih voda;
- održavanje kanalizacionog sistema i
- održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda predstavlja proces obrade komunalne otpadne vode u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i ispuštanje prečišćene otpadne vode u recipijent, u skladu sa propisima kojim se uređuje upravljanje komunalnim otpadnim vodama.
Komunalna djelatnost upravljanje atmosferskim vodama podrazumijeva:
- odvođenje i ispuštanje atmosferskih voda sa javnih i drugih uređenih površina javnim sistemom atmosferske kanalizacije i
- održavanje atmosferskog kanalizacionog sistema.
- održavanje prirodnih i vještačkih otvorenih vodotoka za prihvatanje i odvođenje bujičnih voda.
Mobilna isporuka vode je isporuka vode auto-cisternama i drugim sredstvima za mobilnu isporuku, koja se obavlja u slučaju prekida pružanja usluge u trajanju dužem od 24 sata, kao i transport vode u sušnom periodu na području Opštine Kotor gdje nije izgrađen javni vodovodni sistem.
Mobilno odvođenje komunalnih otpadnih voda je crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama i predstavlja regulisanu komunalnu djelatnost.
Pružanje usluga javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama predstavlja djelatnost od javnog interesa.

Član 3
Korisnik usluga komunalne djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u smislu ove odluke je fizičko i pravno lice koje koristi komunalne usluge, odnosno komunalne proizvode na teritoriji Opštine Kotor.
Komunalne djelatnosti usluge javnog vodosnabdijevanja, javnog odvođenja komunalnih otpadnih voda, upravljanje atmosferskim vodama na teritoriji opštine Kotor vrši DOO »Vodovod i kanalizacija Kotor« Kotor (u daljem tekstu: Društvo).
Komunalne djelatnosti prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, tretman i zbrinjavanje kanalizacionog mulja sa teritorije Opštine Kotor i Opštine Tivat, kao i održavanje zajedničkog dijela kanalizacionog sistema Kotor – Trašte, vrši Društvo sa ograničenom odgovornošću za odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat (u daljem tekstu: PPOV).
Međusobna prava i obaveze sa Društvom iz stava 2 i 3 ovog člana, uređuju se Ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, korišćenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom u svojini Opštine.

II USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA DJELATNOSTI
JAVNOG VODOSNABDIJEVANJA

Član 4
Sistem za javno vodosnabdijevanje i isporuku vode, u smislu ove Odluke čine:
- izvorišta sa zaštitnim zonama;
- crpne stanice sa potrebnom elektromašinskom i drugom opremom;
- primarna, sekundarna i tercijarna vodovodna mreža sa svim uređajima i objektima na njoj;
- rezervoari;
- priključci od uličnog cjevovoda do glavnog vodomjera uključujući vodomjer i zatvarače ispred i iza vodomjera.
Član 5
Pod održavanjem sistema za javno vodosnabdijevanje podrazumijeva se tekuće i investiciono održavanje čime se obezbjeđuje funkcionisanje svih elemenata vodovodnog sistema.
Investiciono održavanje je izvođenje radova na infrastrukturi, opremi i sredstvima kojima se, u zavisnosti od vijeka trajanja, vrši rekonstrukcija infrastrukture, opreme i sredstava u cilju održavanja njihove funkcionalne spremnosti i/ili veće tehno-ekonomske efikasnosti u pružanju usluge i/ili višeg nivoa zaštite životne sredine.
Tekuće održavanje čine redovni radovi manjeg obima, kao i intervencije koje se izvode na komunalnoj infrastrukturi, opremi i sredstvima u slučaju oštećenja i sprječavanja oštećenja ili havarija u cilju njihovog dovođenja u stanje funkcionalne spremnosti, a sastoji se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mjera i obaveza je Društva. Investiciono održavanje odnosno izvođenje radova na komunalnoj infrastrukturi, opremi i sredstvima kojima se, u zavisnosti od vijeka trajanja, vrši zamjena djelova komunalne infrastrukture, opreme i sredstava u cilju održavanja njihove funkcionalne spremnosti, i/​ili veće tehno-ekonomske efikasnosti u pružanju usluge i/​ili višeg nivoa zaštite životne sredine vrši Osnivač.

Član 6
Pravo priključenja objekta na sistem za javno vodosnabdijevanje imaju fizička i pravna lica pod uslovima predviđenim zakonom i ovom Odlukom.
Na zahtjev organa nadležnog za poslove uređenje prostora, Društvo izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije.
Uslovi iz prethodnog stava naročito sadrže podatke o položaju postojeće vodovodne mreže i njenim kapacitetima, pritisku na mjestu priključenja, lokaciju skloništa za vodomjer, kao i ostale podatke od značaja za izradu tehničke dokumentacije.
Društvo je dužno da po zahtjevu iz stava 2 ovog člana odluči u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Član 7
Na tehničku dokumentaciju / projekat za izgradnju objekta Društvo izdaje saglasnost.
Na zahtjev za davanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva izda saglasnost.
Ukoliko Društvo u navedenom roku ne dostavi saglasnost, shodno odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, smatraće se da je Društvo saglasno sa dostavljenim projektom.
Član 8
Vlasnik građevinskog objekta odnosno investitor objekta u izgradnju dužan je da priključi svoj objekat na dostupnu infrastrukturu.
Infrastruktura (cjevovod) se smatra dostupnom za priključenje ukoliko se ista nalazi u zoni puta neposredno pored urbanistričke parcele na kojoj se objekat nalazi.
Građevinskim objektom u smislu stava 1 ovog člana, smatra se stambeni, poslovni i drugi objekat u kojem su predviđene vodovodne instalacije.
Priključenje iz stava 1 ovog člana, vrši se preko priključka koji može biti privremen i trajan.
Privremeni priključak se izvodi za potrebe izgradnje građevinskog objekta ili za potrebe privremenih objekata.
Trajni priključak se izvodi za upotrebu objekta.
Priključenje objekta na javni vodovodni sistem može da izvodi Društvo ili druga registrovana građevinska firma pod nadzorom Društva.
Troškove priključenja snosi investitor odnosno vlasnik objekta.

Član 9
Investitor, odnosno vlasnik objekta podnosi zahtjev Društvu za vodovodni priključak.
Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se prijava radova ili građevinska dozvola, odnosno druga dokumenta kojima se dokazuje da su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi za priključenje, kao i druga dokumenta prema procedurama Društva.
Društvo vrši priključenje objekta na sistem javnog vodosnabdijevanja, najkasnije 10 dana od dana prijema dokaza o uplati naknade na ime troškova priključenja prema ispostavljenoj profakturi.
Uklanjanje privremenog priključka vrši Društvo:
- u slučaju građevinskog priključka, nakon stavljanja u funkciju trajnog priključka za predmentni objekat;
- u ostalim slučajevima privremenog priključka na osnovu zahtjeva za prekid pružanja usluga.
Prije uklanjanja privremenog priključka podnosilac zahtjeva je dužan izmiriti sve obaveze po osnovu utroška vode i radova na uklanjanju priključka.

Član 10
Vodovodne instalacije korisnika usluga spajaju se sa vodovodnom mrežom preko vodovodnih priključaka.
Pod vodovodnim priključkom podrazumijeva se cijevni spoj od ulične vodovodne mreže do spoja sa unutrašnjim instalacijama korisnika, zaključno sa vodomjerom.
Vodovodni priključak i priključenje instalacija na sistem za javno vodosnabdijevanje vrši isključivo Društvo ili drugi izvođač pod nadzorom Društva.
Rekonstrukciju postojećih priključaka koji ne zadovoljavaju tehničke uslove, na zahtjev korisnika, izvodi Društvo, o trošku korisnika.
Ukoliko se vrši zamjena dijela vodovodnog sistema/ulična mreža, što podrazumijeva zamjenu dijela priključnog cjevovoda na privatnoj parceli, teret navedenih troškova nosi Društvo odnosno Opština.
U slučaju iz stava 4 ovog člana stari priključak se stavlja van funkcije, a vlasnik parcele je dužan da dozvoli nesmetano izvođenje radova na njegovoj parceli.
Ugradnja crpnih uređaja i hidrofora na vodovodnim instalacijama korisnika može se vršiti samo na osnovu prethodne saglasnosti i pod uslovima koje propisuje Društvo.

Član 11
Na svakom priključku, na granici sa javnom površinom, mora da postoji mjerenje količine preuzete vode.
Jedna urbanistička parcela po pravilu može da ima samo jedan priključak na vodovodni sistem.

Član 12
Individualni stambeni objekat koji se priključuje na sistem za javno vodosnabdijevanje mora imati sopstveni vodomjer koji se nalazi van objekta na granici parcele, na mjestu gdje priključak sa javne prelazi na privatnu parcelu, čija se ugradnja vrši prema uslovima koje propisuje Društvo.
Kod objekata sa više stambenih jedinica, pored glavnog vodomjera na granici parcele, za svaku jedinicu mora da postoji poseban, interni vodomjer.
Interni vodomjeri se postavljaju u zidne ormariće na zidu objekta ili u zajedničke prostorije objekta.
Svi vodomjeri moraju biti dostupni i ne smiju biti unutar stana ili druge prostorije koja može biti zaključana.
Ovlašćeni predstavnik Društva ima pravo pristupa na privatnu parcelu radi očitavanja, zamjene i kontrole vodomjera.
Ukoliko objekat koji ima unutrašnje vodomjere ima ograničen pristup zajedničkim unutrašnjim prostorijama (šifra na ulazu), Skupština stanara je dužna da imenuje lice koje će omogućiti pristup vodomjeru.
Vlasnici posebnih djelova starih stambenih zgrada koje nemaju interne vodomjere, mogu na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Društva i o svom trošku, ugraditi poseban vodomjer.
Poslovni prostori u takvim zgradama, moraju imati posebne vodomjere prema uslovima utvrđenim od strane Društva.
Član 13
Ukoliko se u istom objektu nalaze poslovni i stambeni prostor, obaveza vlasnika, odnosno korisnika objekta je da izvrši razdvajanje unutrašnjih instalacija za navedene prostore i izvrši postavljanje posebnih vodomjera.
Ukoliko nije izvršeno razdvajanje poslovnog od stambenog prostora u istom objektu, a snabdijevanje vodom se vrši preko jednog vodomjera, utrošena voda će se obračunavati prema cijeni za poslovni prostor.
Član 14
Sklonište za vodomjer (šaht ili zidni ormarić) se gradi o trošku investitora, odnosno vlasnika objekta prema uslovima koje određuje Društvo, a održava korisnik usluga o svom trošku i brine se da uvijek bude čisto, uredno i pristupačno za radove na vodomjeru.
Vodomjer može da ugrađuje, mijenja, premješta ili uklanja samo Društvo ili drugo lice ovlašćeno od strane Društva u skladu sa procedurama i uputstvom i pod nadzorom Društva.
Prilikom navedenih intervencija sačinjava se zapisnik koji mora biti potpisan strane Društva i korisnika usluga.
Vodomjer iz stava 2 ovog člana mora biti ovjeren (da je državni žig iz tekuće godine), odnosno označen propisanim oznakama u skladu sa propisima kojim se uređuje metrologija.
Zabranjeno je skidati ili na bilo koji način oštetiti žig odnosno plombu na vodomjeru.
Korisnik je odgovoran za čuvanje žiga odnosno plombe.
Izrada priključka i prva instalacija vodomjera je obaveza investitora, odnosno vlasnika objekta, a održavanje, odnosno redovna zamjena vodomjera je obaveza Društva.

Član 15
Ukoliko je korisnik, koji se nalazi u evidenciji Društva, priključen na vodovodnu mrežu bez vodomjera, Društvo će izvršiti ugradnju vodomjera o trošku vlasnika, odnosno korisnika objekta. Prethodno, obaveza vlasnika, odnosno korisnika objekta je izvođenje građevinskih radova na ugradnji vodomjera i izgradnja skloništa za vodomjer.
Ukoliko je sklonište za vodomjer izgrađeno nepropisno, korisnik je dužan prilagoditi ga propisanim uslovima.
Ako se u roku od 30 dana od dana prijema pisane opomene Društva, sklonište ne izgradi, odnosno prilagodi, snabdijevanje vodom će se obustaviti.
Troškove isključenja i ponovnog priključenja na javni vodovod snosi korisnik.

Član 16
Svi izvedeni priključni vodovi prije vodomjera, gledano u smjeru tečenja vode i vodomjeri na tim priključcima, postaju dio sistema za javno vodosnabdijevanje i prenose se na upravljanje i redovno održavanje Društva, osim u slučajevima kada se vodomjeri nalaze unutar objekta.
Ukoliko se vodomjeri nalaze unutar objekta, a ne postoji glavni vodomjer, obaveza Društva je održavanje priključnog voda do ventila ispred objekta, a za slučaj da navedeni ventil nije ugrađen onda do zida objekta, kao i redovno održavanje vodomjera i ventila ispred, iza i unutar objekta.
Kod objekata sa više stambenih, odnosno poslovnih jedinica, kod kojih je na granici parcele ugrađen glavni vodomjer, a unutar objekta interni vodomjeri, obaveza Društva je održavanje priključnog voda, kao i redovno održavanje glavnog i internih vodomjera sa pripadajućim ventilima.
Član 17
Društvo donosi procedure kojima definiše bliži način ugradnje, zamjene, premještanja, uklanjanja i održavanja vodomjera i prateće armature.
Sastavni dio procedure iz stava 1 ovog člana, je uputstvo za ugradnju vodomjera koje sadrži nacrte i ilustracije sa modelom, dizajnom i opisom vodomjera, način ugradnje pripadajuće armature, vodeći računa o obezbjeđivanju najpovoljnijih hidrauličkih uslova za tačnost mjerenja.
Procedure iz stava 1 i Uputstvo iz stava 2 ovog člana, Društvo je dužno objaviti na svojoj internet stranici.


Član 18
Redovno održavanje vodomjera predstavlja zamjenu vodomjera nakon isteka roka propisanog zakonom.
Vlasnik, odnosno korisnik objekta je obavezan da zaštiti vodomjer od oštećenja i snosi troškove otklanjanja štete usled mehaničkog oštećenja vodomjera, smrzavanja istog i slično.
Ukoliko dođe do oštećenja vodomjera (oštećenja stakla, kućišta i sl.) obaveza korisnika je da plati nabavku i ugradnju novog vodomjera kao i utošenu vodu.
U slučaju kradje vodomjera Društvo ugrađuje novi vodomjer o trošku korisnika, a ukoliko u predhodnom periodu vodomjer nije očitavan, korisnik će se zadužiti procjenjenom kubikažom.

Član 19
Ako korisnik zatraži kontrolu ispravnosti vodomjera, Društvo je dužno da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva sporni vodomjer zapisnički demontira, kojom prilikom na mjernom mjestu ugrađuje novi vodomjer a sporni predaje na kontrolu firmi ovlašćenoj i opremljenoj za radove na vodomjeru.
Ukoliko se utvrdi da je vodomjer ispravan, korisnik snosi troškove kontrole i plaća spornu potrošnju.
Član 20
Unutrašnja vodovodna instalacija počinje iza vodomjera i obuhvata sve cijevi unutar i izvan objekta.
Održavanje unutrašnjih instalacija je obaveza vlasnika, odnosno korisnika objekta.
U višeetažnim stambenim zgradama, o zaštiti i ispravnosti zajedničkih unutrašnjih vodovodnih instalacija i skloništa za glavni vodomjer, stara se Skupština etažnih vlasnika u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.
Ukoliko nije formirana Skupština etažnih vlasnika obaveze održavanja unutrašnjih instalacija prenose se na vlasnike pojedinih djelova zgrade.
Za objekte za koje je neophodno postavljanje hidrofora i internih rezervoara, isti se postavljaju iza vodomjera i smatra se dijelom unutrašnjih instalacija.
.
1. Prava i obaveze Društva

Član 21
Društvo je dužno da sa korisnikom u zaključi ugovor o komunalnim uslugama u pisanoj formi.
Sadržaj ovog ugovora propisan je članom 34 Zakona o komunalnim djelatnostima.

Član 22
Društvo je dužno da:
- trajno i redovno obavlja poslove vodosnabdijevanja grada i drugih naselja na teritoriji Opštine Kotor, gdje je izgrađen sistem javnog vodosnabdijevanja i predat na upravljanje Društvu;
- isporučuje korisniku zdravstveno ispravnu vodu za piće, koja ispunjava uslove o ispravnosti utvrđene zakonom;
- održava u funkcionalnom i ispravnom stanju javni vodovod sa svim objektima i uređajima;- stara se o modernizaciji Sistema;
- učestvuje u izradi razvojnih programa opštine Kotor, programa za urbanističko
uređenje prostora i programa za uređenje gradskog građevinskog zemljišta;
- u cillju zaštite javnog interesa učestvuje u vršenju stručnog nadzora nad
izgradnjom sistema za vodosnabdijevanje kao i svih objekata u sastavu tog sistema ukoliko nije neposredni izvođač;
- učestvuje u izradi planskih dokumenata Opštine Kotor;
- izdaje uslove za projektovanje, izgradnju i održavanje javnog vodovodnog sistema;
- vrši priključenje objekata na sistem javnog vodosnbdijevanja;
- otkloni kvar na vodovodnoj mreži u roku od 48 sati.

Član 23
Društvo je dužno da sprovodi zaštitne mjere izvorišta u skladu sa važećim propisima.
U slučaju iznenadnog i nekontrolisanog zagađenja vode na izvorištu, Društvo je dužno da odmah prekine isporuku vode za piće sa zagađenog izvorišta, spriječi štetne uticaje na kvalitet i higijensku ispravnost vode, preduzme mjere na otklanjanju zagađenja i nakon toga ispravnu vodu ponovo pusti u eksploataciju.
O razlozima prekida vodosnabdijevanja iz stava 2 ovog člana, Društvo je dužno odmah obavijestiti korisnike putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Član 24
Društvo je dužno da u najmanje jednom štampanom ili elektronskom mediju, koji je dostupan građanima na području Opštine Kotor, a obavezno na internet stranici Društva, obavijesti korisnike o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji mogu nastati u pružanju usluge javnog vodosnabdijevanja najkasnije 24 sata prije očekivanog prekida isporuke vode za piće.
U slučaju smanjenja dotoka ili nestašice vode na izvorištima u sušnim periodima godine Društvo je dužno da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, donese Plan restrikcije isporuke vode za predmetna područja, uz saglasnost organa lokalne uprave nadležnog za komunalne poslove i o tome putem sredstava javnog informisanja, štampanim obavještenjima i na internet stranici Društva obavijesti korisnike.
Član 25
U slučaju neplaniranih ili neočekivanih poremećaja i prekida u obavljanju javnog vodosnabdijevanja, Društvo je dužno da odmah o tome obavijesti nadležni organ lokalne uprave i da preduzme mjere za otklanjanje uzroka poremećaja, kao i da preko najmanje jednog elektronskog, odnosno štampanog medija, a obavezno na internet stranici Društva obavijesti građane o nastalim poremećajima ili prekidima.
Ukoliko Društvo ne preduzme mjere za otklanjanje poremećaja, mjere preduzima Opština Kotor o trošku Društva.
Član 26
Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi servisne informacije koje se odnose na uslove i način redovnog pružanja usluge javnog vodosnabdijevanja (Pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti), kao i informacije iz čl. 23, 24 i 25 ove Odluke.
Član 27
Društvo će privremeno uskratiti korisniku isporuku vode u sledećim slučajevima:
- ako ugradi crpni uređaj, odnosno hidrofor za objekat priključen na javni vodovod suprotno uslovima koje propisuje Društvo;
- ako vodomjer okrene suprotno od smjera za mjerenje protoka vode;
- ako priključi vodu sa drugog izvorišta na instalacije objekta koji je priključen na javnu vodovonu mrežu;
- ako stanje unutrašnje vodovodne instalacije prouzrokuje štete drugim dijelovima višeetažnih objekata po nalogu inspekcijskih službi;
- ako nastane kvar ili smetnje na unutrašnjoj instalaciji po nalogu inspekcijskih službi;
- ako se na unutrašnjim instalacijama pojavi električni napon;
- ako neracionalno koristi vodu u periodu smanjenja dotoka ili nestašice vode na izvorištima u sušnim periodima godine;
- ako se bespravno priključi na vodovodnu mrežu sa ili bez vodomjera;
- ako onemogući iz bilo kojih razloga očitavanje vodomjera;
- ako preduzima bilo kakve štetne radnje na vodovodnom priključku;
- ako u određenom roku, a najviše 90 dana i pored ispostavljenih računa ne plati naknadu za utrošenu vodu;
- ako snadbjeva vodom drugu katastrasku parcelu;
- po nalogu inspekcijskih službi.
Član 28
Građevinski radovi iznad, ispod ili u neposrednoj blizini cjevovoda, postrojenja i uređaja, kojima Društvo pruža usluge vodosnabdijevanja i koji su mu povjereni na upravljanje, mogu se izvoditi samo uz saglasnost Društva.
Sve radove na zaštiti i obezbjeđenju cjevovoda, postrojenja i uređaja u slučaju izvođenja radova iz stava 1 ovog člana, izvodi Društvo ili drugi izvođač pod nadzorom Društva, a na teret investitora.
Radi zaštite cjevovoda i sprečavanja oštećenja uspostavlja se zaštitna zona oko cjevovoda na način da se ne dozvoljava izvođenje građevinskih radova:
 

  • za cjevovode prečnika 150 mm i veće, po 2 m lijevo i desno, od ose cjevovoda,
  • za cjevovode od 50 do 150 mm, po 1 m lijevo i desno, od ose cjevovoda.

Ukoliko se vrši iskop pored cjevovoda na dubini većoj od 1 m, mjereno od ose cjevovoda, zaštitna zona cjevovoda se povećava za 1 m sa svakim dodatnim metrom dubine, kako ne bi došlo do pojave klizišta. Horizontalna i vertikalna udaljenost vodovodnih instalacija od ostalih instalacija mora zadovoljavati tehničke normative.
Član 29
Društvo je dužno da trajno čuva tehničku dokumentaciju o vodovodnim priključcima.

Član 30
Služba zaštite i spašavanja i ostali subjekti koji učestvuju u gašenju požara imaju pravo da za potrebe gašenja požara koriste vodu sa hidranata i drugih točećih mjesta na vodovodnim instalacijama, bez naknade za korišćenje iste.
Zabranjeno je korišćenje vode sa protivpožarnih hidranata u druge svrhe.
Mjesta na kojima se nalaze hidranti moraju biti obilježena i obezbijeđena.
Društvo je dužno da Službi zaštite i spašavanja dostavi spisak svih hidranata na vodovodnoj mreži i da je obavijesti o svakom ukinutom ili novoizgrađenom hidrantu u roku od sedam dana od dana nastale promjene.
Član 31
Društvo je dužno da u redovnim uslovima vrši isporuku vode za zajedničke potrebe i to: pranje i polivanje ulica i zalivanje zelenih javnih površina.
Uslovi i način isporuke vode za potrebe iz prethodnog stava određuju se Ugovorom koji Društvo zaključuje sa privrednim društvima koja vrše usluge iz stava 1 ovog člana.

Član 32
Društvo je obavezno da vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, na kojoj se nalazi javni vodovod, obavijesti o potrebama intervencije i namjeravanim radovima na istom na njegovoj parceli, prije početka radova, odnosno ako se radi o hitnoj intervenciji u toku radova ili po završetku radova.
U obavještenju se navode razlozi, vrsta radova, planirano vrijeme završetka, izjava da će površina biti vraćena u prvobitno stanje i druge informacije koje su od značaja za izvođenje radova.
Nakon završetka radova na predmetnoj parceli Društvo je dužno da istu vrati u prvobitno stanje, najkasnije u roku od osam dana od dana završetka radova na zelenoj odnosno zemljanoj površini, odnosno 30 dana na asfaltnoj ili betonskoj površini.

2. Prava i obaveze korisnika usluga

Član 33
Korisnik je dužan da:
- redovno izmiruje obaveze prema Društvu po osnovu vodovodnog priključa;
- održava u tehnički ispravnom stanju instalacije i uređaje koji su u njegovoj nadležnosti;
- omogući Društvu pristup mjernom uređaju radi očitavanja, nadzora, provjere ili zamjene mjernog uređaja, kao i za potrebe održavanja javne vodovodne mreže, ukoliko se ista nalazi na njegovoj parceli;
- ne dozvoli priključenje drugih parcela sa sopstvenih instalacija;
uslugu javnog vodosnabdijevanja koristi na način da ne ometa druge korisnike, ne ugrožava životnu sredinu, objekte, opremu i uređaje koji su u funkciji obavljanja djelatnosti javnog vodosnadbijevanja.
Član 34
Korisnik može otkazati korišćenje usluge javnog vodosnadbjevanja za objekte koji se ruše, čija je upotreba prestala ili u slučaju privremenog priključka, pisanim zahtjevom najmanje 15 dana prije prestanka korišćenja.
Ukoliko se otkazuje usluga javnog vodosnadbjevanja, priključak se mora ukloniti sa uličnog cjevovoda, kako se voda ne bi mogla više koristiti.
Korisnik usluga je dužan izmiriti sve obaveze po osnovu potrošnje vode, kao i platiti troškove uklanjanja priključka sa uličnog cjevovoda.

Član 35
Korisnik je dužan da Društvu prijavi sve promjene od značaja za pružanje usluga, naročito promjenu vlasnika objekta, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
Prijava se podnosi pisanim putem.
Za slučaj da korisnik ne postupi u skladu sa odredbom iz stava 1 ovog člana Društvo može u skladu sa zakonskim odredbama izvršiti promjenu vlasnika mjernog mjesta u evidenciji potrošača Društva.
Član 36
U cilju kontrole vodovodnih instalacija ovlašćeno lice Društva ima pravo pristupa na nekretninu koja je priključena na javni vodovodni sistem.
Ovlašćeno lice iz stava 1 ovog člana može vršiti pregled kućnih instalacija samo u prisustvu vlasnika.
3. Obračun i naplata izvršenih usluga

Član 37
Korisnik plaća cijenu usluge javnog vodosnabdijevanja, koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela, a utvrđuje se u skladu sa Metodologijom za utvrdjivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti (“Službeni list Crne Gore”, br.56/20,3/21,51/21)
Fiksni dio cijene usluge javnog vodosnabdijevanja utvrđuje se radi pokrića troškova koji ne zavise od količine isporučene vode za ljudsku upotrebu.
Visinu fiksnog dijela usluge javnog vodosnabdijevanja određuje Regulatorna agencija.
Varijabilni dio cijene usluge javnog vodosnabdijevanja zavisi od količine isporučene vode i isti se obračunava po jedinici mjere (m3).
Za utvrđivanje elemenata koji utiču na formiranje cijene vode, procedura utvrđivanja cijene vode i procedura pribavljanja saglasnosti na visinu, odnosno promjenu cijene vode, primjenjuju se odredbe člana 53, 54, 55, 56 i 56a Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore”, br.55/16,74/16,2/18,66/19).

Član 38
Količina isporučene vode utvrđuje se redovnim mjesečnim očitavanjem na vodomjeru.
Prilikom očitavanja stanja vodomjera očitavaju se samo cijele jedinice mjere za koje je utvrđena cijena.
Korisnik je dužan da službenom licu Društva omogući očitavanje vodomjera.
Korisnik ima pravo da prisustvuje očitavanju vodomjera.
Očitavanje vodomjera osim redovnog, Društvo može da vrši i vanredna očitavanja stanja vodomjera.
Član 39
Kod objekata u etažnoj svojini, ukoliko postoji glavni vodomjer, kao i interni (posebni) vodomjeri za sve posebne djelove stambene zgrade, obračun količine isporučene vode vrši se očitavanjem glavnog i internih (posebnih) vodomjera.
Ukoliko postoji razlika između očitane količine potrošene vode sa glavnog vodomjera i zbira količina potrošene vode sa internih (posebnih) vodomjera tj.zajednička potrošnja se raspoređuje ravnomjerno na posebne dijelove zgrade.
Kod objekata u etažnoj svojini, za koje postoji glavni vodomjer, a posebni djelovi stambene zgrade nemaju vodomjere, količina isporučene vode obračunava se na osnovu očitavanja stanja glavnog vodomjera a očitana količina se raspoređuje prema broju članova domaćinstva korisnika posebnog dijela zgrade, prema evidenciji Skupštine stanara etažnih vlasnika.
Ukoliko u objektu postoji hidrantska mreža,a na kojoj se očita eventualna potrošnja na vodomjeru za protivpožarnu vodu, a nije korišćena za gašenje požara, ista će predstavljati zajedničku potrošnju.
Član 40
U slučaju neispravnosti vodomjera potrošnja vode utvrđuje se kao prosjek potrošnje uporednog perioda od tri mjeseca prethodne godine.
Ukoliko se potrošnja vode ne može utvrditi po prethodnom stavu, ista će se obračunati paušalno, 6 m3 po članu domaćinstva mjesečno.

Član 41
Ukoliko se krivicom korisnika usluga, ne može izvršiti očitavanje stanja na vodomjeru, korisniku usluga će se ostaviti pisana obavjest sa kontaktom ovlaćšenog lica Društva sa ciljem dogovora naknadnog očitavanja. Ako nakon toge ne bude omogućeno očitavanje stanja vodomjera, potrošnja vode će se privremeno obračunavati paušalno u skladu odredbom iz člana 40 stav 2, do sticanja uslova za očitavanje stanja vodomjera.

Član 42
Društvo izdaje korisniku račun za uslugu javnog vodosnabdijevanja.
Račun za uslugu naročito sadrži:
1) podatke o vršiocu komunalne usluge (naziv, PIB, PDV, adresa, broj žiro računa, adresa internet stranice);
2) podatke o korisniku (ime i prezime, odnosno naziv, PIB, PDV, adresa za prijem pošte, a ukoliko ima više mjernih mjesta adrese svakog mjernog mjesta pojedinačno);
3) potrošački broj (šifra korisnika) i broj vodomjera;
4) broj i datum izdavanja računa;
5) obračunski period;
6) podatke o utvrđenim količinama isporučene vode (stanje na kraju prethodnog obračunskog perioda, stanje na kraju tekućeg obračunskog perioda, izračunata količina isporučene vode);
7) posebnu naznaku u slučaju da količina isporučene vode za piće nije utvrđena očitavanjem vodomjera;
8) cijena upravljanja komunalnim otpadnim vodama, ukoliko je objekat priključen na sistem za odvođenje otpadnih voda, fiksni i varijabilni dio po jedinici mjere, utvrđena u skladu sa metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti;
9) rok za plaćanje računa;
10) prikaz zaduženja, prethodnog duga i duga na utuženju;
11) napomene.

Član 43
Zaštita korisnika usluga javnog vodosnabdijevanja, obezbjeđuje se u skladu sa Zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.
Prigovor na obračun za usluge iz predhodnog mjeseca može se izjaviti Društvu pisanim putem najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja računa.
Društvo je dužno, da po prigovoru odluči najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema prigovora i o tome pismeno obavjesi podnosioca zahtjeva.
Pored ostalog, prigovor Društvu na račun može se podnijeti u odnosu na to da li račun sadrži sve podatke koji omogućavaju provjeru obračuna pruženih usluga, odnosno da li je pružena usluga obračunata u skladu sa navedenim podacima.
U slučaju kada korisnik usluga javnog vodosnabdijevanja nije zadovoljan ishodom po prigovoru koji je podnio Društvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prava potrošača, odnosno u slučaju kada se Društvo ne izjasni po prigovoru u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora, korisnik može organu lokalne uprave nadležnom za vršenje upravnog nadzora nad radom Društva podnijeti prigovor u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak, u roku od 15 dana od dana dostavljanja akta kojim je Društvo odlučilo o prigovoru korisnika, odnosno 15 dana od isteka roka za postupanje Društva po prigovoru.


Član 44
Plaćanje računa za usluge javnog vodosnabdijevanja vrši se najkasnije u roku naznačenom u računu.
Istekom roka iz stava 1 ovog člana obračunava se zatezna kamata u skladu sa Zakonom.
Plaćanje računa za usluge javnog vodosnabdijevanja vrši se na šalteru Društva, ili uplatom na žiro račune Društva koji su istaknuti na računu.

Član 45
Korisnici usluga sistema javnog vodosnabdijevanja, za koje se utvrdi da su neovlašćeno priključeni na sistem javnog vodosnabdijevanja, dužni su da nadoknade štetu Društvu zbog nedozvoljenog korišćenja vode, kao i troškove uklanjanja nelegalnog priključka.
Korisnici iz stava 1 ovog člana, dužni su da Društvu uplate paušalni iznos u visini cijene priključka koju korisnik plaća za tipičan priključak istih dimenzija prilikom priključenja na javni sistem vodosnabdijevanja.
Nadoknadu iz stava 2 korisnik je dužan uplatiti nakon uklanjanja nelegalnog priključka od strane Društva, u roku od 15 dana od dana prijema utvrdjene obaveze (fakture).
U slučaju da objekat nema drugi priključak a ima pravo na priključenje (ima građevinsku dozvolu ili prijavu gradnje i dr) predmetni priključak može postati legalan nakom plaćanja pored iznosa iz stava 2 ovog člana i obaveze po osnovu priključenja.

III USLOVI I NAČIN
OBAVLJANJA DJELATNOSTI
UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA

Član 46
Komunalna djelatnost upravljanja komunalnim otpadnim vodama predstavlja:

- prihvatanje i odvođenje otpadnih voda javnim kanalizacionim sistemom iz domaćinstava i voda sličnog sastava;
- prihvatanje i odvođenje predtretiranih otpadnih voda nastalih tokom proizvodnog procesa koje se ispuštaju u sistem otpadnih voda;
- prečišćavanje i ispuštanje prečišćenih komunalnih voda u recipijent;
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama;
- tretman i zbrinjavanje kanalizacionog mulja;
- održavanje kanalizacionog sistema;
- održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
Pod objektima namjenjenim za upravljanje komunalnim otpadnim vodama podrazumijevaju se:
- svi profili ulične kanalizacione mreže;
- revizioni silazi, odnosno šahtovi;
- kolektori za prikupljanje otpanih voda;
- pumpne stanice sa potisnim cjevovodima;
- ostali elementi sistema otpadnih voda;
- postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda .

Član 47
Za trajno i kvalitetno vršenje poslova iz djelatnosti upravljanja komunalnim otpadnim vodama Društvo i DOO”PPOV Kotor – Tivat Tivat moraju imati potrebnu opremu, postrojenja, uređaje i druga sredstva koja obezbjeđuju kvalitetno obavljanje tih poslova u skladu sa propisima.

1. Uslovi i način pružanja usluga i način priključenja
objekata na javni kanalizacioni sistem

Član 48
Javnim kanalizacionim sistemom odvode se komunalne otpadne vode, kao i predtretirane otpadne vode nastale tokom proizvodnog procesa u industrijskim objektima.
Kanalizacioni sistem na teritoriji opštine Kotor je separatnog tipa. To znači da su sistemi za odvođenje komunalnih i atmosferskih voda potpuno razdvojeni.
Nije dozvoljeno međusobno povezivanje instalacija ovih sistema.

Član 49
Uslove priključenja objekata na kanalizacioni sistem Društvo bliže utvrđuje pravilnikom.

Član 50
Pravo priključenja objekata na sistem javne kanalizacije imaju fizička i pravna lica pod uslovima predviđenim zakonom i ovom odlukom.
Na zahtjev organa uprave, odnosno organa lokalne uprave, nadležnog za poslove uređenja prostora, Društvo izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata koji će biti priključeni na javni kanalizacioni sistem.
Uslovima iz stava 2 ovog člana definiše se položaj cjevovoda, mjesto i način priključenja i drugi podaci od značaja za izgranju objekta.
Društvo je dužno da po zahtjevu iz stava 2 ovog člana odluči u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Član 51
Na tehničku dokumentaciju objekta, koji će se priključiti na javni kanalizacioni sistem, Društvo izdaje saglasnost.
Na zahtjev za davanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva donese odluku.
Ukoliko Društvo u navedenom roku ne dostavi saglasnost, shodno odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, smatraće se da je Društvo saglasno sa dostavljenim projektom.
Član 52
Pod unutrašnjim instalacijama za odvođenje otpadnih voda podrazumjevaju se instalacije za odvođenje otpadnih voda unutar i van objekta, zaključno sa revizionim oknom (šahtom) na granici parcele osim u slučaju kad je objekat izgrađen na javnoj površini, unutrašnja instalacija za odvođenje otpadnih voda završava se u prvom šahtu na javnoj površini.
Unutrašnje intalacije objekta spajaju se sa uličnom, gradskom kanalizacijom preko kanalizacionog priključka.
Kanalizacionim priključkom u smislu ove odluke, smatra se cijevni spoj unutrašnjih instalacija kanalizacije sa javnim kanalizacionim sistemom.

Član 53
Radove na izgradnji kanalizacionih priključaka izvodi isključivo Društvo ili drugi ovlašćeni izvođač radova, uz saglasnost i pod nadzorom Društva prema projektu priključenja na koji je Društvo dalo saglasanost.
Član 54
Investitor,odnosno vlasnik objekta podnosi zahtjev za priključenje objekta na kanalizacioni sistem.
Uz zahtjev se prilaže potrebna dokumentacija, navedena na internet stranici Društva.
Izradi kanalizacionog priključka može se pristupiti nakon izrade projekta priključenja i plaćanja obaveza prema Društvu.
Ukoliko projekat nije izradilo Društvo neophodno je da se pribavi saglasnost Društva na isti.
Kanalizacioni priključak može biti trajan i privremen.
Privremeni kanalizacioni priključak koristi se u slučaju priključenja privremenog objekta.
Nakon uklanjanja privremenog objekta kanalizacioni priključak se mora zatvoriti i zaštiti.

2. Prava i obaveze
Društva i korisnika usluga

Član 55
Društvo je dužno da obezbijedi stalno odvođenje otpadnih voda iz svih objekata koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem.
Društvo ne odgovara za smetanje, štetu ili nemogućnost odvođenja otpadnih voda u slučaju više sile i drugih razloga koje Društvo nije moglo da predvidi ili spriječi.
Društvo ne odgovara za smetnje ili štetu u slučaju kad treća lica ugroze, oštete ili zatrpaju objekte javne kanalizacije tako da se u tom slučaju ne može blagovremeno intervenisati na otklanjanju nastalih kvarova.
Član 56
Unutrašnju instalaciju objekta do revizionog šahta, održava vlasnik, odnosno korisnik objekta.
U višeetažnim stambenim zgradama, održavanje unutrašnjih instalacija kanalizacije je u nadležnosti Skupštine etažnih vlasnika, odnosno vlasnici pojedinih dijelova zgrade solidarno.
Prilikom izvođenja radova korisnik je dužan da preduzme sve potrebne mjere da se kanalizacioni objekti zaštite od oštećenja.
Ako nadležni organi utvrde da je do oštećenja kanalizacije došlo krivicom korisnika, Društvo će otkloniti kvar na njegov teret.
Član 57
U slučaju da smetnje i štete na javnoj kanalizaciji prouzrokuje treće lice, Društvo je dužno da iste otkloni na teret trećeg lica.
Ukoliko nije poznato treće lice koje je prouzrokovalo štetu, kvar otklanja Društvo bez obaveze da nadoknadi materijalnu štetu prouzrokavanu nastalim kvarom.

Član 58
U cilju kontrole kanalizacionih instalacija objekta, ovlašćeno lice ima pravo pristupa na nekretninu i u prostorije objekta.
Ovlašćeno lice iz stava 1 ovog člana može vršiti pregled kućnih instalacija samo u prisustvu vlasnika.
Član 59
Ovlašćeni predstavnik Društva ima pravo pristupa na svim dijelovima nekretnina, preko kojih je postavljen javni knalizacioni sistem koji održava Društvo.

Član 60
Građevinski radovi koji se izvode iznad, ispod ili u neposrednoj blizini objekata i instalacija javne kanalizacije mogu se izvoditi samo uz saglasnost Društva.
Potrebne radove na zaštiti i obezbjeđenju objekata i instalacija u slučaju radova iz stava 1. ovog člana izvodi Društvo ili drugi izvođač radova pod nadzorom Društva , na teret investitora.

Član 61
Troškove tekućeg održavanja javnog sistema za odvođenje komunalnih otpadnih voda snosi Društvo .
Troškove održavanja internih instalacija za odvođenje otpadnih voda snosi korisnik.
Korisnik je dužan da na pisanu opomenu Društva izvrši sve neophodne popravke na njegovim instalacijama, ukoliko iste nisu urađene prema važećim propisima.

Član 62
Društvo će privremeno uskratiti korisniku uslugu vodosnabdijevanja u sljedećim slučajevima:
1) kod bespravnog priključenja na kanalizacioni sistem,
2) kad kvar na unutrašnjim instalacijama kanalizacije ugrožava druge djelove stambene zgrade, odnosno stabilnost objekta;
3) kad se u mrežu upuštaju otpadne vode po sadržaju i kvalitetu suprotno pravilniku kojim se propisuju uslovi za izgradnju, održavanje i korišćenje javne kanalizacije za otpadne vode;
4) kad preduzima radnje na kanalizacionom priključku za koje nije ovlašćen;
5) kad bez saglasnosti Društva preko svojih unutrašnjih instalacija dozvoli odvođenje otpadnih voda iz susjednih objekata;
6) kad vrši odvođenje atmosferskih voda preko sistema za odvođenje komunalnih otpadnih voda.

Član 63
Društvo je dužno da o uskraćivanju pružanja uslug obavjesti nadležnog inspektora Opštine Kotor.
Obavještenje iz stava 1 ovog člana mora sadržati obrazloženje sa razlozima koji su doveli do uskraćivanja pružanja usluge.
Nakon otklanjanja uzroka do kojih je došlo do privremenog uskraćenja pružanja usluga Društvo je dužno odmah nastaviti sa pružanjem usluga, a najkasnije u roku od 3 dana.
Troškove isključenja i ponovnog priključenja do kojih dođe u slučajevima iz člana 63 ove Odluke, snosi korisnik koji ih je prouzrokovao.

Član 64
Korisnik usluga koji ispušta industrijske otpadne vode dužan je da vrši predtretman i stalno kontroliše kvalitet otpadnih voda prije ispustanja u javni sistema za odvođenje otpadnih voda, a izvještaj o ispitivanju kvaliteta otpadnih voda dostavi na uvid Društvu.

Član 65
Svi korisnici usluga odvođenja komunalnih otpadnih voda dužni su da unutrašnje instalacije za odvođenje otpadnih voda održavaju u ispravnom stanju.

Član 66
Vlasnici, odnosno korisnici prava raspolaganja na objektima koji se nalaze na području na kojem je izgrađen javni kanalizacioni sistem, obavezni su izvršiti priključenje objekata na isti u roku od 6 mjeseci od stavljanja u funkciju sistema.
Korisnik je dužan da nakon priključenja objekta na javni sistem za odvođenje otpadnih voda stavi van upotrebe septičku jamu.

Član 67
Za stambene, poslovne i druge objekte na područijima na kojima nije izgrađen javni sistem za odvođenje otpadnih voda problem otpadnih voda rješava se upotrebom vodononepropusne septičke jame.
Zabranjeno je postavljanje preliva, kao i bilo kakvo izlivanje otpadnih voda u okolinu (u zemlju, potok i slično).
Vodonepropusne septičke jame mogu se graditi samo na osnovu odobrenja nadležnog organa Opštine Kotor.
Septičke jame moraju se držati zatvorene odgovarajućim poklopcima i iste se moraju blagovremeno prazniti da ne dođe do prelivanja.
Troškove održavanja i pražnjenja septičkih jama snose vlasnici objekta, odnosno korisnici istih.

Član 68
Društvo je dužno da trajno čuva dokumentaciju o izvedenim priključcima na sistem za odvođenje otpadnih voda.
3. Obračun i naplata izvršenih usluga

Član 69
Obračun usluga odvođenja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda vrši se po utvrđenoj cijeni, prema količini utrošene vode očitane na vodomjeru i iskazuje se na računu koji Društvo izdaje korisniku za uslugu javnog vodosnabdijevanja.
Cijena usluge crpljenja, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama utvrđuje se po jednom crpljenju prema modelu punog povrata troškova, koje Društvo ima u pružanju ove usluge.
Za utvrđivanje elemenata koji utiču na formiranje cijene usluge iz stava 1 i 2 primjenjuju se odredbe člana 53, 54, 55, 56 i 56a Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore”, br.55/16,374/16,2/18,66/19) .
Član 70
Ako se utvrdi da je pravno ili fizičko lice protivpravno priključilo objekat na kanalizacioni sistem dužno je da:

  • plati kontrolu izgrađenog kanalizacionog priključka,
  • otkloni sve nedostatke ukoliko se isti otkriju
  • plati izradu projekta izvedenog stanja kanalizacionog priključka.

Visinu naknade iz stave 1 ovog člana Društvo bliže određuje Pravilnikom.
Troškove iz stava 1 ovog člana vlasnik odnosno korisnik je dužan platiti u roku od 15 dana od dana prijema utvrđene obaveze (računa).

IV USLOVI I NAČIN
OBAVLJANJA DJELATNOSTI
UPRAVLJANJA ATMOSFERSKIM VODAMA

Član 71
Komunalna djelatnost upravljanja atmosferskim vodama predstavlja:
- prihvatanje, odvođenje i ispuštanje atmosferskih voda sa javnih i drugih uređenih površina koje su povezane na sistem javne atmosferske kanalizacije,
- održavanje izgrađenih objekata sistema iz alineje 1 ovog stava
- održavanje prirodnih i vještačkih otvorenih vodotoka za prihvatanje i odvođenje bujičnih voda.

Član 72
Pod objektima atmosferskog kanalizacionog sistema podrazumjevaju se: kolektori za atmosferske vode, ulični cjevovodi na atmosferskoj kanalizacionoj mreži, šahtovi na atmosferskoj kanalizacionoj mreži i kolektorima, slivnici i taložnici, kao i priključci na atmosferski kanalizacioni sistem.
Član 73
Objekti atmoferskog kanalizacionog sistema grade se po odgovarajućim tehničkim propisima, koji važe za izgradnju tih objekata, u skladu sa odgovarajućim planovima i projektima.
Objekti za odvođenje atmosferskih voda sa privatnih parcela ne predstavlju dio javnog sistema atmosferske kanalizacije.
Član 74
Tekuće održavanje i popravke objekata javnog atmosferskog kanalizacionog sistema vrši Društvo.
Održavanje prirodnih i vještačkih otvorenih vodotoka za odvodjenje bujičnih voda vrši nadležni organ lokalne uprave
Objekti atmosferskog kanalizacionog sistema moraju se održavati tako da obezbjede odvođenje atmosferskih voda, koliko to omogućavaju tehničke karakteristike atmosferske kanalizacione mreže sa pratećim objektima.
Sredstva za održavanje objekata atmosferskog kanalizacionog sistema obezbjeđuju se u budžetu Opštine Kotor.
Član 75
Priključenje na objekte atmosferskog kanalizacionog sistema izvodi Društvo ili drugi izvođač pod nadzorom Društva u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje.
Društvo je obavezno da donese pravilnik kojim se propisuju uslovi za izgradnju, korišćenje, priključenje i održavanje objekata atmosferskog kanalizacionog sistema.

Član 76
Novoizgrađeni objekti atmosferskog kanalizacionog sistema ne mogu se dati na upravljanje i održavanje Društvu prije dobijanja upotrebne dozvole.
Održavanje objekata atmosferskog kanalizacionog sistema vrši se na osnovu elaborata održavanja objekta.
Član 77
Zabranjeno je samovoljno priključenje internih instalacija na sistem atmosferske kanalizacije.


Član 78
Građevinski i drugi radovi koji se izvode iznad, ispod ili u neporednoj blizini objekata atmosferskog kanalizacionog sistema mogu se izvoditi samo uz saglasnost Društva.
Radove na zaštiti i obezbjeđenju objekata i instalacija u slučaju izvođenja radova iz stava 1 ovog člana izvodi Društvo ili drugi izvođač pod nadzorom Društva, na teret investitora.

Član 79
Ako fizičko ili pravno lice nepropisno ili nemarnom upotrebom objekta atmosferske kanalizacije prouzrokuje oštećenje, isto će se otkloniti o njegovom trošku i tretirati kao oštećenje javnih uređaja, odnosno komunalnih objekata.
Član 80
Društvo ne odgovara za smetnje, štetu nastalu trećim licima, odnosno nemogućnost odvođenja atmosferskih voda nastalih usled više sile i drugih razloga koje Društvo nije moglo da predvidi ili spriječi.
Član 81
Zabranjeno je u atmosfersku kanalizaciju ispuštati i ubacivati ono što je može oštetiti i štetno uticati na život i zdravlje ljudi, a naročito:
- fekalije,
- kisjeline,
- alkalije,
- razne soli,
- benzin, ulje, masti i druge materije koje mogu štetno djelovati na materijal od koga je izgrađena atmosferska kanalizacija;
- prouzrokovače zaraznih i parazitskih bolesti ili materija zagađenih takvim klicama, kao i radioaktivne otpadne materije;
- materijale koji razvijaju toksične ili eksplozivne gasove i vrše druge štetne uticaje na kanalizacioni sistem ili okolinu;
- materijale, kao što su đubre, pepeo, kosti, gips, cement, pijesak i druge predmete koji mogu ugroziti pravilno funkcionisanje sistema.

Član 82
Zabranjeno je podizanje i uklanjanje poklopaca šahtova i rešetki slivnika od strane neovlašćenih lica.
Član 83
Ovlašćeni predstavnici Društva imaju pravo pristupa na svim djelovima nekretnine preko kojih prelazi atmosferska kanalizaciona mreža koju održava Društvo.

V NADZOR

Član 84
Upravni nadzor nad primjenom ove Odluke, vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove.
Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši Služba za inspekcijske poslove Opštine Kotor
Obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Komunalna policija Opštine Kotor.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 85
Novčanom kaznom u iznosu od 150,00 € do 10.000,00 € kazniće se Društvo, ako:

1) ne izda uslove za izradu tehničke dokumentacije u propisanom roku (član 6.stav 4 Odluke);
2) ne priključi objekat u propisanom roku (član 9. stav 3 Odluke);
3) procedure i upustvo ne objavi na svojoj internet stranici (član 17. Stav 2 Odluke);
4) postupa suprotno odredbama člana 22. Odluke;
5) postupa suprotno odredbama člana 23. Odluke;
6) trajno ne čuva tehničku dokumentaciju o vodovodnim priključcima iz člana 29. Odluke;
7) ne postupi u skladu sa članom 30. stava 3 i 4 Odluke;
8) ne vrši isporuku vode u skladu sa članom 31. stav 1 Odluke;
9) ne postupi u skladu sa članom 32. Odluke;
10) ne odluči po prigovoru nezadovoljnih korisnika usluga u propisanom roku (član 43. stav 3 Odluke)
11) ne obezbijedi stalno odvođenje otpadnih voda iz svih objekata koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem ( član 55. stav 1 Odluke);
12) ne čuva trajno dokumentaciju o izvedenim priključcima na sistem za odvodjenje otpadnih voda (član 68. Odluke);
13) ne donese Pravilnik iz člana 70. stav 2 Odluke;
14) ne postupi u skladu sa članom 75. Odluke;
Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice Društva usluga novčanom kaznom u iznosu od 20,00 do 1.000,00 €.

Član 86
Novčanom kaznom u iznosu od 150,00 € do 10.000,00 €, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1) priključi objekat na dostupnu infrastrukturu (član 8. Odluke);
2) ne dozvoli nesmetano izvodjenje radova na parceli ( član 10. stav 6 Odluke);
3) ne postupi u skladu sa članom 33. Odluke:
4) izvodi gradjevinske radove baz saglasnosti (član 60. Odluke);
5) postupa suprotno odredbama člana 64. Odluke;
6 ne postupi u propisanom roku iz člana 66. Odluke;
Za prekršaje iz stave 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 1.000,00 €.
Za prekršaje iz stave 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 €.


VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87
Društvo je dužno da opšte akte uskladi sa odredbama ove Odluke u roku 90 dana od dana stupanja na snagu.
Pravilnik iz člana 70 ove Odluke Društvo je dužno donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Procedure i Uputstvo iz člana 17 ove Odluke Društvo je dužno donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Korisnici usluga čije unutrašnje instalacije, odnosno priključci nijesu izvedeni u skladu sa ovom Odlukom dužni su da ih usklade u roku od 6(šest) mjeseci dana od njihovog donošenja.

Član 88
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 3/14,29/14,39/17 ) i Odluka o javnom kanalizacionom sistemu i odvođenju otpadnih voda na području Opštine Kotor
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 3/13,29/14,39/17 )

Član 89
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG - Opštinski propisi".


Broj: Skupština Opštine Kotor
Kotor, --------------------- 2022. godine Predsjednica,
Maja Mršulja s.r.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 14 i 15 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore”, br.55/16, 74/16, 2/18 i 66/19) i odredbama člana 15 i 36 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 37/19) kojim je propisana obaveza jedinice lokalne samouprave da na svojoj teritoriji obezbjedjuje i bliže uredjuje obavljanja komunalnih djelatnosti odnosno propisuje način i uslove organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti.
Nacrt Odluke sadrži sedam poglavlja: (I) - Opšte odredbe; (II) - Uslovi i način obavljanja djelatnosti javnog vodosnabdijevanja, (III) – Uslovi i način obavljanja djelatnosti upravljanja komunalnim otpadnim vodama, (IV) – Uslovi i način djelatnosti upravljanja atmosferskim vodama, (V) - Nadzor (VI) - Kaznene odredbe, (VII) Prelazne i završne odredbe.
Poglavljem (I) (čl 1 - 4) definiše se način i uslovi organizovanja i obavljanje komunalnih djelatnosti, pojam komunalne djelatnosti, mobilna isporuka vode, povjeravanje komunalne djelatnosti i osnov za povjeravanja.
Poglavljem (II ) (član 4 - 47) definicija sistema za javno vodosnabdijevanje, održavanje sistema za javno vodosnabdijevanje ( tekuće i investiciono održavanje), način priključenja korisnika usluga, definicija vodomjera, donošenje procedura kojim se definiše bliži način ugradnje, zamjene, premještanja, uklanjanja i održavanja vodomjera, prava i obaveze Društva, prava i obaveze korisnika usluga javnog vodosnabdijevanja, obračun naplata za izvršene usluge.
Poglavljem III (član 47-71) definicija komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadnim vodama, način i uslovi priključenja na javni kanalizacioni sistem, prava i obaveze društva i korisnika usluga javnog kanalizacionog sistema, obračun i naplata za izvršene usluge,.
Poglavljem IV (član 72 - 84) definiše se djelatnost upravljanja atmosferskim vodama, objekti atmosferske kanalizacije, tekuće održavanje i popravke objekata,priključenje na objekte kanalizacionog sistema, obaveza donošenja pravilnika o propisivanju uslova za izgradnju, korišćenje, priključenje i održavanje objekata atmosferske kanalizacije, obaveze Društva i korisnika usluga,
Poglavljem (V) (član 85) utvrdjuje se nadležnost organa lokalne uprave u pogledu primjene odredaba Odluke,sprovodjenje inspekcijskog nadzora i obezbjedjenje komunalnog reda od strane Komunalne policije Opštine Kotor.
U poglavlju VI (član 86 – 88) propisane su kazne za prekršaje kako za Društvo tako i za korisnika pijačnih usluga u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima.
Poglavljem VII (član 88 - 90) je propisan rok za uskladjivanje akata od strane Društva i obaveza korisnika usluga .
Razlozi za donošenje ove Odluke su sadržani u članu 14 i 15 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore”, br.55/16, 74/16, 2/18 i 66/19) kojim je propisana obaveza jedinice lokalne samouprave da na svojoj teritoriji obezbjedjuje i bliže uredjuje obavljanja komunalnih djelatnosti odnosno propisuje način i uslove organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti kao i u obavezi jedinice lokalne samouprave da uskladi obavljanje komunalne djelatnosti sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore”, br.55/16, 74/16, 2/18 i 66/19).
Uvažavajući navedeno Sekretarijat predlaže Predsjedniku Opštine Kotor da utvrdi Nacrt Odluke o javnom vodosnabdijevanju i upravljanju komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama na teritoriji Opštine Kotor i stavi na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.


S E K R E T A R I J A T ZA RAZVOJ PREDUZETNŠTVA,
KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Podijeli na: