Ekonomija

23.06.2022
1398

JAVNA RASPRAVA O IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE K.O.SUTVARA JOŠ DANAS

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-9408 od 08.06.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice na kat.parc.960/5, 961/2 I 962/2, K.O.Sutvara, Kotor  stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava traje još danas.

Nacrt Odluke objavljen je na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti još danas preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

Foto: internet

Podijeli na: