Ekonomija

03.05.2021
207

JAVNA RASPRAVA – LOKACIJA ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE I NN MREŽA TRAFOREONA KRIVOŠIJE DONJE

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU STUBNE TRAFOSTANICE STS 10/0,4KV 100KVA „POLJICE“ SA PRIKLJUČNIM 10 KV KABLOVSKIM VODOM I NN MREŽA TRAFOREONA STS – KRIVOŠIJE DONJE

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-5560 od 26.04.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4kV 100kVA „Poljice“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS – Krivošije Donje i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 26.04.2021. do 11.05.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 11.05.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

 

U prilogu Nacrt odluke.

                                                                                                              N A C R T

 

Na osnovu člana 4 stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 17/14; 34/14; 26/16), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 02/18; 34/19 i 38/20) i člana 30 Statuta Opštine Kotor (“Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana ________2021.godine, donijela je

 

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4kV 100kVA „Poljice“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS – Krivošije Donje

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko - tehnički uslovi za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4 kV 100 kVA „Poljice“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS – Krivošije Donje.

Lokacija stubne trafostanice 10/0,4 kV 100 kVA „Poljice“ je predviđena na djelu kat. parcela 852 i 853 KO Krivošije Donje, a uzemljenje na djelovima kat. parcela 852, 853, 856, 847, 848, 849, 831 KO Krivošije Donje.

Lokacija za trasu priključnog 10 kV kablovskog voda je predviđena na djelovima kat. parcela 797, 794, 792, 787, 786, 833, 785, 834, 782, 832, 852, 856, 847, 849, 831 KO Krivošije Donje.

Lokacija za trasu NN mreže je predviđena na djelovima kat. parcela 916, 912, 909, 841, 844, 923, 858, 860, 859, 862, 857, 868, 854, 855, 853, 852, 831, 782 KO Krivošije Donje.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnijela je CEDIS i Opština Kotor.

Član 2.

Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata na ovom području.

 

Član 3.

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG” br.64/17, 44/18, 63/18; 11/19) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl. list CG“, broj 44/18).

Član 4.

Programski zadatak, broj 30-10-11262 od 31.03.2021. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Član 6.

Ova Odluka sa Programskim zadatkom će biti objavljena u jednom lokalnom mediju, kao i na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 11-

Kotor,______ 2021. godine

 

 

                                                                                          SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

                                                                                                        PREDSJEDNICA

                                                                                                             Maja Mršulja

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 17/14; 34/14; 26/16), na osnovu inicijative „CEDIS-a“ i Opštine Kotor, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija i urbanističko - tehnički uslovi za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4 kV 100 kVA „Poljice“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS – Krivošije Donje.

Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata na ovom području.

 

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i

prostorno planiranje

 

 

 

 

Podijeli na: