Ekonomija

03.01.2021
1078

BUDŽET OPŠTINE KOTOR – IZVJEŠTAJ VD SEKRETARA ILIĆA

Na sjednici SO Kotor održanoj u srijedu, 30. decembra 2020. godine usvojen je predlog budžeta za 2021. godinu.

Budžet Opštine Kotor planiran je u iznosu od 16.809.000 EUR  što je za 38,33 % manje nego za prethodnu godinu. U Odluci o budžetu navodi se da se od tog iznosa za tekuću budžetsku potrošnju raspoređuje 10.710.138 EUR, kapitalni budžet 5.348.862 EUR i otplatu duga 750.000 EUR.

U dokumentu se navodi da je od poreza planiran prihod  od 8.230.000 EUR. Osim poreza u okviru plana prihoda planiran je prihod od taksi 300.000 EUR, naknada 3.887.862 EUR, od kojih najznačajni stavku čini naknada od komunalnog uređenja građevinskog  zemljišta  u iznosu od 2.808.862 EUR, što u strukturi ukupnih prihoda učestvuje sa 16,71 %. Opština Kotor je planirala u okviru ostalih lokalnih prihoda iznos od 1.906.138 EUR od čega se najznačajni dio planira od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 800.000 EUR i prihoda od prodaje ulaznica za bedeme 500.000 EUR . Takođe, planirano je da se od prodaje imovine prihoduje 900.000 EUR. Iz prethodne godine planira se u iznos od 750.000 EUR, a od donacija se očekuje primitak od 300.000 EUR.

Od poreza na dohodak fizičkih lica planiran je primitak od 800.000 EUR, od poreza na nepokretnost 5.400.000 EUR koji je u okviru prihoda od lokalnih poreza najznačajniji i učestvuje u strukturi ukupnih Prihoda budžeta sa 32,13 %, zatim od poreza na promet nepokretnosti 1.250.000 EUR, a od prireza na porez fizičkih lica 780.000 EUR. Pozajmice i krediti iz domaćih izvora su planirani u iznosu od 500.000 EUR i namjena ovog kredita ima karakter pokrivanja obaveza za kapitalna ulaganja.

Ukupni  izdaci za 2021. godinu u iznosu od 16.809.000 EUR raspoređeni su na tekuće izdatke 6.324.416 EUR, kapitalne izdatke 5.348.862 EUR, transfere institucijama 2.669.502 EUR, ostale transfere 1.651.220 EUR, otplate duga 750.000 EUR i rezerve 65.000 EUR.

Od 5.348.862 EUR, koliko je planirano za kapitalne izdatke, za lokalnu infrastrukturu je predviđeno 2.207.562 EUR, za investiciono održavanje 1.500.000 EUR, kupovinu nepokretnosti planiran je iznos od 800.000 EUR i odnosi se na kupovinu nepokretnosti po osnovu ugovora o kupoprodaji između Opštine Kotor i Jugopetrola AD iz Podgorice, izdaci po osnovu ugovora sa KFW bankom-faza III 130.000 EUR.

Takođe, od ukupnih izdataka za 2021. godinu za bruto zarade zaposlenih i doprinosa planirano je 3.070.437 EUR, ostala lična primanja 196.236 EUR, za materijal su predviđeni rashodi od 657.600, za ostale usluge 379.600 EUR, za tekuće održavanje 1.185.500 EUR.

Za kamate predviđeno je 61.259 EUR, a za ostale izdatke, koji uključuju održavanje softera, osiguranje i slično 590.884 EUR.

Iz  prethodno navedenog, primarni cilj budžetske politike u vremenu nepovoljne epidemiološke situacije, uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, kako u Crnoj Gori tako i na globalnom planu, kada su ekonomske aktivnosti ograničene, u cilju stavljanja pod kontrolom pandemije, ogledaju se u drastičnom smanjenju prihoda budžeta u dijelu lokalnih prihoda u odnosu na prethodne godine, što je prouzrokovalo potrebu za revidiranjem budžetske potrošnje, a sve sa ciljem uspostavljanja održivog sistema finansija gdje će se iz ostvarenih prihoda pokrivati svi tekući rashodi i obezbijediti sredstva za kapitalne investicije, navodi se u izvještaju v.d. sekretara Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Nebojše Ilića, dipl.ecc. 

Podijeli na: