Ekonomija

19.04.2021
652

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA NA SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENE ZGRADE

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-4562 od 09.04.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 09.04.2021. do 24.04.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 24.04.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

                                                   


NACRT                                  

Na osnovu člana 38. Zakona o lokalnoj samoupravi  (“Sl.list CG ” br.02/18, 34/19, 38/20), člana 25, stav 2 Zakona o održavanju stambenih zgrada (“Sl.list CG”, br.41/16 i 84/18), i odredaba člana 36., Statuta Opštine Kotor (“Sl.list CG-opštinski propisi” br.37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _______ 2021.godine donijela je:

 O D L U K U

o Izmjeni i dopuni Odluke

o obimu i vrsti dopuštenih radova

 na spoljnim djelovima stambene zgrade

 Član 1

U članu 3 Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.052/19) posle riječi: „na fasadi zgrade“ dodaju se riječi: „postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje“.

 Član 2

Briše se tekst člana 15 i dodaje novi tekst koji glasi: „Na krovu, fasadi i drugim površinama zgrade vidljivim sa javnih površina može se postavljati oprema za reklamiranje i oglašavanje koju predstavlja reklamna konstrukcija, reklamni ormarići, svjetleća reklama, oznaka firme - natpis za preduzetnike i pravna lica cerada ili meš platno, putokazi, reklamna tabla, lajt boksovi, jarboli za zastave i druga slična oprema za reklamiranje i oglašavanje.„

 Član 3

Poslije člana 15 dodaje se član 15a koji glasi:

„Subjekti koji obavljaju poslovnu ili drugu djelatnost mogu na krovu i fasadi zgrade postavljati opremu za reklamiranje i oglašavanje iz člana 15 ove Odluke (u daljem tekstu: reklama) na osnovu odobrenja koje izdaje Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje opštine Kotor.

Subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su uz zahtjev dostaviti:

  • prethodno odobrenje skupštine stanara, u skladu sa posebnim propisima i uz dodatnu pisanu saglasnost vlasnika stanova ukoliko se reklama postavlja duž balkonskih ograda, ispod prozora i sličnih mjesta;
  • dokaz o uplaćenoj lokalnoj komunalnoj taksi Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije;
  • prepis Lista nepokretnosti;
  • rješenje Centralnog registra Privrednog suda za preduzetnike i pravna lica;
  • fotografiju lokacije na kojoj se postavlja reklama;
  • specifikaciju izgleda reklame.

Odobrenje se izdaje na period od jedne godine uz mogućnost produženja po podnesenom zahtjevu.

Član 4

Poslije člana 15a dodaje se član 15b koji glasi:

“Vlasnici opremu za reklamiranje i oglašavanje moraju održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećenu, dotrajalu ili uništenu, obnoviti, zamijeniti novom ili ukloniti.”

 Član 5

Poslije člana 15b dodaje se član 15c koji glasi:

Za objekte koji se nalaze na području Starog grada Kotora, području Grada Perasta, kao i za objekte koji su od istorijskog i kulturnog značaja neophodno je pribaviti mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara za postavljanje reklame.“

 Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl.listu CG-opštinski propisi“, a biće objavljena na sajtu opštine www.kotor.me.

 Broj:11-______

Kotor, _____.2021.godine 

                                                              PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

                                                                          OPŠTINE KOTOR

                                                                             Maja Mršulja   

 

OBRAZLOŽENJE

Dana 16.12.2019.godine, na XXXIII zasjedanju SO Kotor, pod brojem 11-19167 usvojena je Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade ((„Sl.list CG-opštinski propisi“ br.052/19).

Kako je u međuvremenu, tokom primjene u praksi, došlo do nepredviđenih situacija i potrebe bližeg i preciznijeg definisanja pitanja postavljanja  opreme za reklamiranje i oglašavanje na krovu, fasadi i drugim površinama stambene zgrade vidljivim sa javnih površina, to smo utvrdili Izmjene i dopune predmetne Odluke sa svim neophodnim parametrima za postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje na stambeno-poslovnim i stambenim zgradama koje su u etažnom vlasništvu.

                                                                OBRAĐIVAČ

                                             Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo

                                               i prostorno planiranje opštine KotorFOTO-RANKO MARAŠ

Podijeli na: