Društvo

07.08.2020
219

SAOPŠTENJE O ODLUKAMA VLADE DONIJETIM 6. AVGUSTA 2020. BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 6. jula 2020.godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Dokument koji donosi Vlada na predlog Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću vazdušnog saobraćaja je integrisani set propisa i pravila postupanja, utvrđen u cilju poboljšanja sigurnosti u vazdušnom saobraćaju na šta su obavezne sve države članice Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO). Osnov programa predstavlja osam kritičnih elemenata za sigurnost koje ICAO zahtijeva od država da upravljaju njima na efikasan način: primarno vazduhoplovno zakonodavstvo; specifični operativni propisi; nacionalni sistemi i funkcije; kvalifikovano tehničko osoblje, tehničke smjernice, instrumenti i pružanje informacija od kritičnog značaja za sigurnost; obaveze koje se odnose na izdavanje dozvola, uvjerenja, ovlašćenja i odobrenja; obaveze koje se odnose na nadzor; rješavanje sigurnosnih pitanja. Navedenih osam kritičnih elemenata su inkorporirani u četiri komponente od kojih se sastoji Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja: Nacionalna politika sigurnosti i sigurnosni ciljevi; Upravljanje sigurnosnim rizicima; Sigurnosne garancije i Unapređenje sigurnosti.

Usvojena je Informacija o ADMAS kreditu i data saglasnost na Aneks br. 1. Ugovora o zajmu potpisanog između Abu Dabi fonda za razvoj i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (IRF) A.D. u vezi sa izmjenama i dopunama amortizacionog plana projekta podrške poljoprivrednom sektoru. Aneks se odnosi na činjenicu da je od ukupnog iznosa zajma od 50 miliona američkih dolara, povučeno 29,6 miliona, da su povlačenja sredstava iz ADMAS projekta istekla, te da Abu Dabi fond za razvoj obračuna i dostavi aktuelan amortizacioni plan otplate glavnice, kako bi isti oslikavao faktički povučena sredstva, a ne inicijalan iznos zajma i to bez dodatnih bilo kojih naknada.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji tendera po osnovu Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen.

U Informaciji je navedeno da je Vlada Crne Gore je 20. maja usvojila Koncesioni akt za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen i zadužila Ministarstvo da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji, da je javni oglas objavljen 5. juna, a da su ponude javno otvorene 21. jula te da je ponuda Konzorcijuma koji čine „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica i Leitner S.P.A, Italija ocijenjena ispravnom i ponudom koja ispunjava sve zadate uslove.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zaduženo da sa prvorangiranim na tenderu otpočne pregovore o zaključenju Ugovora o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata od kapitalnog značaja za kulturu. U Informaciji su navedene dosadašnje aktivnosti Ministarstva kulture širom Crne Gore i navode prepoznati prioriteti za četiri kapitalna infrastrukturna projekte: Uspostavljanje Kreativnog haba za razvoj ICT-a u okviru kompleksa Tamnice Jusovača, Glavni grad Podgorica; Uspostavljanje rezidencijalnog centra za istraživa nje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja u Kuli Lazara Sočice, Opština Plužine; Rekonstrukcija nekadašnje kino sale u cilju uspostavljanja polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji), Opština Ulcinj i Valorizacija Gradskih bedema – ostataka Onogošta, izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa, Opština Nikšić. Predloženi su modeli finansiranja projekata. Vlada je ovlastila ministra kulture i direktora Uprave javnih radova da potpišu sa lokalnim samoupravama Podgorice, Ulcinja i Plužina za prva tri projekta. Uprava javnih radova je zadužena da realizuje kapitalni projekat valorizacije Gradskih bedema u Nikšiću.

Vlada je razmotrila Informacija o Prijedlogu ugovora o nabavci opreme i izvođenju radova na uspostavljanju sistema za energetski monitoring u javnim objektima, koji se realizuje u okviru „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama“.

U Informaciji je navedeno da je Programom obuhvaćena primjena mjera energetske efikasnosti u odabranim obrazovnim i socijalnim ustanovama i administrativnim objektima te da se Ministarstvo ekonomije opredijelilo da Program proširi na ostale državne organe, jedinice lokalne samouprave i javne službe, odnosno da uspostavi centralni informacioni sistem za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru s obzirom na brojne benefite koje očekuje da ovaj sistem može obezbijediti. Navodi se da je usvojen i Vladin predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije kojim je uvedena obaveza uspostavljanja sistema za energetski monitoring. Vlada je za implementaciju III faze Programa dobila od Njemačke razvojne banke (KfW) kredit u iznosu od 45 miliona eura i grant Evropske unije preko Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP PLUS), u iznosu od 4,7 miliona eura.

Kao najpovoljnija ponuda za implementaciju sistema za energetski monitoring, odabrana je ponuda firme Alarm Automatika d.o.o. (Hrvatska) nakon čega je dobijena i saglasnost KfW banke na rezultat tenderskog postupka – navedeno je u Informaciji.

Vlada je prihvatila Ugovor o nabavci opreme i izvođenju radova na uspostavljanju sistema za energetski monitoring u javnim objektima.

Ukupna vrijednost ponuđene opreme i radova iznosi 3.000.025 eura, a rok za izvođenje radova je dvije godine.

Vlada je usvojila Listu prioritetnih kapitalnih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države u 2021. godini s tim da će konačna lista biti utvrđena u okviru Prijedloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Među projektima su Naučno-tehnološki park u Podgorici, izgradanja zdravstvenog objekta u City kvartu, novi djelovi domova  zdravlja u Ulcinju i Plavu , klinike za psihijatriju, infektivne bolesti i dermatovenerologiju kao i aneks glavnog objekta KCCG, fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, zgrada Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, gradski trg u Mojkovcu, mosta preko Lima i zgrada Centra za kulturu u Beranama, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Danilovgradu, nova zgrada Opštine i gradnja zdravstvene stanice i gradske pijace Kolašinu kao i veliki broj puteva i saobraćajnica.

Usvojena je Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, s Predlogom Sporazuma i prihvatila Dopunu Sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ između Regije Pulja i Kancelarije za evropske integracije i Sporazum o partnerstvu za sprovođenje projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ između Kancelarije za evropske integracije i Revizorskog tijela Crne Gore. Ovim se omogućuje da Revizorsko tijelo Crne Gore postane korisnik sredstava tehničke podrške kako bi bila obezbijeđena podrška za revizorske aktivnosti.

lnterreg-lPA program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru (Program) je jedan od instrumenata sprovođenja kohezione politike Evropske unije, kao i ostvarivanja ciljeva strategije Evropa 2020 i Jugoistočna Evropa 2020. Ciljevi Programa se ostvaruju kroz pružanje podrške unapređenju dobrosusjedskih odnosa sprovođenjem lokalnih i regionalnih inicijativa, pripremu Crne Gore i Albanije za sprovođenje teritorijalne saradnje u okviru strukturnih fondova, kao i podsticanje ekonomskog i socijalnog razvoja u pograničnim područjima. Programska teritorija obuhvata cjelokupnu teritoriju Crne Gore i Albanije, te italijanske regije Pulja i Molize.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. i prihvatila Finansijski sporazum između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Usvojena je i Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020. i prihvaćen Finansijski sporazum između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

Programi prekogranične saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne podrške 2014-2020 (IPA II) sprovode se u okviru politike proširenja Evropske unije, te proizilaze i nastavljaju se na programe koji su sprovedeni u prethodnoj finansijskoj perspektivi 2007-2013 (IPA I). Prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i društveno-ekonomski razvoj kroz sprovođenje zajedničkih inicijativa na lokalnom i regionalnom nivou.

Vlada je dala saglasnost za preusmjerenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u sektoru bezbjednosti – Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Policijskoj akademiji i zadužila Ministarstvo finansija da preusmjeri sredstva u iznosu od 400.000 eura iz Tekuće budžetske rezerve na žiro račun Sindikata bezbjednosnih institucija – Stambeni fond. Sredstva se prenose na osnovu Sporazuma Vlade i Sindikata bezbjednosnih institucija zaključenim 25. septembra 2018.godine na period tri godine, kojim je predviđeno da se iz Tekuće budžetske rezerve obezbjeđuju za 2020. godinu sredstva u iznosu od 400.000 za rješavanje stambenog pitanja zaposlenih u bezbjednosnim službama.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je, na predlog Ministarstva prosvjete, razriješila članove Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore iz reda predstavnika osnivača, kojima mandat ističe 1. septembra. Za nove članove Upravnog odbora iz reda osnvivača imenovani su: Vladan Jokovićdr Milanko DamjanovićNataša PešićTatjana Bulatović i Mubera Kurpejović.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Podijeli na: