Ekonomija

29.11.2021
753

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE NA NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 167 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore“ broj 2/18, 34/19 i 38/20), Statuta Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ broj 37/19) , člana 19 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Goreopštinski propisi“ broj 46/19) i Odluke o utvrđivanju Nacrta Budžeta Opštine Kotor za 2022.godinu, broj 18855 od 19.11.2021.godine, utvrđuje se: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2022. godinu:

  1. Javna rasprava na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2022. godinu u trajanju od 15 dana održaće se počev od 19.11.2021. godine, zaključno sa 03.12.2021.godine.
  1. Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2022. godinu biće dostupan javnosti objavljivanjem posredstvom Lokalnog javnog emitera Radio Kotora i web sajta Opštine Kotor kotor.me i isti će biti dostavljen:
  • Odbornicima Skuštine opštine Kotor
  • Organima lokalne uprave i potrošačkim jedinicama čiji je osnivač Opština Kotor
  • Mjesnim zajednicama
  1. Primjedbe, predlozi, sugestije i mišljenja u pismenoj formi dostavljaju se na adresu Opštine Kotor-Sekretarijat za lokalne prihode, bužet i finansije, preko Građanskog biroa Opštine Kotor, a u elektronskoj formi na e-mail prihodi@kotor.me , trezor@kotor.me
  1. Javna rasprava će biti održana po sljedećem redu:

Javna rasprava za organe lokalne uprave (sekretarijati i službe) održana je juče, a za sportske i kulturne organizacije biće održana danas (26.11.2021.godine) od 09 do 11 u palati Bizanti.

Za privredna društva i javne ustanove čiji je osnivač javna rasprava je planirana za ponedjeljak 29. novembra, za mjesne zajednice i građane u utorak 30. novembra, a za  nevladin sektor 01. decembra.

Centralna javna rasprava biće održana u četvrtak 2. decembra od 09 do 11 sati u palati Bizanti.

 5. Nakon sprovedene javne rasprave Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije će razmotriti sve primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 https://www.kotor.me/me/-javne-rasprave-sekretarijata-za-lokalne-prihode-bud%C5%BEet-i-finansije/program-odr%C5%BDavanja-javne-rasprave-na-nacrt-odluke-o-bud%C5%BDetu-op%C5%A0tine-kotor-za-2022.-godinu/

        SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE BUDŽET I FINANSIJE

Podijeli na: