Društvo

01.10.2021
399

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-15902 od 28.09.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati do 13.10.2021.godine.
Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 13.10.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.
 
(Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje)
 
U nastavku Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
 
NACRT
 
Na osnovu člana 223, stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člаnа 38, stav 1, tačka 2 Zаkоnа о lоkаlnој sаmоuprаvi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19 i 38/20) i člana 36, stav 1, tačka 2 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je
 
ODLUKU
o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
 
 
I OPŠTE ODREDBE
 
Član 1
Ovom Odlukom propisuju se uslovi i postupak građenja i upotrebe lokalnih objekata od opšteg interesa, kojima se lokacija određuje u skladu sa smjernicama iz planova šire teritorijalne cjeline.
Član 2
Izgradnja lokalnih objekata od opšteg interesa je skup radnji koji obuhvata određivanje lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu glavnog projekta, reviziju glavnog projekta, izdavanje odobrenja za građenje, građenje objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta.
Izgradnja lokalnih objekata od opšteg interesa spada u grupu poslova od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo.
 
Član 3
Lokalnim objektima od opšteg interesa, u smislu ove Odluke, smatraju se:
lokalni objekti od opšteg interesa tipa 1 (u daljem tekstu: "objekti tipa 1"): vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura, toplovodi; opštinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prateći objekti; ulice u naseljima i trgovi; javni parking prostori, pijace; gradska groblja; podzemni i nadzemni prolazi; javne garaže; objekti distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV trafostanice i vodovi od 110 kV ili manje, rasklopna postrojenja, javna rasvjeta; solarne elektrane od 5 MW i manje, sportski objekti i skijaške staze sa pratećom infrastrukturom za pripremu i uređenje istih; javne i zelene površine i gradski parkovi, liftovi, žičare; objekti za stanovanje lica u stanju socijalne potrebe koji se grade na teritoriji opštine Kotor;
lokalni objekti od opšteg interesa tipa 2 (u daljem tekstu: "objekti tipa 2"): objekti privrednog razvoja (privredni objekti, objekti proizvodnog zanatstva, skladišta, stovarišta, robno-distributivni centri, servisne zone, slobodne zone, komunalno-servisni objekti, pumpne stanice) i objekti ruralnog razvoja (poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva i ribarstva).
Objekti tipa 1 mogu se graditi odnosno postavljati u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor.
Objekti tipa 2 mogu se graditi odnosno postavljati izvan centra opštine, na zemljištu koje:
nije obradivo poljoprivredno zemljište, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište,
nije šuma, u smislu zakona kojim se uređuju pitanja od značaja za šume;
nije zaštićeno područje prve zone zaštite, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje vodama;
ispunjava uslove propisa o zaštiti prirode;
ispunjava uslove propisa o procjeni uticaja na životnu sredinu.
 
 
II ODREĐIVANJE LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA
 
 
Član 4
Lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova (u daljem tekstu: lokacija), u smislu ove odluke, je mjesto na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojem se izvode radovi na izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa.
Lokaciju određuje odlukom (u daljem tekstu: odluka o lokaciji) Skupština Opštine.
 
Član 5
Odluka o lokaciji sadrži naročito:
vrstu lokalnog objekta od opšteg interesa;
programski zadatak;
osnovne podatke o objektu u zavisnosti od vrste objekta;
elemente urbanističko-tehničkih uslova;
grafički prikaz lokacije na katastarskoj podlozi urađen od strane ovlašćene geodetske organizacije;
druge podatke od interesa za izradu idejnog odnosno glavnog projekta.
 
Odluka o lokaciji za trg, skver, šetalište, gradski park i zgrade iz objekata tipa 1 i objekte tipa 2, osim elemenata iz stava 1 ovog člana, sadrži i smjernice za oblikovanje i materijalizaciju prostora u skladu sa državnim smjernicama razvoja arhitekture, koje za potrebe izrade odluke o lokaciji, izrađuje glavni gradski arhitekta.
Elementi urbanističko-tehničkih uslova iz stava 1. tačka 4. ovog člana, utvrđuju se:
za objekte tipa 1 – na osnovu važećih propisa tehničkih normativa za konkretnu vrstu objekta;
za objekte tipa 2 - na osnovu važećih tehničkih normativa za konkretnu vrstu objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena uticaja na životnu sredinu i ne mogu biti u suprotnosti sa planskim dokumentom višeg reda.
Pored uslova iz stava 3 ovog člana, za utvrđivanje elemenata urbanističko-tehiničkih uslova iz stava 1 tačka 4 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe člana 55, stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon).
 
 
III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
 
IDEJNO RJEŠENJE
 
Član 6
Idejno rješenje, u smislu ove Odluke, obavezno se izrađuje za objekte iz člana 5, stav 2 ove Odluke.
Idejno rješenje izrađuje se na osnovu odluke o lokaciji, a u skladu sa odredbama Zakona.
Idejno rješenje se dostavlja glavnom gradskom arhitekti na davanje saglasnosti.
Saglasnost iz stava 3. ovog člana se daje u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju prostora.
 
GLAVNI PROJEKAT
 
Član 7
Glavni projekat, u smislu ove odluke, se izrađuje za potrebe izdavanja odobrenja za građenje lokalnog objekta od opšteg interesa, kao i za građenje tog objekta.
Glavni projekat izrađuje se i reviduje na osnovu odluke o lokaciji i idejnog rješenja (ako je njegova izrada obavezna prema ovoj Odluci), a u skladu sa odredbama Zakona, važećim tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta.
Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koji izrađuje odnosno reviduje glavni projekat, mora, prije početka vršenja djelatnosti, osigurati i imati u toku cjelog trajanja poslovanja, osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da se desi investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti.
 
IV ODOBRENJE ZA GRAĐENJE LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA
 
Član 8
Lokalni objekti od opšteg interesa mogu se graditi na osnovu odobrenja za građenje i revidovanog glavnog projekta.
Odobrenje za građenje izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata (u daljem tekstu: nadležni organ).
Odobrenje za građenje izdaje se rješenjem.
 
Član 9
Odobrenje za građenje izdaje se na osnovu sledeće dokumentacije:
odluke o lokaciji;
saglasnosti glavnog gradskog arhitekte, ako je primjenjivo;
dokaza o pravu svojine, odnosno konačnog rešenja o eksproprijaciji, sporazuma ili saglasnosti vlasnika zemljišta (ugovor o ustanovljavanju prava službenosti);
glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji izrađenog u 6 (šest) primjeraka, od kojih su 3 (tri) u zaštićenoj digitalnoj formi;
dokaza o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koji se obezbjeđuje u skladu sa Zakonom;
drugih dokaza odnosno saglasnosti shodno posebnim propisima.
Dokaze pod tačkom 1, 2, 6 pribavlja nadležni organ po službenoj dužnosti.
U postupku izdavanja odobrenja svaki posebni dio glavnog projekta ovjerava se štambiljem na kojem je upisan broj, datum i potpis ovlašćenog lica, kao i pečatom na svaki list projekta.
 
Član 10
Odobrenje za građenje izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno u roku od 60 dana za objekte za koje je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.
Odobrenje za građenje sadrži, naročito: osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva, vodećem projektantu i revidentu; podatke o vrsti i namjeni objekta, podatke o lokaciji i odluci o lokaciji.
Nadležni organ bez odlaganja dostavlja primjerak odobrenja za građenje ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva.
 
 
V GRAĐENJE LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA
 
Član 11
Građenje objekta iz člana 3 ove odluke može se započeti na osnovu odobrenja i revidovanog glavnog projekta, u skladu sa odredbama Zakona.
Građenje objekta iz stava 1. ovog člana, odnosno izvođenje pojedinih radova na građenju tog objekta vrši se u skladu sa odredbama Zakona.
 
VI ODOBRENJE ZA UPOTREBU LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA
 
Član 12
Korišćenje objekta iz člana 3. ove odluke dozvoljeno je nakon pribavljanja odobrenja za upotrebu.
Odobrenje za upotrebu izdaje nadležni organ.
Odobrenje za upotrebu izdaje se rješenjem.
 
Član 13
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu lokalnih objekata od opšteg interesa, investitor podnosi:
izjava izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa odobrenjem i revidovanim glavnim projektom;
izjavu stručnog nadzora da je objekat izgrađen u skladu sa odobrenjem i revidovanim glavnim projektom;
elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja izrađen od strane licencirane geodetske organizacije;
dokaz o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima.
 
 
Član 14
Odobrenje za upotrebu izdaje se u roku od sedam dana od dana prijema izvještaja da je objekat podoban za upotrebu.
Podobnost za upotrebu objekta utvrđuje se tehničkim pregledom.
 
Član 15
U pogledu tehničkog pregleda, ovlašćenja za njegovo vršenje, pripreme izvještaja o tehničkom pregledu i postupanja po izvještaju shodno se primjenjuju odredbe Zakona.
 
 
VII NADZOR
 
Član 16
Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši nadležni organ.
Inspekcijski nadzor nad sprođenjem ove odluke vrši organ utvrđen Zakonom.
 
VIII ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE
 
Član 17
Postupci donošenja odluke o lokaciji, započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, završiće se po odredbama ove Odluke.
Postupci donošenja odobrenja za građenje, odnosno odobrenja za upotrebu, započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, završiće se po odredbama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("Službeni list CG-opštinski propisi", broj 74/14; 34/14; 26/16).
 
Član 18
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("Službeni list CG-opštinski propisi", broj 74/14; 34/14; 26/16).
 
Broj:
2021. godine
 
SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNICA
Maja Mršulja
 

Podijeli na: