Društvo

01.08.2020
81

MEĐUNARODNA LJETNJA ŠKOLA NA TEMU UPRAVLJANJA KRIZAMA U DOBA PANDEMIJE, U KOTORU O MASOVNOM TRAUMATIZMU I BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Iz Evropskog centra za mir i razvoj (European Center for Peace and Development – ECPD Beograd) obavještavaju o programima Ljetnje škole koji će u septembru biti organizovani u Beogradu, Budvi, Puli i u Kotoru. Ovogodišnja glavna tema je “Upravljanje krizama i vanrednim situacijama u zdravstvu u svijetlu iskustva sa pandemijom Covid 19”.

Kako je najavljeno, Međunarodna specijalistička škola u našem gradu pod nazivom SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI

sa glavnom temom MASOVNI TRAUMATIZAM (PANDEMIJA COVID-19) I BOLESTI ZAVISNOSTI biće održana u hotelu “Cattaro” u Starom gradu od 10. do 12. septembra.

U nastavku program koji su nam proslijedili:

XXV ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA MENADŽMENTA ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA

sa glavnom temom UPRAVLJANJE KRIZAMA I VANREDNIM SITUACIJAMA U ZDRAVSTVU U SVETLU ISKUSTVA SA PANDEMIJOM COVID-19

(Hotel „Splendid“ – Budva, 14 – 18. septembar 2020.)

XXV ECPD INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL MANAGEMENT OF HEALTHCARE INSTITUTIONS

with the main topic HEALTH CRISIS MANAGEMENT AND MAJOR DISASTER PROGRAMS IN THE LIGHT OF EXPERIENCE WITH PANDEMIC COVID-19

(Hotel “Splendid“ − Budva, 14 – 18 September 2020)

XII MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA

sa glavnom temom PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

(Hotel „Splendid“ − Budva, 14 - 18. septembar 2020.)

XII INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON CARDIOVASCULAR DISEASES

with the main topic PREVENTION, DETECTION AND MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES

(Hotel “Splendid” - Budva, 14 - 18 September 2020)

X JUBILARNA ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH

– KLJUČNI FAKTOR OPSTANKA I RAZVOJA DRUŠTVA

(Hotel „Splendid“ − Budva, 14 - 18. septembar 2020.)

X JUBILEE ECPD INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON YOUTH REPRODUCTIVE HEALTH -

A KEY FACTOR OF SOCIETY'S SURVIVAL AND DEVELOPMENT

(Hotel „Splendid“ − Budva, 14 - 18 September 2020)

XII ECPD MEÐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA “SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI”

sa glavnom temom MASOVNI TRAUMATIZAM (PANDEMIJA COVID-19) I BOLESTI ZAVISNOSTI

(Kotor - Hotel „Cattaro”, 10 – 12. septembar 2020.)

XII ECPD INTERNATIONAL SPECIALIST SCHOOL LATEST ACHIEVEMENTS IN PREVENTION, THERAPY AND REHABILITATION OF ADDICTIVE DISEASES with the main topic MASS TRAUMATISM (COVID-19 PANDEMIC) AND ADDICTION DISEASES

(Kotor - Hotel “Cattaro”, 10 – 12 September 2020)

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM „PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU“

(Pula, 21 – 24. septembar 2020. Bazični program, 25 – 27. septembar 2020. Napredni nivo)

ECPD INTERNATIONAL SPECIALIST PROGRAM PREPARATION, PLANNING, EVALUATION, IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF HEALTH SECTOR PROJECTS

(Pula, Basic Program 21 – 24 September 2020; Advanced Course 25 – 27 September 2020)

ECPD MEÐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR SISTEMSKE PORODIČNE PSIHOTERAPIJE

(Beograd, 5 – 9. oktobar 2020.)

ECPD INTERNATIONAL SPECIALIST SEMINAR SYSTEMIC FAMILY PSYCHOTHERAPY WITH THE MAIN TOPIC FAMILY INTERVENTIONS IN DIFFERENT ASPECTS OF FAMILY LIFE

(Belgrade, 5 – 9 October 2020)

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM HIPERBARIČNA MEDICINA

(Beograd, 7 – 11. septembar 2020.) I PODVODNA MEDICINA (Beograd, 5 – 9. oktobar 2020.)

ECPD INTERNATIONAL SPECIALIST PROGRAM HYPERBARIC MEDICINE

(Belgrade, 7 – 11 September 2020) and UNDERWATER MEDICINE (Belgrade, 5 – 9 October 2020)

ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA TRADICIONALNE MEDICINE I AKUPUNKTURE

(Beograd, 26 oktobar – 22. novembar 2020 godine)

ECPD INTERNATIONAL SPECIALIST SCHOOL OF TRADITIONAL MEDICINE AND ACUPUNCTURE

(Belgrade, 26 October –22 November 2020)

ECPD MEĐUNARODNE MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ OBLASTI INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

(Beograd, 1. oktobar 2020. – 30. septembar 2021.)

ECPD INTERNATIONAL MASTER ACADEMIC STUDIES ON INTEGRATIVE - HOLISTIC APPROACH TO HEALTH

(Belgrade, 1 October 2020 – 30 September 2021)

 

(European Center for Peace and Development – ECPD Beograd)

Podijeli na: