Društvo

23.11.2021
243

JOKIĆ: KONCESIONI AKT NEUSKLAĐEN SA PLANSKIM DOKUMENTIMA I ŠTETI INTERESIMA LOKALNE ZAJEDNICE; MJEŠTANI PROTIV NOVIH KAMENOLOMA U GRBLJU

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena ležišta „Platac“ u opštini Kotor nije u skladu sa planskim dokumentima, niti je ispunio sve potrebne preduslove da bi se i u formi nacrta razmatrao, a šteti  i interesima lokalne zajednice, stoji između ostalog u primjedbama koje je, 19.11.  Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) - Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike, uputio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. 

U dokumentu u koji je Radio Kotor imao uvid, Jokić je pozvao MKI da uvaži primjedbe i stav mještana koji se protive otvaranju novih kamenoloma na prostoru Grblja. 

Preko MZ Savina mještani su potpisali i peticiju kojom se protive pomenutom predlogu koncesionog akta. 

“Opština Kotor je i u ranijem periodu, a i sada u potpunosti podržavala ove građanske inicijative”, poručio je Jokić u dokumentu (Primjedbama na nacrt koncesionog akta), upućenog MKI. 

Ministarstvo kapitalnih investicija je pripremilo Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena ležišta „Platac“, u opštini Kotor i stavilo ga na javnu raspravu. 

“Uvidom u navedeni akt, konstatovali smo slijedeće: U izvorima podataka za izradu Koncesionog akta navodite Mišljenje Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor,

broj 03-332/21-1550, od 10.02.2021. godine. Koncesioni akt je urađen

suprotno navedenom Mišljenju. U Mišljenju su date koordinatne tačke i

površina koncesionog područja predviđene PUP-om Opštine Kotor, a u

Koncesionom aktu, površina koncesionog područja je znatno uvećana, sa čime nijesmo saglasni;

 Na strani 7. Koncesionog akta je navedeno da je na priloženim skicama

prikazano područje koncesije, a tako prikazano područje nije u saglasnosti sa namjenama zadatim PUP-om Opštine Kotor ni Mišljenjem koje ste dobili od Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor; 

Koncesiono područje se nalazi u bafer zoni zaštićenog područja UNESCO-a, te je u mjerama zaštite propisano područje za koncesiju, a površina u Koncesionom aktu odstupa od površine date u mjerama; 

Smatramo da je prije izrade Koncesionog akta bilo neophodno pribavitiurbanističko-tehničke uslove, koji sadrže i konzervatorske uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara; 

Koncesiono područje, na način kako ste ga prikazali u koncesionom aktu siječe lokalni put. Pored toga Vas obavještavamo da su stanovnici Grblja, preko svojijh mjesnih zajednica, u procesu donošenja Prostorno urbanističkog plana opštine Kotor više puta izražavali protivljenje otvaranju novih kamenoloma na prostoru Grblja, proširivanju

postojećih ili davanju novih koncesija. S tim u vezi lokalno stanovništvo je preko MZ Savina potpisalo peticiju kojom se protivi ovakvom predlogom koncesionog akta, koju Vam dostavljamo u prilogu. 

Opština Kotor je i u ranijem periodu, a i sada u potpunosti podržavala ove građanske inicijative. Imajući u vidu sve naprijed navedeno smatramo da ovakav koncesioni akt nije u skladu sa planskim dokumentima, da nije ispunio sve potrebne preduslove da se i u formi nacrta razmatra, te da šteti interesima lokalne zajednice, pa s tim u vezi pozivamo MKI da uvaži navedene primjedbe i da odustane od ovog nacrta koncesionog akta. 

U prilogu vam dostavljamo:

  1. primjedbe Opštine Kotor, MZ Gornji Grbalj, grupe građana sela Višnjevo prilikom izrade PUP-a Kotor na predviđeno koncesiono područje;
  2. dopis - primjedbe mještana Mjesne zajednice Savina sa potpisanompeticijom na koncesioni akt ležišta ,Platac",
  1. grafički prikaz preklopa granice koncesionog područja iz PUP-a Kotor sapovršinama koncesionog područja datog u Koncesionom aktu. 

Evidentno je odstupanje, tj. zahvat koncesionog područja u Koncesionom aktu je mnogo veći od zahvata koncesionog područja datog PUP-om Kotora”, stoji u primjedbama koje je Jokić uputio MKI. 

(Ilustracija, Foto: Shutterstock)

Podijeli na: