Društvo

19.02.2021
2206

JAVNA TRIBINA O ELABORATU O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU TURISTIČKOG NASELJA RISAN BAY

Javni uvid u Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900 KO Risan I, u zahvatu DUP-a ''Risan'' Opština Kotor

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeće ''Risan bay'' d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900 KO Risan I, u zahvatu DUP-a ''Risan'' Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 26.02.2021. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se 26. 02. u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković''Stari grad, Opština Kotor, sa početkom u 12 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Bojana Petković, dipl.inž.arh. 

Foto: youtube

Podijeli na: