Društvo

28.08.2020
924

JAVNA RASPRAVA O NAČINU SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Skupština Opštine Kotor, na svojoj sjednici održanoj dana 21.08.2020. godine, donijela je Zaključak broj 11-016/20-12116 kojim je utvrđen Nacrt Odluku o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor, i istu stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj shodno navedenom Zaključku, donio je

 PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1.Povodom Nacrta Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor, organizuje se javna rasprava u trajanju od 30 dana počev od 21.08.2020. godine

2. Nacrt označene Odluke objaviće se na internet sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

3. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

4. Svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja predati Građanskom birou, ili putem e-maila: privreda@kotor.me, a takođe i dobiti sve dodatne informacije i objašnjenja putem telefona broj: 032 322 321, do isteka roka za javnu raspravu

5. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT
ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ


 

 

NACRT


Na osnovu člana 13 stav 5 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore" br. 64/11 i 39/16), člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl.list RCG - opštinski propisi" br.  37/19), uz prethodnu saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma, br.             Skupština opštine Kotor na sjednici održanoj dana  21.08.2020 godine, donijela je

 

O D L U K U

 

O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA I SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
RADI OBRADE NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

  

Predmet

 

Član 1

 

Ovom odlukom utvrđuje se način odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor.

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada podrazumijeva sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema vrsti i svojstvima, odnosno odvojeno sakupljaju pojedine frakcije komunalnog otpada.

 

Član 2

Ova odluka odnosi se na komunalni otpad koji je u Katalogu otpada naveden u grupi 20 i podgrupu 1501 koja se odnosi na komunalnu otpadnu ambalažu. u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada.

Ova odluka ne primjenjuje se na građevinski otpad, koji se od strane proizvođača/imaoca otpada odvozi na posebnu lokaciju predviđenu za privremeno skladištenje građevinskog otpada.i na otpad nastao u poljoprivredi, šumarstvu i drvopreradi.

 

Značenje izraza

 

Član 3

   - biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana nastaje od hrane u domaćinstvima, ugostiteljskim i maloprodajnim objektima i sl. u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 01 08;

 

   - biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, uključujući i grobljanski otpad (tzv. zeleni otpad) u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 02 01;

 

   - suva frakcija komunalnog otpada je otpad koji može da sadrži sljedeće vrste otpada: papir i karton u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 01 01, plastiku u Katalogu otpada označena sa šifrom 20 01 39, metale u Katalogu otpada označeni sa šifrom 20 01 40 i/​ili staklo u Katalogu otpada označeno sa šifrom 20 01 02;

 

   - mokra frakcija komunalnog otpada su sve vrste komunalnog otpada koje nijesu sadržane u suvoj frakciji komunalnog otpada, ne uključujući kabasti otpad u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 03 07 i jestiva ulja i masti u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 01 25;

 

   - komunalna otpadna ambalaža je otpad od primarne i sekundarne ambalaže koji nastaje u domaćinstvima, industriji, zanatskim i uslužnim djelatnostima, kao i drugim djelatnostima i javnom sektoru, a sličan je otpadu iz domaćinstava u pogledu prirode, mjesta nastanka i sastava, a u Katalogu otpada označene sa sljedećim šiframa: 15 01 01 - papirna i kartonska ambalaža, 15 01 02 - plastična ambalaža, 15 01 03 - drvena ambalaža, 15 01 04 - metalna ambalaža, 15 01 05 - kompozitna ambalaža, 15 01 06 - miješana ambalaža, 15 01 07 - staklena ambalaža i 15 01 09 - tekstilna ambalažana,

 

    - kabasti otpad je otpad iz domaćinstava koji se zbog svoje zapremine i/​ili mase ne može sakupljati na mjestima predviđenim za sakupljanja komunalnog otpada;

 

   - miješani komunalni otpad je otpad koji preostaje nakon odvajanja reciklabilnih frakcija, a u Katalogu otpada označen sa šifrom 20 03 01;

 

   - sakupljač je pravno lice koje kao vršilac komunalne djelatnosti sakuplja otpad od imaoca otpada/​korisnikausluge, uključujuću predhodno razvrstavanje otpada i privremeno skladištenje, radi transporta do postrojenja za obradu otpada ili druge adekvatne lokacije.

 

   - korisnik usluge je svako fizičko i pravno lice kao i preduzetnik, čijom aktivnošću nastaje komunalni otpad, a koji koristi uslugu sakupljača otpada.

 

                                                                Član 4

Način odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade obuhvata:

 

 • primarnu selekciju kao način odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na izvoru nastanka;
 • sekundarnu selekciju kada se odvajanje pojedinih vrsta komunalnog otpada vrši iz već sakupljenog miješanog komunalnog otpada ili iz već sakupljene suve frakcije komunalnog otpada;
 • sistem sakupljanje otpada u „dvije kante“ kada se sakupljanje komunalnog otpada vrši na način da se otpad razdvaja u dvije posude. U jednoj posudi sakuplja se suva frakcija, koju čine sve vrste plastičnih proizvoda i tetrapak ambalaža (PET ambalaža, folije, kese, burad, džakovi), papir, karton, stiropor, metal (limenke, od aluminijuma i gvožđa, razni metalni djelovi), tekstil, obuća i staklo. U drugoj posudi se sakuplja mokra frakcija u koju spadaju, ostaci hrane, voća, povrća, trava, cvijeće, zemlja, lišće, pepeo, i sličan organski otpad.

 

Obaveze sakupljača

 

Član 5

Sakupljač je dužan da obezbijedi trajno, kvalitetno i pravovremeno sakupljanje komunalnog otpada i preduzimanje mjera za očuvanje životne sredine na način da:

 • kontinuirano vrši pražnjenje posuda i odvoz otpada do mjesta njegove dalje obrade;
 • prilikom sakupljanja ili transporta ne rasipa otpad;
 • posude za otpad,koje su postavljene na javnim površinama, održava u ispravnom stanju i vrši njihovu dezinfekciju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje;
 • vodi posebnu evidenciju o sakupljenim količinama otpada.

 Član 6

 

Sakupljač obezbjeđuje odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, shodno tehničkim uslovima, na sljedeći način:

 

 • na posudama u kojima se vrši odvojeno sakupljanje "suve" i "mokre" frakcije moraju biti postavljene naljepnice na kojima je jasno vidljiv naziv i ilustrovani prikaz vrste komunalnog otpada koja se odlaže u odnosnu posudu;
 • sakupljanje tzv. zelenog otpada vrši se u posebnim posudama na kojima su postavljene naljepnice na kojima je jasno vidljiv naziv i ilustrovani prikaz vrste komunalnog otpada koja se odlaže u odnosnu posudu/po pozivu korisnika usluge/ostavljanjem otpada na lokacijama i u vremenu koje odredi sakupljač otpada i objavi preko sredstava informisanja;
 • sakupljanje kabastog otpada vrši se u reciklažnom dvorištu ili drugim odgovarajućim mjestima koje odredi sakupljač, po pozivu korisnika usluge/ostavljanjem otpada na lokacijama i u vremenu koje odredi sakupljač otpada i objavi preko sredstava informisanja.

 

          Sakupljač je dužan da vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada u skladu sa katalogom otpada i ostalim propisima.

 

          Sakupljač je dužan da izvještaje o evidenciji otpada dostavlja organu lokalne uprave nadležnom za komunalne poslove po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

 

          Učestalost sakupljanja komunalnog otpada iz stava 1 ovog člana utvrđuje sakupljač, u zavisnosti od broja i strukture korisnika usluga, sezone i drugih faktora koji mogu uticati na količinu proizvedenog otpada.

 Član 7

Sakupljač obezbjeđuje odvojeno sakupljanje komunalnog otpada - “suve” i “mokre” frakcije, shodno tehničkim uslovima, na sledeći način:

 

 • u Starom gradu se sakupljanje komunalnog otpada vrši po ustaljenoj dinamici (prema aktu ….), na način što se primarna selekcija vrši u tri posude, jedna je za sakupljanje svih vrsta amablaže: papira, kartona, plastike, stakla, limenki, druga za ostale vrste otpada i treća služi za sakupljanje otpadnog jestivog ulja.
 • u centru grada i kontakt zoni između Rijeka Škudra i Gurdić, u užoj zoni grada koju čine KO: Škaljari, Dobrota i Muo, faza 1, sakupljanje se vrši u posudama za sakupljanje “suve” i “mokre” frakcije, pored kojih su postavljenji i mrežni kontejneri za sakupljanje papira, kartona i plastične ambalaže
 • u naseljima: Stoliv, Prčanj, Orahovac, Perast i Risan, faza 2, i u naseljima: Str, Morinj, Kostanjica, Kavač, Radanovići, Lastva Grbaljska, Ledenice, Krivošije, Gornji Grbalja, Donji Grbalj i ruralna naselja, faza 3, sakupljanje se vrši u posudama za sakupljanje “suve” i “mokre” frakcije.

 

          Pravna lica i preduzetnici su obavezi da organizuju odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i da ga predaju komunalnom preduzeću u skladu sa ugovorom.

 

 Sakupljanje zelenog i kabastog otpada

 

Član 8

 • Sakupljanje tzv. zelenog otpada vrši se u posebnim posudama na kojima su postavljene naljepnice na kojima je jasno vidljiv naziv i ilustrovani prikaz vrste komunalnog otpada koja se odlaže u odnosnu posudu, ostavljenjem otpada na lokacijama i u vremenu koje odredi sakupljač otpada i objavi preko sredstava informisanja.

          Zeleni otpad se može odlagati i u reciklažnim dvorištima – na kompostani, i na određenim mjestima na otvorenoj, za to predviđenoj površini, na način i u vrijeme koje odredi sakupljač otpada i objavi preko sredstava informisanja;

 • Sakupljanje i odlaganje kabasatog otpada vrši se na lokacijama i reciklažnim dvorištima u vremenu koje odredi sakupljač otpada i objavi preko sredstava informisanja.

Lokacije za odlaganje kabastog i zelenog otpada imaju postavljene informativne table o opisu otpada i načinu njegovog odlaganja;

 • Sakupljač je dužan da vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada u skladu sa katalogom otpada i ostalim propisima.
 • Sakupljač je dužan da izvještaje o evidenciji otpada dostavlja organu lokalne uprave nadležnom za komunalne poslove po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

  

Obaveza korisnika usluge

                                                              Član 9

Korisnici usluge su dužni da:

 • vrše primarnu selekciju komunalnog otpada na način što vrste/​frakcije komunalog otpada ostavljaju u posudama ili na lokacijama namjenjenim za tu vrstu/​frakciju;
 • komunalni otpad ostavljaju u odgovarajuće posude ili na lokacije za tu namjen;
 • posude za odvajanje komunalnog otpada (hotelsko-ugostiteljski i komercijalni objekti), postave u svom dvorištu ili na drugom mjestu dostupnom Sakupljaču, pod uslovom da ne zauzimaju javnu površinu;
 • posude održavaju u urednom i ispravnom stanju.

  

                                                           Zabrane

 

                                                           Član 10

Zabranjeno je:

   - ostavljanje otpada u posudu i/​ili na lokaciji koja nije namjenjena za tu vrstu/​frakciju komunalnog otpada;

   - ostavljanje otpada u posudu za komunalni otpad i/​ili na lokaciji namjenjenoj za tu vrstu/​frakciju komunalnog otpada izvan utvrđenog vremena;

   - uništavanje ili oštećenje komunalnih posuda;

   - miješanje različitih vrsta / frakcija komunalnog otpada u prevoznom sredstvu sakupljača.

 

Nadzor

 

Član 11

          Nadzor nad sprovođenje ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove.

          Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši Komunalni inspektor.

          Obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši Komunalni policajac.

 

Kaznene odredbe

 

Član 12

  Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:

 • ako ne obezbjedi odvojeno sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa odredbama člana 4 ove odluke;
 • ostavi otpad u posudu i/ili na lokaciju koja nije namijenjena za tu vrstu odnosno frakciju otpada (član 6 i član 7);

 

          Novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana   odgovorno lice u pravnom licu.

 

          Novčanom kaznom za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

 

          Novčanom kaznom za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

 

          Maksimalnim kaznama kazniće se pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnik i fizičko lice radi kršenja odredbi iz stava 1 ovog člana na teritoriji Starog grada.

 

                                             Odložena primjena odredbi

 

                                                        Član 13

Odredbe predviđene za fazu 2 primjenjivaće se od 01.01.2021. godine.

Odredbe predviđene za fazu 3 primjenjivaće se od 01.07.2022. godine.                                             

 

 

                                               Stupanje na snagu

 

                                                        Član 14

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

 

Broj: 01-                                                                           SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

Kotor,------------------------                                                                  Predsjednik  

                                                                                                       Jovo Suđić, s.r.        


O b r a z l o ž e nj e


Pravni osnov


          Pravni osnov za donošenje Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor, sadržan je u odredbi čl.13 stav 5 Zakona o upravljanju otpadom “Sl.list CG” broj 64/11 i 39/16 kojim je propisano da se način na koji se vrši sakupljanje komunalnog otpada radi obrade utvrđuje propisom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

         

          Članom 42 Statuta Opštine Kotor “Sl.list RCG”- opštinski propisi, broj 037/19  propisano je da Skupština u vršenju poslova iz svog djelokruga donosi Statut, Poslovnik, Odluke, Rješenja, Preporuke, Planove, Programe i druga akta i daje autentično tumačenje propisa.


Razlozi za donošenje Odluke


          Zakonom o upravljanju otpadom je utvrđena obaveza donošenja i usklađivanja propisa iz ovlašćenja jedinice lokalne samouprave. Na osnovu toga pristupilo se izradi Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor sa ciljem održivog upravljanja otpadom, unapređenja kvaliteta životne sredine i zdravlja ljudi.
Ovom odlukom će se stvoriti uslovi za pravilno sakupljanje, odvoz i tretman otpada na teritoriji opštine Kotor. Na osnovu datog Nacrt Odluke, predlaže se odbornicima Skupšine Opštine  Kotor usvajanje iste.

 

(Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj)

Foto: aladin.info

 

 

Podijeli na: