Društvo

19.09.2022
357

JAVI KONKURS ZA PODRŠKU INDIVIDUALNOG KULTURNOG STVARALAŠTVA ZA 2022.

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Kotor za 2022. godinu („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 14/22) i Odluke o usvajanju Programa kulturnih manifestacija za 2022. godinu („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 24/22), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje J A V N I   K O N K U R S za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za 2022. godinu. 

I Prijava na javni konkurs 

 1. Pozivaju se zainteresovani/e autori/ke da dostave svoje prijave na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za 2022. godinu.
 2. Prijava koja se nalazi u prilogu Konkursa, podnosi se najkasnije do 19.10.2022. godine i predaje se u Građanskom birou Opštine Kotor, u terminima predviđenim za rad sa strankama ili poštom na adresu Stari grad br. 317, sa naznakom „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti – Prijava po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva.
 3. Uz prijavu se u zapečaćenom kovertu, prilaže se sljedeća dokumentacija:

-fotokopija lične karte autora/ke;

-reference (radna biografija autora/ke, pregled dosadašnjeg rada i projekata);

-kratak opis projekta kojim se konkuriše (ne više od dvije kucane strane);

-prijavljeno autorsko djelo na CD-u, USB-u ili u drugoj primjerenoj formi;

-rok završetka projekta,

-ukupan budžet projekta sa detaljnom finansijskom konstrukcijom projekta;

-saradnici/e na projektu;

-kopija tekućeg žiro računa autora/ke;

-izjava o visini već dobijenih sredstava za predmetni projekat sa imenom donatora/ke ili organizacije/ustanove koja je podršku pružila ukoliko postoji.

 1. Pravo na sufinansiranje projekata po ovom Javnom Konkursu ne mogu ostvariti

      autori/ke koji/e su to pravo ostvarili u prethodnom periodu ukoliko nisu dostavili

      kompletan izvještaj sa dokazima kojima se potvrđuje namjensko trošenje dobijenih

      sredstava. 

II Premet podrške 

 1. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti pruža podršku u vidu sufinansiranja troškova projekata iz oblasti izdavaštva, muzičke i filmske produkcije. Navedeni troškovi se mogu odnositi na:
 • Izdavanje i štampanje knjiga, monografija i slično;
 • Izdavanje muzičkog djela, snimanje pjesme, spota, CD-a i slično;
 • Snimanje dokumentarno-promotivnog filma i slično. 

III Visina podrške 

 1. Opština Kotor je u skladu sa Programom kulturnih manifestacija za 2022. godinu opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 20 000 eura, za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva.
 2. Projekat se može sufinansirati najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, a maksimalni iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte po ovom Konkursu zavisiće od broja i kvaliteta prijavljenih projekata. 

IV Kriterijumi za vrednovanje projekata 

 1. Prijavljeni projekti biće vrednovani na osnovu sljedećih kriterijuma: 

-autorski materijal vezan za tradiciju i osobenosti Kotora i Crne Gore;

-reference autora/ke;

-novo (neobjavljivano) autorsko djelo;

-stepen ispunjenosti traženih uslova;

-originalnost i savremenost forme;

-prednost podrške stvaraocima/teljkama mlađim od 30 godina;

-doprinos očuvanju tradicije Kotora i Boke Kotorske;

-afirmacija perspektivnih talenata;

-doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;

-realnost budžeta projekta i obezbjeđenost uslova za njegovu realizaciju. 

V Procedura realizacije 

 1. Nakon zatvaranja Javnog konkursa, Komisija koju čine afirmisani umjetnici/e i stručnjaci/kinje u kulturi, izvršiće vrijednovanje prijavljenih projekata i sačiniti obrazloženi predlog za sufinansiranje najbolje ocjenjenih projekata, na osnovu kojeg će Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti donijeti Odluku o sufinansiranju projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva.
 2. Odluka o sufinansiranju projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, biće objavljena na internet stranici Opštine Kotor.
 3. Nakon donošenja Odluke o sufinansiranju projekata, zaključiće se ugovori kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze Opštine Kotor i autora/ke čiji se projekat sufinansira. 

VI Rokovi za podnošenje 

 1. Javni konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kotor, kao i na internet stranici lokalnog javnog emitera, odnosno počev od 19.09.2022. godine, a zaključno sa 19.10.2022.godine.
 2. Neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

VII Dodatne informacije 

 1. Za sve dodatne informacije povodom Javnog konkursa, zainteresovani se mogu obratiti na mail adresu: kultura@kotor.me .

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

Podijeli na: