Društvo

12.01.2022
141

BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU: JAVNI POZIV ZA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA ZA ZAŠTITU MENTALNO OBOLJELIH LICA

Iz Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti danas (srijeda 12. januar) nam je proslijeđen tekst javnog poziva za izbor pet novih članova Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota" Kotor.

Na osnovu člana 11 i 20 Statuta ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, člana 3 Poslovnika o radu Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica Bolnice u vezi sa članom 49 i 50 Zakona o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica („Službeni list Republike Crne Gore“ br. 032/05 i „Službeni list Crne Gore“ br. 073/10, 040/11 i 027/13), direktor Bolnice raspisuje.

J A V N I P O Z I V  ZA IZBOR PET (5) ČLANOVA SAVJETA ZA ZAŠTITU MENTALNO OBOLJELIH LICA U ZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU „DOBROTA“ KOTOR

1) Javni poziv raspisuje se za izbor (5) pet novih članova Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor i to: dva predstavnika/ce iz ustanove i tri predstavnika/ce izvan ustanove, na period od 4 godine.

2) Nezavisno multidisciplinarno tijelo tj. Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica imenuje direktor Bolnice na osnovu javnog poziva i dostavljenih predloga kandidata/kinja.

Za člana/icu Savjeta može biti imenovano lice iz reda stručnjaka iz oblasti psihijatrije i neuropsihijatrije, iz oblasti socijalne zaštite, pravosuđa, zaštite ljudskih prava i sloboda ili drugih srodnih oblasti, koje posjeduje kompetencije, znanja, vještine i stručnost iz oblasti i aktivnosti koja su u nadležnosti rada i djelovanja Savjeta.

3) Pravo predlaganja kandidata/kinja iz ustanove imaju: stručni kolegijumi, formirana tijela bolnice, sve organizacione jedinice Bolnice i reprezentativna Sindikalna organizacija bolnice.

Pravo predlaganja kandidata/kinja izvan ustanove imaju: državni organi, javne ustanove, lokalna samouprava i organi lokalne samouprave, zdravstvene i druge organizacije, nevladina udruženja, fondacije i organizacije, humanitarne organizacije, udruženje ili grupa građana.

4) Predlagač može dati predlog za samo jednog/u kandidata/kinju.

Predlog za kandidata/kinju se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: Predlog kandidata/kinje sa obrazloženjem, Radnu biografiju predloženog kandidata/kinje i Pisanu izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za budućeg/u člana/icu Savjeta.

5) Predlozi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu i na web sajtu Bolnice, u zatvorenoj koverti na adresu: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” Kotor, Jadranska 118 – Dobrota, 85 330 Kotor.

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće se razmatrati.

DIREKTOR BOLNICE

dr Aleksandar Mačić spec.psihijatrije

Podijeli na: