www.radiokotor.com

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
JA slide show
 
Home arrow Savjet RDS "Radio Kotor" - BILTENI
SAVJET RDS "RADIO KOTOR" - bilteni PDF Štampaj E-pošta
BILTEN BR. 1   (Decembar 2003. - Januar 2004.)

Transformacija JP "Radio Kotor" u RDS "Radio Kotor" Na osnovu člana 8. Zakona o medijima (Sl. List RCG 51/02 i 62/02), člana 94. stav 3.Zakona o radio difuziji (Sl. List RCG 51/02 i 62/02), člana 11 stav 15 i člana 39 Statuta Opštine Kotor ( Sl. List Opštine Kotor br.5/98), Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 11. 09. 2003. godine donijela Odluku o transformaciji Javnog preduzeća "Radio Kotor " u Lokalni javni radio-difuzni servis "Radio Kotor". Ovom Odlukom, definisan je Status RDS "Radio Kotor", njegova djelatnost, odgovornost, obaveze i finansiranje. Dalje, Odlukom su definisani organi RDS "Radio Kotor"-a (Savjet, Upravni odbor i Direktor RDS "Radio Kotor"-a), njihove nadležnosti i obaveze.  Konstituisanje Savjeta RDS "Radio Kotor" Nakon sprovedenog postupka predlaganja članova za imenovanje u Savjet RDA "Radio Kotora", a shodno članovima 13-18. Odluke o transformaciji Javnog preduzeća "Radio Kotor " u Lokalni javni radio-difuzni servis "Radio Kotor", na IX sjednici Skupštine Opštine Kotor, održanoj 09. 12. 2003. godine, donesena je Odluka o potvrđivanju imenovanja članova Savjeta Lokalnog javnog radio-difuznog servisa "Radio Kotor", kojom su imenovani sledeći članovi:  1. Bruna Mudrić-Petrović, obrazovne ustanovie sa sjedištem u Kotoru 2. mr Aleksandra Ivanović-Javna preduzeća osnivača SO Kotor u stambenoj i    komunalnoj oblasti  3. Ljiljana Radunović-nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Kotor,  4. dr Dragan Starović - Kulturni centar "Nikola Đurković", Pomorski muzej Crne Gore, OJU  "Muzeji", Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Sekretarijat za kulturnu i društvene    djelatnosti, i Skretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor 5. Dragan Đurčić - Opštinska Komisja za sport i sportske organizacije sa područja Opštine Kotor    Prva, konstitutivna, sjednica Savjeta RDS "Radio Kotor", održana je  25.12. 2003. godine, na saziv predsjednika SO Kotor, Nikole Samardžića, na kojoj se konstituisao Savjet, izabran Predsjednik i potpredsjednik, te preduzete aktivnosti na izradi predloga Poslovnika o radu Savjeta.  Za predsjednika Savjeta izabran je dr. Dragan Starović, a za potpredsjednika g-đa Ljiljana Radunović.  Druga sjedica Savjeta RDS "Radio Kotor" održana je 30.12. 2003. godine,  na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Savjeta RDS "Radio Kotor" i donesena Odluka o imenovanju v.d. Direktora RDS"Radio Kotor".  Treća sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora" održana je 20. 01.2004. godine na kojoj je usvojen Statut RDS "Radio Kotora" , zatim Statutarna odluka kojom se usvaja znak RDS "Radio Kotor",  kao i Odluka za pokretanje  postupka za izbor  članova Upravnog odobra i pokretanje postupka za izbore Komisije za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca.  Četvrta sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora" održana je 28.01.2004. godine na kojoj je usvojen Dokument "Programski principi i profesionalni standardi javnog radio-difuznog servisa "Radio Kotor". Na istoj sjednici su, nakon sprovedene zakonom propisane procedure, izabrani članovi Upravnog Odobra u sastavu: Vesna Bogdanović, dipl. pravnik, Branko Vukasović, dipl. ekonomista, Dušan Martinović, prestavnik zaposlenih u RDS "Radio Kotor".  SAVJET RDS "RADIO KOTOR"  
BILTEN BR. 2    (Februar 2004. - Maj 2004.)

Peta sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora" održana je 11.02.2004. godine. Na ovoj sjednici imenovana Komisija za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca u sastavu: Marija Radulović, Jasminka Grgurević i Branislav Vukčević.  Na istoj sjednici Savjet je donio deklaratornu odluku o razrješavanju Dragana Buzodvana dužnosti v.d. direktora (Odluka Savjeta RDS "Radio Kotor" djel. br. 23. od 11.02. 2004. godine).  Radi poštovanja stavke Statuta o proizvodnji i emitovanju programa namjenjenih hendikepiranim osobama,  Savjet je donio zaključak i zadužio v.d. Direktora  da se u okviru redovnog programa "Radio Kotora" više razgovara o potrebama, teškoćama i akivnostima hendikepiranih osoba. Šesta  sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora" održana je 16.03.2004. godine na kojoj je data saglasnost na Odluku Upravnog Odobra br. 28 od 5. 03. 2004. godine o  izboru Predraga Nikolića, dipl. politik. za direktora RDS "Radio Kotora". Sedma  sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora" održana je 23.04.2004. godine  na kojoj je data saglasnost na Cjenovnik dijela programskih sadržaja koje bi sufinansirala Opština Kotor u 2004. godini. Cjenovnik obuhvata programske sadržaje značajne za razvoj nauke i obrazovanja, razvoj kulture i informisanje osoba sa oštećenjima vida i sluha, kao i druge od interesa za lokalno stanovništvo. Riječ je od emisijama: Katareo, Svijet nauke, Radio škola, Radost, Medikament, Strip i Eko kutak. Ostale emisije od interesa za lokalno stanovništvo, koje svakako preporučjemo za finansiranje od strane Opštine Kotor su: Danas, Grad i Vi, Vijesti Radio Kotora, Život je more, Da se zna, NVO Sektor (nova), Razgovori nedjeljom, Zajedno, Epicentar, kao i prenos skupštinskih Zasjedanja. Osma sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora"  održana zajedno sa petom sjednicom Upravnog Odbora održana je  21.05.2004. godine na kojoj  se dala  saglasnost direktoru RDS Radio Kotor da potpiše predloženi Ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa Opštinom Kotor za 2004. godinu. Takođe na istoj sjednici je usvojen Finansijski plan RDS Radio Kotora za 2004. godinu. Na ovoj sjednici članovi Savjeta i Upravnog odbora donijeli su zajedničke  zaključke  u vezi intenziviranja aktivnosti  na obezbjeđivanju sredstava po osnovu marketinga i durgih mogućih izvora finansiranja. Takođe je zaključeno da se nakon potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama  sa SO Kotor, zakaže sastanak sa predsjednikom Opštine u cilju obezbjeđivanja poštovanja dinamike plaćanja sredstava po Ugovoru. SAVJET RDS "RADIO KOTOR"  
BILTEN BR. 3.    (Juni 2004. - Decembar 2004.) 

Deveta sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora" održana zajedno sa šestom sjednicom Upravnog Odbora održana je  08.06.2004. godine na kojoj je razmatrana tekuća problematika u radu RDS Radio Kotora. Na ovoj sjednici je zaključeno da direktor RDS Radio Kotora pripremi konkretan predlog mogućih izvora prihoda po osnovu marketinga, raznih projekata i drugih izvora, pri čemu se očekuje  saradnja i kooperativnost  svih članova Savjeta i Upravnog odbora da  putem E maila ili faksa dostavite svoje predloge, ideje i informacije o aktuelnim projektima i mogućim izvorima finansiranja. Deseta sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora"  održana je  22. 10. 2004. godine na kojoj je usvojen Cjenovnik Radio Kotora za emitovanje programskih sadržaja političkih partija, dok je dokument Pravila o predstavljanju političkih stranaka na talasima Radio Kotora za vrijeme predizborne  kampanje vraćen na doradu. Jedanaesta sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora"  održana je  28. 10. 2004. godine, na kojoj su usvojena  Pravila o predstavljanju političkih stranaka za vrijeme predizborne  kampanje, kao i zaključak da ustanovljena pravila treba da stoje na sajtu Radio Kotora kako bi bila dostupna svim zainteresovanim licima. Dvanaesta sjednica Savjeta RDS "Radio Kotora" održana je  30. 12. 2004. godine.  Na ovoj sjednici je, shodno Statutu  i Poslovniku o radu Savjeta RDS Radio Kotor, za predsjednika Savjeta u jednogodišnjem mandatu izabrana Ljilja Radunović, dosadašnji potpredsjednik. Takođe, za potpredsjednika Savjeta u jednogodišnjem mandatu  izabrana je  Aleksandra Ivanović. Na istoj sjednici, Savjet je  donio odluku o izboru nezavisnog ovlašćenog revizora, za koji se  imenuje se Spajić Krsto "Revizor" iz Herceg Novog, br. licence 015.  
BILTEN BR. 4 ( Januar 2005. - Jun 2005.)

XIII sjednica Savjeta održana je 25. 05. 2005. godine, na kojoj su  razmatrani Izvještaj o radu za 2004. godinu, Informacija o finansijskom posovanju za 2004. godinu uz Izvještaj revizora i Plan rada za 2005. godinu. Savjet je na ovoj sjednici  dao saglasnost na Informaciju o finansijskom posovanju za 2004. godinu uz Izvještaj revizora koji je UO RDS Radio Kotora usvojio. Savjet nije dao saglasnost na   Izvještaj o radu za 2004. godinu i Plan rada za 2005. godinu i zaključio da do naredne sjednice Direktor i stručne službe RDS Radio Kotora pripreme ova dokumenta u skladu sa smjernicama datim na sjednici. XIV sjedica Savjeta RDS "Radio Kotor" održana je 06.06. 2005. godine, zajedno sa XIV sjednicom  Upravnog odbora.  Na ovoj sjednici UO je usvojio a Savjet dao saglasnost na Izvještaj o radu RDS "Radio Kotora za 2004. godinu". Takođe, Upravni odbor je usvojio, a Savjet dao saglasnost na Predlog Ugovora i Cjenovnik programskih sadržaja radi regulisanja međusobnih odnosa sa SO Kotor za emitovanje programskog sadržaja javog servisa. Savjet je takođe dao pozitivno Mišljenje o radu RDS Radio Kotor u toku 2004. godine. Na ovoj sjednici Savjet i UO razmatrali su i druga pitanja iz svojih nadležnosti vezanih za odnos sa Agencijom za radio difuziju.  XV vanredna sjednica Savjeta i XII vanredna sjednica UO RDS Radio Kotora održana je 08.06. 2005. godine na kojoj su razmatrane novonastale okolnosti vezanih za sklapanje Ugovora RDS Radio Kotora i SO Kotor za 2005. godinu. Savjet i UO prihvatili su predložene izmjene Ugovora od strene  SO Kotor i ovlastitli Direktora RDS Radio Kotora da potpiše Ugovor i da informiše SO Kotor o obavezi sklapanja posebog Ugovora sa Radio Difuznim Centrom , te o ostalom zakonskom regulativom koja reguliše rad Lokalnih Radio Difuznih Servisa u oblasti marketinga.  
BILTEN BR. 5 (Juli 2005. - Decembar 2005.)

XVI  vanredna sjednica Savjeta  održana je 17.06. 2005. godine.  Na ovoj sjednici usvojeni su Bilteni  Savjeta RDS "Radio Kotora" i zaključeno je da isti budu dostupni javnosti putem Internet stranica RDS Radio Kotora. Takođe je zaključeno da je potrebno inovirati Interent stranicu informacijam o organima upravljanja RDS Radio Kotor (Savjet, Upravni Odbor i Komisija za predstavke i prigovore građana). Na ovoj sjednici Savjet je takođe zaključio da su Direktor RDS Radio Kotora i stručne službe dužne pripremiti Plan rada za 2005. godinu do naredne sjednice.  XVII sjednica Savjeta održana je zajedno sa XII sjednicom Upravnog Odbora 20. 07. 2005. godine. Na ovoj sjednici Upravni odbor je usvojio, a Savjet dao saglasnost na Plan rada za 2005. godinu. Upravni odbor je takođe usvojio Finansijski plan RDS Radio Kotor za 2005. godinu na koji je Savjet takođe dao Saglasnost. Savjet je na ovoj sjednici razmatrao i druga pitanja iz djelokruga svoje nadležnosti.  XVIII sjednica Savjeta održana je 18. 10. 2005. godine zajedno sa XII sjednicom Upravnog Odbora. Na ovoj sjednici Upravni odbor je usvojio Informaciju o radu RDS Radio Kotora za period od januara do juna 2005. godine i Informaciju o finansijskom posloanju za isti period. Savjet je na istoj sjednici dao saglasnost na dokumenta usvojena od strane Upravnog Odbora. Savjet i Upravni odbor razmatrali su i druga pitanja iz svojih nadležnosti.  XIX sjednica Savjeta održana je zajedno sa XIV sjednicom Upravnog odbora 14. 12. 2005. godine. Na sjednici je razmatran predlog Pravilnika o unitrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radinih mjesta u RDS Radio Kotor i učešće RDS Radio Kotora na javnoj raspravi o budžetu Opštine Kotor za 2006. godinu. Zaključeno je da se angažuje samostalni pravni savjetnik za izradu Pravilnika o o unitrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radinih mjesta u RDS Radio Kotor. Takođe je zaključeno da predsjednici Savjeta i Upravnog odbora u pismenoj formi dostave primjedbe na Nacrt budžeta Opštine Kotor i prisustvuju javnoj raspravi povodom  Nacrta budžeta ukoliko to bude neophodno.  
BILTEN BR.6.(Januar, 2006.- april 2006.)

XX sjednica Savjeta održana je 27.01. 2005. godine.  zajedno sa XV sjednicom Upravnog odbora.  Na ovoj sjednici razmatran je dopis Opštine Kotor kojim se traži predlog Ugovora o finansiranju programskog sadržaja javnog servisa za 2006. godinu i mišljenje Savjeta o realizaciji Ugovora za 2005. godinu. Zaključeno je da će Savjet dati mišljenje nakon usvajanja Izvještaja o radu koji je potrebno dopuniti do nastavka sjednice. Upravni Odbor i Savjet su razmatrali nacrte Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta kao i Pravilnik o angažovanju honorarnih saradnika. Zaključeno je da se nacrti dostave zaposlenima putem Sindikata, te da se na narednoj sjednici razmatraju njihove eventualne primjedbe. S obzirom da Sjednici nisu prisustvovali svi članovi Savjeta, odlučeno je da se sjednica prekine kako bi se u punom sastavu odlučivalo o tački imenovanje predsjednika  Savjeta za 2006. godinu. nastavak XX sjednice Savjeta  i XV sjednice Upravnog Odbora održao se 08. 02. 2006. godine. Na ovoj sjednici  Upravni Odbor je usvojio, a Savjet dao Saglasnost na Izvještaj o radu RDS Radio Kotora za 2005. godinu, na osnovu kojeg je Savjet uputio mišljenje Opštini Kotor o realizaciji Ugovora za finansiranje emisija javnog servisa za 2005. godinu. Savjet je takođe imenovao Aleksandru Ivanović za  predsjednika Savjeta, a Brunu Mudrić Petrović za potpredsjednika Savjeda u jednogodišnjem mandatu. Savjet je na ovoj sjednici razmatrao i druga pitanja iz djelokruga svoje nadležnosti.  Na svojoj XXI  redovnoj sjednici održanoj u petak 10. marta, Savjet Radio Kotora je usvojio Pravila o praćenju referendumske kampanje na talasima Radio Kotora, shodno članu 45. Zakona o referendumu, Zakonu o radio-difuziji, Zakonu o medijima i Statutu Radio Kotora. Ovaj Pravilnik reguliše način i obim besplatnog i plaćenog izvještavanja na talasima lokalnog javnog servisa tokom referendumske kampanje, a rađen je prema uputstvu Agencije za Radio Difuziju, koja će u specijalnom dodatku u dnevnim listovima publikovati Pravilnike svih javnih radio-difuznih servisa u Crnoj Gori. Savjet je odlučio da se  Pravnilnik, zajedno sa izmjenjenom programskom šemom, dostavi svim zainteresovanim političkim i drugim organizacijama na podurčju Opštine Kotor, koje učestvuju referendumskoj kampanji, kao i da se  objavi i na web stranici Radio Kotora. Savjet Radio Kotora je takođe usvojio i Program rada Radio Kotora za 2006. godinu sa programskim šemama i programskim sadržajima, izvršio izbor nezavisnog revizora i razmatrao druga pitanja iz svoje nadležnosti.   
BILTEN BR. 7. (april 2006.-jun 2007.)

Na XXII zajedničkoj sjednici Savjeta i Upravnog odbora, održanoj 30. maja 2007. godine, donešena je Odluka o saglasnosti na usvojeni Finansijski izvještaj o poslovanju RDS Radio Kotor za 2006. godinu sa iskazanim finansijskim pokazateljima. Odobreno je i izdavanje i objelodanjivanje osnovnih finansijskih izvještaja za 2006. godinu, pripremljenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standarima (MRS) i Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl-list RCG br. 69/05). Savjet je takođe dao saglasnost na Finansijski plan za 2007. godinu. Donešen je zaključak o formiranju radnog tijela za proslavu jubileja 20 godina rada Radio Kotora u sastavu: Vesna Bogdanović, Bruna Mudrić Petrović, Predrag Nikolić, Dušan Martinović, Dragan Sklender Pele, Ljiljana Đorđević i Dušan Davidović.    
BILTEN BR 8.  ( 7. novembar 2007.) 
Savjet i Upravni odbor Lokalnog javnog radio difuznog servisa Radio Kotor, 12.11. 2007.god. zajednički su održali XXVIII sjednicu, na kojoj je bilo riječi o organizaciji obilježavaja 20 godina rada »Radio Kotora i Pravilniku o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta, koji je Upravni odbor usvoji na sjednici održanoj 7.11.2007.godine. Predsjednik Savjeta RDS Radio Kotora Dragan Đurčić je informisao prisutne o zaključcima sa sjednice Upravnog odbora održane 7.11.2007.godine, kojoj je prisustvovao, a koje su se odnosile na organizaciju obilježavanja 20 godina rada »Radio Kotora«. Upravni odbor RDS Radio Kotora je smatrao da je za ovaj značajni jubilej potrebno osmisliti prikladnu proslavu, sa popratnim sadržajima. U tom smisluje je predloženo osnivaču - Opštini Kotor, da proslava jubileja Radio Kotora uđe u zvanični program proslave Dana Opštine Kotor, što je i urađeno. Savjet i Upravni odbor kandidovali su Lokalni javni radio-difuzni servis Radio Kotor za Novembarsku nagradu Opštine Kotor. Direktor RDS Radio Kotor, Predrag Nikolić je  zadužen da za narednu sjednicu pripremi pismeni izvještaj o proslavi, koji će sadržati i informaciju o troškovima organizacije. Na sjednici je data saglasnost na Pravilnik o organizaciji poslova o sistematizaciji radnih mjesta RDS Radio Kotora.  
 

    
BILTEN BR 9.  ( 30. januar  2008.)   
Na XXIX sjednici SAVJETA održanoj  30.01.08 usvojen je Pravilnik o praćenju kampanje za predsjednika Crne Gore, a takođe objavljen i  javni poziv za kandidovanje članova U.O.    
 

BILTEN BR 10.  ( 5. mart 2008.)        
 
Na XXX sjednici SAVJETA održanoj 05.03.08. usvojena je Odluka o izbroru članova U.O. u novom mandatu. Za predsjednika UO ponovo je izabrana Vesna Bogdanović, a za člana Branko Vukasović. Umjesto Dušana Martinovića, po principu rotacije, iz redova radnika za novog člana UO izabran je Savo Popović. Takođe, usvojen je i narativni izvještaj o radu za 2007.godinu i dato Mišljenje Savjeta o radu za 2007.god. Savjet je dao saglasnost na Cjenovnik programskih sadržaja iz domena javnog servisa i izabrao revizora.   
 

BILTEN BR 11.  (5. mart 2008)      
Na XXV sjednici UPRAVNOG ODBORA Radio Kotora održanoj 05.03.08. donešena je Odluka o imenovanju Predraga Nikoića  za v.d. direktora do imenovanja direktora,  konstituisan je U.O. i izabran predsjednik U.O.     
 

     
BILTEN BR 12.  ( 20 mart 2008.)            
 
Na XXVI sjednici UPRAVNOG ODBORA održanoj  20.03.08., usvojen je Izvještaj o godišnjem popisu imovine      
 

 
BILTEN BR 13.  ( 20 mart 2008.)   
   
Na  XXVII sjednici UPRAVNOG ODBORA održanoj 27.05.08 usvojen je Finansijski izvještaj za 2007.god. i donešena Odluka o raspisivanju konkursa za direktora.
SLIJEDI SUBLIMIRANI OPIS AKTIVNOSTI SAVJETA U TOKU 2008. GODINE 
Savjet RDS "Radio Kotora" je tokom pete godine svog rada održao  pet sjednica. Tokom 2008. godine donio je odluke o: usvajanju Pravilnika za praćenje kampanje za izbor predsjednika Crne Gore, upućivanju javnog poziva za kandidate članova Upravnog odbora (UO) , imenovanju članova UO, imenovanju vršioca dužnosti direktora, izboru revizorske kuće za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja, kao i Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Predraga Nikolića za direktora.
Savjet je donio i zaključke o: davanju saglasnosti na narativni izvještaj direktora o radu Radio Kotora, mišljenju Savjeta, koje se povodom potrebe za kvalitetnijim finansiranjem Radija, upućuje Opštini Kotor, davanju saglasnosti na Cjenovnik programskih sadržaja koji je usvojio UO, davanju saglasnosti na Finansijski izvještaj o poslovanju Radio Kotora i Izvještaj o izvršenoj reviziji.   
 

BILTEN BR 14.  (08. MAJ 2009.)
SJEDNICA SAVJETA I UO LJRDS RADIO KOTOR  
 
Drugoj sjednici Savjeta  i XXXI sjednici Upravnog Odbora RDS Radio Kotora, održanoj 08.05.2009.godine, prisustvovali su : predsjednica Savjeta Biljana Gligorić, Vesna Perović–član Savjeta, Dragan Đurčić-član Savjeta, Dragutin Šćekić-član Savjeta , Romeo Mihović-član Savjeta, predsjednica Upravnog Odbora Vesna Bogdanović, Savo Popović-član U.O. direktor  Radio Kotora – Predrag Nikolić, šef računovodstva Radio Kotora – Nada Počanić. Opravdano je bio otsutan Branko Vukasović član Upravnog Odbora. Predsjedavala je Biljana Gligorić-predsjednica Savjeta, zapisnik je vodila: Ljiljana Maslovar.
Direktor Radio Kotora je obrazložio Izvještaj o radu za 2008.godinu: Program se odvijao po ustaljenoj programskoj šemi, ispoštovani su svi programski sadržaji, posebno emisije javnog servisa po Ugovoru sa Opštinom Kotor, a brojnim informativnim sadržajima Radio Kotor je dao doprinos informisanja građana. Za imenovani program nije pristigla nijedna žalba.  Nakon diskusije Upravni odbor je donio, O D L U K U da se usvaja Izvještaj o radu RDS Radio Kotora za 2008.godinu. Savjet RDS Radio Kotora jednoglasno je dao saglasnost na Izvještaj o radu RDS Radio Kotor aza 2008.goidinu.
Uvidom u Izvještaj revizora za 2008.godinu, konstatovano je da je dato pozitivno mišljenje, te je nakon diskusije Upravni odbor donio O D L U K U o usvajanju  Finansijskog izvještaja o poslovanju RDS Radio Kotora za 2008.godinu sa svim finansijskim pokazateljima.Odobreno je izdavanje i objelodanjivanje finasnijskih izvještaja za 2008.godinu pripremljenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br. 69/05, 80/08). Nakon donijete Odluke o usvajanju Finasijskog izvještaja za 2008.godinu, Savjet je jednoglasno dao saglasnost na Finasijski izvještaj o poslovanju RDS Radio Kotora za 2008.godinu.
Razgovorano je o novom Zakonu o elektronskim medijima koji će biti uskoro stavljen na javnu raspravu.Direktor Radio Kotora Predrag Nikolić je informisao prisutne da je ULES (Unija lokalnih elektronskih servisa), uputio primjedbe na novi Zakon o elektronskim medijima Ministarstvu kulture, sporta i medija Crne Gore.
 

 
BILTEN BR 15.  (21.09. 2009.)
 
SAVJET Radio Kotora je na sjednici održanoj 21.09. 2009. godine do saglasnost na Program rada za 2009.godinu i programske šeme. Tom prilikom usvojen je i Pravilnik o praćenju kampanje za izbor predsjednika Opštine Kotor.
 
 

 
BILTEN BR 16.  (13.12. 2010.)
 
SAVJET Radio Kotora je na sjednici održanoj 22.01.2010. godine usvojio Odluku o izboru revizorske firme ZIREX REVIZOR d.o.o. iz Kotora za reviziju finansijskih izvještaja za 2009.godinu, dao saglasnost na Program rada za 2010.god i na Izvještaj o radu RDS Radio Kotora za 2009.god.
 
SAVJET Radio Kotora je na zajedničkoj sjednici sa Upravnim odborom održanoj 12.03.2010. godine, a kojoj je prisustvovala i sekretarka Sekreterijata za kulturu Ljiljana Jovović, usvojio Finansijski izvještaj za 2009.god. izabrao predsjednika Savjeta sa mandatom od godinu i zabrao članove Komisije za primjedbe i prestavke građana u kojoj su : Ilko Marović, Zorica Grandis i Jakša Nikezić.
 
SAVJET Radio Kotora je na sjednici održanoj  je na sjednici održanoj 22.10.2010. godine razmatrao aktuelnu situaciju u RDS Radio Kotoru u skladu sa novim Zakonom o elektronskim medijima.
 
Na  zajednička sjednici sa Upravnim odborom održanoj 13.12. 2010. godine SAVJET Radio Kotora je taspravljao o Nacrtu bužeta Opštine Kotor za 2011.godinu, po kojem je za Radio Kotor opredijeljena suma od 82.500 eura.
 

 
BILTEN BR 17.  (19.01. 2012.)
 
SAVJET Radio Kotora je na sjednici održanoj 21.01. 2011. donio Odluku o izboru revizorske firme ZIREX REVIZOR d.o.o. iz Kotora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010.godinu.
 
SAVJET Radio Kotora je na zajednička sjednica sa Upravnim odborom 15.04. 2011. godine razmatrao i usvojio Finansijski izvještaj za 2010.god. i upoznao se Izvještajem revizora.
 
SAVJET Radio Kotora je na sjednici održanoj 19.01. 2012. godine donio Odluku o izboru revizorske firme ZIREX REVIZOR d.o.o. iz Kotora za reviziju finansijskih izvještaja za 2011.godinu.

   
 
BILTEN BR 18.  (27.07. 2012..)
 
SAVJET Radio Kotora je na zajedničko sjednici sa Upravnim odborom, održanoj 15.06.2012. godine dao saglasnost na usvajanje Izvještaja o radu Radio Kotora za 2011.godinu. Razmatran je usvojen Finansijski izvještaj za 2011.godinu .
 
SAVJET Radio Kotora je na sjednici održanoj 27.07. 2012. godine donio Odluku o imenovanju Predraga Nikolića za vršioca dužnosti direktora RDS Radio Kotora do izbora direktora.

BILTEN BR 19.  (30.05. 2013.)
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ RADIO KOTORA ZA 2012. GODINU
RDS RADIO KOTORKotor,18.03.2013.god.            Godišnji obračun za 2012.godinu je sastavljen u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.69/05.80/08.5/11), Zakona o porezu na dobit,  Zakona o privrednim društvima, Statistički  aneks (Sl.list  CG br.9/12), Pravilnika o finansijskim iskazima(Sl.list RCG br. 5/11), Pravilnika o kontom okviru za privredna društva  i druga pravna lica (Sl.list CG  br.5/11),kao i drugim važećim zakonskim propisima i Međunarodnim računov. standardima  (MRS) odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI)  koji je odobrio Međunarodni odbor za MRS.             Finansijski izvještaji godišnjeg računa Radio Kotora, s obzirom da smo malo pravno lice, su: bilans uspjeha, bilans stanja i  statitstički aneks. Shodno čl.103.Zakona o medijima, lokalni javni radio-difuzni servisi su obveznici revizije godišnjih računa, pa i Radio Kotor. Zbog  revizije urađeni su  i obrasci: Bilans novčanih tokova. Iskaz o promjenama neto imovine(kapitala). Reviziju finansijskih izvještaja za 2012 godinu, izvršilla  je ovlašćeni revizor Božica Zloković (licenca br.051) iz  DOO “ Zirex-Revizor”, koja je Odlukom Savjeta  br.6/1 od 19.01.2012.god. izabrana za revizora.U Izvještaju o izvršenoj reviziji za 2012 god. nije bilo primjedbi  od strane revizora.Finansijski izkazi  za 2012.god.predstavljaju rezultat poslovnih odluka menadžmenta odnosno rukovodstva i na osnovu njih izvedenih transakcija u toku prikazanog obračunskog perioda. Rezultat pokazuje stanje imovine, potraživanja, kapitala, obaveza, dobitka ili  gubitka za obračunski period.           Ovaj  finansijski izvještaj obezbjeđuje informaciju o strukturi prihoda i rashoda RDS Radio Kotora za 2012.godinu.           FINANSIJSKI  IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  ZA 2012.GODINU 
                         O p i s  Plan 2012. Realiz.2012.
I. Prihodi    
1. Prihodi iz budžeta opštine Kotor    90.000,00   90.000,00
2.  Neto prihodi od marketinga-sopstveni prihodi (22-181,10 - PDV 3.077,75=18.103,35)    34.080,00   18.103,35
3. Prihodi od refundacija bolovanja        14.539,68
4. Napl.otpisana potraživanja         158,00  
5. Ostali prihodi (pomoći, sponzorstva,.itd.)      5.000,00       2.000,00
              Poslovni  prihodi:  129.238,00 124.643,03
6. Finansijski prihod od kamata banke          20,00          18,14
             Ukupni prihodi za 2012.god.  129.258,00 124.661,17
II. Rashodi    
1. Tr.kancelar.materijala     1.200,00         636,57
2. Tr. san.hig.mater.        150,00 130,32         
3. Tr.materijal za tekuće održavanje opreme i poslovnog prostora        420,00 702,85
3. Tr.sitnog inventara        680,00 494,50
4. Tr.goriva        700,00 745,00
5. Tr.stručne literature sl.list i dr.        400,00 416,82
6. Bruto zarade zaposlenih   94.000,00 91.274,64
7. Dopr.na br.zarade soc.osig. poslod. i dd.dopr.   12.638,00 10.808,79
8. Tr.UO/Savjet  ukalkulisano  I –XII /2012     5.500,00 5.458,90
9. Solidarne pomoći zaposlenima        500,00 400,00
10. Tr.jubilarne nagrade zaposlenima          / 300,00
11. Bruto autor.hon. novinar.saradnicima     800,00 740,26
12. Ug.o djelu         550,00 1.587,05
13. Tr.dnevnica sl. (u zemlji)         200,00 162,00
14. Tr. služb.put.( prevoz,)         150,00 148,80
15. Novogodišnji poklon paketi djeci         400,00 450,00
16. Tr.otpremnina za invalidsku penziju          / 1.150,00
17 Tr.reprezentacije         500,00  558,37
18. Amortizacije osnovnih sredstava      1.100,00 984,76
19. Tr.mobil.telefona         700,00       615,55
20. Tr.fiksnih telefona i ptt marke/preporuke      2.000,00 1.806,95
21. Tr.usluga održavanja osnov.sred/programa         500,00 336,35
22 Tr.obaveznog osiguranja zaposlenih         190,00 347,50
23. Tr. revizije         900,00  900,00
24. Tr.fonograma i.I zaštite muzičkih prava-PAM      1.200,00  800,00
25. Tr.provizije banke         800,00 768,99
26. Tr.seminara, savjetovanja zaposlenih         100,00 62,50
27. Tr.registracije vozila         220,00 101,17
28. Tr.osiguranja vozila pri registraciji         400,00 348,06
29. Tr.vode         250,00 178,26
30. Tr.admin. taksa         100,00 25,00
31. Ostali nemater.tr.           80,00 1.400,31
32. Tr.struje      2.000,00 /
33. Tr.direktnog otpisa potr.kupci           / 360,00
                Poslovni rashodi: (129.228,00) (125.200,27)
34. Finansijski rashod od kamate Poreska uprava          30,00 25,02
               Ukupni rashodi za 2012.god.  (129.258,00) (125.225,29)
III.          Ostvareni gubitak za  2012.god.           / (564,12)
                                                                                       O b r a z l o ž e nj e Prihodi od usluga marketinga za 2012.god iskazani su i priznati  po principu fakturisane  realizacije od 22.181,10 umanjene za porez na dodatu vrijednost od 3.077,75 eur, te neto prihodi  iznose  18.103,35 eur.Ugovorom sa Opštinom  Kotor planirana sred.iz budžeta  za 2012. godinu su iznosila  90.000 eur,uplaćeno je 82.500 eur, a za XIImj 7.500 eur. je ukalkulisano  potraživanje od opštine na dan 31.12.2012.god.Osnivač je uplatio dugovanje dana 04.01.2013.god.Troškovi poslovanja obuhvataju troškove nastale u obračunskom periodu  januar-decembar 2012 god. umanjene za porez na dodatu vr.(osim PDV u reprezentaciji, gorivu, uslugama i  materijalu za odrzavanje i popravku vozila).Bruto zarade  za 13 zaposlenih iznosi 91.274,64 eur i obuhvataju: neto zaradu 61.140,50eur , porez 8.233,03 eur  i dopr.soc. osig. na teret radnika 21.901,11 eur. Za period januar-decembar 2012.godine obračunata je ali nije isplaćena statutarna obaveza za rad članovima Savjeta i Upravnog odbora RDS Radio Kotora u bruto iznosu od 5.458,90 eur ( mjesečno  454,90 eur). Clanovima Savjeta i Upravnog odbora  nije isplaćena obaveza  od 2010 godine o čemu je pravovremeno  obavješten Osnivač od kojeg je tražena novčana pomoć za riješavanje ovog problema ali bez pozitivnog ishoda. Ukalkulisana bruto obaveza po ovom osnovu za period 2010-2012 iznosi 16.600,58 eur.Dana 25.02.2013.god.sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor je pismno odgovorila da  Budžetom opštine za 2013.god. nije planiran i ne može biti obezbjeđen traženi novčani iznos na ime isplate dugovanja Savjetu i UO.Podsjećamo da smo od  opštine Kotor svojevremeno tražili uplatu namjenskih sredstava za pokriće gubitka ,medjutim od Osnivača nije bilo nikakve povratne informacije niti uplate po ovom pitanju.Budžetska sredstva uplaćena  od Osnivača namjenski su utrošena za planirane i realizovane programske sadržaje tokom 2012.godine shodno Ugovoru.  Ističemo da je u 2012 godini  Radio Kotor realizovao znatno veći broj programskih sadržaja  nego što je  bilo predviđeno Ugovorom sa opštinom Kotor.Ova činjenica govori da je Radio Kotor zbog potreba javnog interesa realizovao  sve programskom šemom planirane  sadržaje ali  cijena njihove pripreme  i realizacije znatno prelazi   finansijska sredstva dobijena od opštine Kotor.Tokom 2012.godine nije bilo primjedbi upućenih nadležnoj Komisiji za primjedbe i predstavke.Spoljnim novinarima saradnicima u 2012. god.je isplaćena bruto naknada na ime autor.honorara  u iznosu od 740,26 eur.RDS Radio Kotor primjenjuje proporcionalnu tj.pravolinijsku metodu amortizacije. Za vozilo golf III određena je rezidualna vr.10% nabavne vr.Iznos amortizacije tereti troškove poslovanja saglasno MRS 16. U 2012. godini  su nabavljena samo 3 kompjutera mada se nameće neophodnost nabavke  još 2 kompjutera za redakciju kao i nabavka klima uređaja  u prostoriji direktora i redakciji.  Sredstvima pomoći izvršena je nabavka 2 diktafona marke « Roland » za potrebe novinara.Novčanim sredstvima pomoći  takođe je  nabavljen i ugrađen laminat  u prostorijiama : redakcije, režije i računovodstva.Potrebna je kupovina digitalnog certifikata od Pošte Crne Gore na ime ovlašćenog lica i prilagodjavanje računovodstvenog sistema za novi  način obračuna zarada, izvještavanja i dostavljanja IOPPD prijava elektronskim putem Poreskoj upravi Crne Gore-Filijala Kotor ( u  Radio Kotoru ima više od 5 zaposlenih). Budući da se prihodima direktno sučeljavaju rashodi, za 2012 godinu utvrđen je visak rashoda nad prihodima odnosno gubitak u poslovanju od  564,12 eur. Odlukom UO iz osnovnog kapitala pokriven je dio gubitka od 13.510,27 eur, padan 31.12.2012.god.  preostali gubitak iz ranijih godina iznosi 12.060,61 eur. Reval.rezerve iz 2005. god. zbog  rashodovanja tj. isknjižavanja amortizovanih revalorizacionih osnov.sredstava  saglasno paragrafu 64.MRS.12.  su odlukom UO prenijeta  na  neraspoređenu dobit.Saldo kapitala od  12.129,43 eur   je negativno te predstavlja gubitak iznad sopstvenog kapitala, što je upozoravajući podatak kako za menadžment ovog medija tako i za Osnivača Opštinu Kotor.Shodno čl.22. Statuta RDS Radio Kotora proizilazi da je Osnivač dužan uplatiti novčana sredstva za pokriće gubitka Radio Kotora.Evidentno je da su  Budžetom opštine Kotor opredijeljena sredstva od 90.000,00 eur, ipak bila nedovoljna za pokriće troškova izvršavanja zakonom ustanovljenih obaveza “Radio Kotora”, sto se nije odrazilo na kvalitet programa i realizaciju preuzetih obaveza za programske sadržaje ali je izazvalo gubitak u poslovanju za 2012.god. Pad standarda korisnika naših marketing usluga, zakonom propisano vremensko ograničenje za emitovanje oglasa, reklama i spotova javnim servisima, takodje  su uticali na  ostvarenje negativnog rezultata za 2012. godinu.Smatramo da su novčana sredstva Radio Kotora racionalno i namjenski trošena,da se tokom godina primjeniivala restriktivna metoda u pogledu troškova, te da se finansijsko poslovanje za 2012. godinu odvijalo u skladu sa zakonskim propisima i MRS koji se primjenjuju u CG.Nameće se činjenica da menadžment Radio Kotora i osnivač moraju pronaći rješenje za prevazilaženje finansijskih problema ove medijske kuće koja Odlukom osnivača prelazi u DOO jednopersonalno društvo tokom 2013. godine sa osnivačkim ulogom od 1 eura. Pozitivno mišljenje  revizora potvrđuje da finansijski izvještaji RDS Radio Kotora za 2012.god. na objektivan i istinit način prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala na dan 31.12.12.god. u skladu sa  računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori. Šef računovodstva,                                                                  D i r e k t o r,  Nada Počanić s.r.                                                                 Predrag Nikolić
  s.r.  
 

   
BILTEN BR 20.  (30.05. 2013.)
ANEKS ZA 2012. GODINU
STATISTIČKI ANEKS


Popunjava pravno lice
0 2 0 4 2 7 8 9          
    6     1   0     0   2   0   4   2   7  8   9
Matični broj Šifra djelatnosti PIB
 
Popunjava
 
 Naziv: Lokalni javni radio difuzni servis “Radio  Kotor” (skraćeno: RDS Radio Kotor )
Sjedište: KOTOR
Navesti tekstualno pretežnu djelatnost kojom ste se bavili tokom godine: Informativna  djelatnost odnosno proizvodnja i emitovanje radijskog programa, posredstvom tehnički samostalne FM mreže na nivou opštine Kotor kojom ostvaruje javni interes.
 
 
  AD   DOO   KD   OD   DSD   preduzetnik x ostalo
   
x malopravno lice
   
  srednjepravno lice
   
  velikopravno lice
                                   STATISTIČKI ANEKS                                        na dan  31.12.2012. godine                                                                                                                                                                            -u EUR-        
 Rb Račun Analitički prikaz prihoda i izdataka Vrijednost
    vezanih za nematerijalnu imovinu  
    Prihodi :  
1 652 Prihodi od naknada po osnovu patenata  
2 652 Prihodi po osnovu autorskih prava  
3 652 Prihodi od prodaje licenci  
    Izdaci (neto) za :  
4 010 Ulaganja u razvoj  
    0100 Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine  
    0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine  
    0102 Ulaganja u razvoj proizvoda sa efektom dužim od jedne godine  
    0103 Ostali izdaci za razvoj  
    0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj  
    0109 Obezvrijeđenje vrijednosti ulaganja u razvoj  
5 011 Koncesije, patenti, licence i slična prava  
    0110 Koncesije  
    0111 Patenti  
    0112 Licence  
    0113 Pravo na industrijski uzorak,žig, model, zaštitni znak i sl.  
    0114 Druga slična prava  
    0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava  
    0119 Obezvrijeđenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava  
6 012 Goodwill  
    0120 Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica  
    0121 Goodwill nastao po onovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu  
    0129 Obezvređenje goodwill–a  
7 014 Ostala nematerijalna ulaganja  
    0140 Računarski programi  
    0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta  
    0142 Ulaganja u lizing  
    0145 Ostala nematerijalna ulaganja  
    0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja  
    0149 Obezvrijeđenje ostalih nematerijalnih ulaganja  
8 015 Nematerijalna ulaganja u pripremi  
    0150 Ulaganja u razvoj u pripremi  
    0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi  
    0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi  
    0159 Obezvrijeđenje nematerijalnih ulaganja u pripremi  
9 016 Avansi za nematerijalna ulaganja  
    0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj  
    0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja  
 U Kotoru,                                  Lice odgovorno za sastavljanje                                  Odgovorno lice,                            finansijskog izvještaja,Dana,  25.03.2013.god.               _____________             MP                    ___________                                                        Nada Počanić                                                   Predrag Nikolić
  BILTEN BR 20.  (15.06. 2013.)

Predsjednik novog Savjeta Radio Kotora je Vuko Ševaljević, odlučeno je nedavno na konstitutivnoj sjednici ovog tijela održanoj nakon skupštinske odluke o transformaciji ovog lokalnog javnog servisa u lokalnog javnog emitera. Sjednica je održana na poziv predsjednika Skupštine Opštine Kotor  Nikole Bukilice 06.06. u 12 sati. Sjednici su pored Ševaljevića prisustvovali i svi novoimenovani članovi Savjeta:  Marina Brainović, Božana Biskupović, Aleksandra Popović i mr Aleksandra Pavićević. Ševaljević se zahvalio na ukazanom povjerenju i rekao da će ozbiljno pristupiti prihvaćenoj obavezi. Nakon pozdravne riječi predsjednika SO Kotor Nikole Bukilice i kraće diskusije, članovi Savjeta su se složili da će ozbiljno i odgovorno pristupiti pješavanju obaveza iz oblasti javnog informisanja Lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Članovi Savjeta su na konstituivnoj sjednici takodje zaključili, kako je i predviđeno Odlukom o imenovanju, da će u roku od 30 dana (do 24. 06.) donijeti noivi Statut Radio Kotora. Predsjednik Savjeta Vuko Ševaljević je u nastavku sjednice podsjetio i na obavezu Savjeta da u roku od 15 dana od dana dodnosenja statuta raspiše Javni konkurs za izbor direktora Radio Kotora.