www.radiokotor.com

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
JA slide show
 
Home arrow Statut
Statut Radio Kotora PDF Štampaj E-pošta

Na osnovu čl.2 st.1 tačka 6, čl.101 i 102 Zakona o radio-difuziji (Sl.list RCG 51/02, čl.62/02), čl.8 Zakona o medijima (Sl.list RCG 51/02 i 62/02) i čl.21 st.1 tačka 1 Odluke o transformaciji Javnog preduzeća »Radio  Kotor« u lokalni javni radio-difuzni servis »Radio Kotor« usvojene na sjednici Skupštine opštine Kotor, održanoj 11.09.2003.godine, Savjet »Radio Kotora« na sjednici održanoj dana 20.01.2004.godine donio je

S T A T U T

Lokalnog  javnog radio-difuznog servisa »Radio Kotor«
 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Osnivač lokalnog javnog radio-difuznog servisa »Radio Kotor« (u daljem tekstu »Radio Kotor«) je Skupština opštine Kotor (u daljem tekstu osnivač).Skraćeni naziv radio-difuznog servisa je: RDS »Radio Kotor«.»Radio Kotor« ima svojstvo pravnog lica i upisuje se u sudski registar. 

Član 2. 

»Radio Kotor« obavlja djelatnost lokalnog javnog radio-difuznog servisa u skladu sa Zakonom o medijima, Zakonom o radio-difuziji, Odlukom SO Kotor o osnivanju lokalnog javnog radio-difuznog servisa »Radio Kotor« (u daljem tekstu Odlukom o osnivanju) i ovim Statutom.

 

Član 3.

Osnovna djelatnost »Radio Kotor« je proizvodnja i emitovanje radijskog programa od značaja za građane opštine Kotor.»Radio Kotor« svojom djelatnošću ostvaruje javni interes, vodi brigu o interesima javnosti i odgovara javnosti.»Radio Kotor« samostalno odlučuje o unutrašnjoj organzaciji, način rada, sadržaju svojih programa i vremenu emitovanja.Promjena osnovne djelatnosti i statusa »Radio Kotora« ne može se obaviti bez saglasnosti osnivača.

 

II SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT I ŠTAMBILJ

 

Član 4.

Sjedište »Radio Kotora« je u Kotoru.

Član 5.

 »Radio Kotor« ima svoj znak.

Znak »Radio Kotora« utvrđuje Savjet.

 Član 6.

»Radio Kotor« ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm u kome je upisano Lokalni javni radio-difuzni servis Radio Kotor, Kotor.

Štambilj je pravougaonog oblika, standardnih dimenzija i sadrži tekst  Lokalni javni radio-difuzni servis Radio Kotor, Kotor, kao i prostor za upis broja akta i datuma zavođenja.

 

III ZASTUPANJE RDS »RADIO KOTOR«

 

Član 7.

»Radio Kotor« zastupa i predstavlja direktor »Radio Kotora«. 

Član 8.

Direktor predstavlja i zastupa »Radio Kotor« u skladu sa Zakonom, odlukama Savjeta i Upravnog odbora.

 

IV IMOVINA RDS »RADIO KOTOR«

 

Član 9.

Imovina »Radio Kotora« je u svojini opštine Kotor.

Imovinu čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

 

Član 10.

»Radio Kotor« odgovara za obaveze u pravnom prometu svojom cjelokupnom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obaveze »Radio Kotora«.

 

Član 11.

»Radio Kotor« ne može bez saglasnosti osnivača opteretiti ili otuđiti nepokretnosti i drugu imovinu.

 

V DJELATNOST RDS »RADIO KOTOR«

   Osnovna djelatnost

 

Član 12.

Osnovna djelatnost »Radio Kotora« ostvaruje se proizvodnjom i emitovanjem radijskog programa, posredstvom tehnički samostalne FM mreže na nivou opštine Kotor.

U okviru osnovne djelatnosti »Radio Kotor« može emitovati program posredstvom Interneta.

Poslovanje

 

Član 13.

Predmet poslovanja »Radio Kotora« su sljedeće djelatnosti:

·         proizvodnja i emitovanje radijskog programa;

·         proizvodnja i emitovanje radijskog programa putem Interneta;

·         proizvodnja i prodaja audio programa;

·         proivodnja i emitovanje reklama;

·         snimanje, presnimavanje, iznajmljivanje i prodaja audio i video materijala;

·         proizvodnja i prodaja nosača zvuka i slike;

·         organizovanje, priprema i prenos javnih priredbi, okruglih stolova i tribina;

·         javno izvođenje muzičkih i muzičko - scenskih djela;

·         čuvanje i arhivska obrada audio materijala i druge dokumentacije;

·         usluge u radio-difuznoj djelatnosti;

·         tržišno posredovanje na domaćem i inostranom tržištu;

·         zastupanje inostranih preduzeća;

·         kupovina i prodaje robe;

·         izdavačka djelatnost;

·         umnožavanje snimljenih zapisa;

·         informacioni sistemi i elektronska obrada podataka

·         izrada i upravljanje bazama podataka;

·         reklamiranje i propaganda;

·         stručno konsultativne i inženjering usluge u osnivanju, projektovanju i razvoju  programa tehnike i produkcije radio-difuznih i drugih organizacija.

 

VI ODGOVORNOST I OBAVEZE RDS »RADIO KOTOR« 

Član 14.

Radio Kotor odgovara javnosti.

Odgovornost »Radio Kotora« javnosti ostvaruje se:

-         postupkom imenovanja Savjeta, njegovim javnim radom i obavezom da zastupa i štiti interese građana u oblasti informisanja;

-         obavještavanjem javnosti o aktivnostima »Radio Kotora« objavljivanjem biltena o radu u štampanoj i/ili elektronskoj formi;

-         radom komisije za razmatranje prestavki i Prigovora slušalaca na rad »Radio Kotora«.

 

Član 15.

U cilju ostvarivanja opšteg interesa u oblasti informisanja i radio-difuzije, »Radio Kotor« dužan je da:

-       obezbijedi kvalitetne, raznovrsne i uravnotežene informativne, kulturne, obrazovne i zabavne sadržaje;

-       proizvodi i emituje programe namijenjene svim segmentima društva, bez diskriminacije, posebno vodeći računa o specifičnim društvenim grupama kao što su djeca i omladina, hendikepirani, socijalno i zdravstveno ugroženi i dr;

-       poštuje privatnost i dostojanstvo građana;

-       doprinosi poštovanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, nezavisnih institucija, pluralizmu ideja i vrijednosti multikulturalnog društva;

-       proizvodi i emituje objektivne i uravnotežene programe koji izražavaju kulturni identitet naroda, nacionalnih i etničkih grupa;

-       u vrijeme predizborne kampanje, na osnovu posebnih pravila, obezbjeđuje ravnopravno predstavljanje političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju prihvaćene kandidature i izborne liste;

-       u skladu sa aktom Savjeta agencije za radio-difuziju realizuje kvote za emitovanje programa nezavisnih produkcija;

-       njeguje kulturu javne komunikacije i jezičke standarde;

-       poštuje profesionalne standarde i programska pravila usvojena od strane Savjeta.

 

Član 16.

 

U programu »Radio Kotora« nije dozvoljena politička propaganda osim u vrijeme predizborne kampanje.

U programu »Radio Kotora« nije dozvoljena vjerska propaganda.

 

VII FINANSIRANJE »RADIO KOTORA«

     Izvori finansiranja 

Član 17.

»Radio Kotor« stiče sredstva:

-         iz dijela radio-difuzne pretplate;

-         iz dijela takse na radijske prijemnike u motornim vozilima registrovanim u Crnoj Gori;

-         proizvodnjom i emitovanjem reklamnih sadržaja;

-         proizvodnjom i prodajom audio radova i nosača zvuka;

-         iz sponzorstva programskih sadržaja;

-         organizovanjem koncerata i drugih priredbi;

-         iz Budžeta opštine Kotor;

-         iz drugih izvora  skladu sa zakonom.

 

Korišćenje sredstava

 

Član 18. 

Prihodi »Radio Kotora« koriste se za finansiranje proizvodnje programa i za druge namjene na osnovu usaglašenih godišnjih i programskih planova.

Sredstva od radio-difuzne pretplate i takse za radijske prijemnike u motornim vozilima koristiće se za finansiranje programa »Radio Kotora« u skladu sa godišnjim programom i planovima.

Višak prihoda nad rashodima koristiće se isključivo za poboljšanje kvaliteta programa saglasno odluci Upravnog odbora.

Član 19.

»Radio Kotor« posluje preko jedinstvenog žiro-računa. 

Član 20.

Finansijsko poslovanje »Radio Kotora« je javno.

Upravni odbor objavljuje poslovne i finansijske rezultate i završni račun u Biltenu »Radio Kotora«. 

Član 21. 

Budžetom opštine Kotor obezbjeđuje se dio finansijskih sredstava za ostvarivanje stavom i zakonom zajamčenih prava građana na informisanje, a po osnovu programskih sadržaja koji su značajni za:

-         razvoj nauke i obrazovanja;

-         razvoj kulture;

-         informisanje osoba oštećenog sluha i vida.

Finansijska sredstva iz stava I ovog člana »Radio Kotor« može koristiti samo za proizvodnju navedenih programskih sadržaja. 

Član 22.

U slučaju da Budžetom opštine Kotor opredijeljena sredstva nijesu dovoljna za izvršavanje zakonom ustanovljenih obaveza »Radio Kotora«, Savjet će zatražiti da se nedostajuća sredstva obezbijede Budžetom opštine Kotor, pod uslovom da nezavisni revizor konstatuje da do gubitka nije došlo nenamjenskim i neracionalnim korišćenjem obezbijeđenih sredstava.

 

Član 23.

  Organ lokalne uprave nadležan za poslove javnog informisanja u ime osnivača i Upravni odbor u ime »Radio Kotora« ugovorom će urediti međusobna prava i obaveze vezane za korišćenje sredstava opredijeljenih Budžetom opštine Kotor u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o budžetu opštine Kotor za određenu godinu.

Način i uslovi obezbjeđivanja sredstava iz Budžeta opštine Kotor ne smiju uticati na uredničku nezavisnost i samostalnost »Radio Kotora«.

 

Član 24.

  Svi obračuni prihoda, rashoda i finansijski izvještaji »Radio Kotora« obavezno podliježu godišnjoj reviziji nezavisnog revizora ovlašćenog od strane Savjeta.

 

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

 

Član 25.

  »Radio Kotor« ima jednu poslovnu i organizacionu jedinicu u kojoj se proizvdi i emituje radijski program.

 

Član 26.

  Unutrašnja organizacija »Radio Kotora« uređuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta, koji usvaja Upravni odbor uz saglasnost Savjeta.

 

 

ORGANI »RADIO KOTORA«

 

Član 27.

 

Organi »Radio Kotora« su:

-         Savjet,

-         Upravni odbor,

-         direktor.

 

Član 28.

 

1.      Savjet

Savjet zastupa interese građana opštine Kotor u oblasti informisanja.

Savjet ima pet članova.

Savjet je nezavisan od državnih organa, osnivača i svih organizacija i lica koja se bave djelatnošću proizvodnje i emitovanja radio i televizijskih programa i sa njom povezanim djelatnostima.

Članovi Savjeta za svoj rad imaju pravo na novčanu naknadu utvrđenu u čl. 12 st. 4 Odluke Skupštine opštine Kotor o transformaciji Javnog preduzeća »Radio Kotor« u Lokalni javni radio-difuzni servis »Radio Kotor« donesene na sjednici održanoj 11.09.2003.godine.

 

Član 29.

 

Savjet usvaja:

-         Statut »Radio Kotora«;

-         Programska dokumenta »Radio Kotora«;

-         Opšta akta kojima se uređuju pitanja programskih, profesionalnih i etičkih standarda u »Radio Kotoru«.

 

Član 30.

 

Savjet donosi:

-         Poslovnik o svom radu;

-         Pravila o prestavljanju u programu »Radio Kotora« političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju prihvaćene izborne liste i kandidature

          za vrijeme izbornih procesa;

-         Akte kojima se propisuju nadležnosti, način rada i odlučivanje Komisije Savjeta za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca.

 

Član 31.

 

Savjet bira i razrješava:

-         predsjednika iz reda svojih članova po postupku propisanom Poslovnikom o radu Savjeta;

-         ovlašćenog revizora periodičnih i godišnjih obračuna.

 

Član 32.

 

Savjet imenuje i razrješava:

-         Upravni odbor;

-         Vršioca dužnosti direktora do izbora direktora u skladu sa Zakonom i Odlukom o osnivanju,

-         Komisiju za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca.

 

Član 33.

 

Savjet daje saglasnost:

-         na imenovanje i razrješenje direktora »Radio Kotora«,

-         na ugovor koji Upravni odbor zaključuje sa organom uprave nadležnim za poslove javnog informisanja za obezbjeđenje Odlukom o osnivanju i Budžetom opštine Kotor opredjeljenih sredstava za proizvodnju programskih sadržaja,

-         na odluke Upravnog odbora o kupovini i stavljanju imovine »Radio Kotora« pod hipoteku u skladu sa Zakonom i Odlukom o osnivanju,

-         na opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u »Radio Kotoru«.

 

Član 34.

 

Savjet odlučuje:

-         o kršenju programskih principa utvrđenih Zakonom o medijima, Zakonom o radio-difuziji i Odlukom o osnivanju;

-         o kršenju programskih dokumenata »Radio Kotora«;

-          objavljivanju Biltena o radu;

-         o drugim poslovima u skladu sa Odlukom o osnivanju.

 

Član 35.

 

Članovi Savjeta ne predstavljaju institucije ili organizacije koje su ih predložile već svoju dužnost obavljaju samostalno, po sopstvenom znanju i savjesti, u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad članova Savjeta, niti su oni dužni da poštiuju bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, izuzev odluka nadležnog suda.

 

Član 36.

 

Mandat članova Savjeta počinje danom konstituisanja Savjeta i traje pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

U slučaju prestanka mandata prije isteka vremena na koje je imenovan član Savjeta, subjekat ovlašćen za njegovo imenovanje dužan je da, bez odlaganja, u roku od 30 dana od dana potvrđivanja prestanka mandata Skupštini opštine Kotor dostavi akt o imenovanju novog člana Savjeta.

Potvrđivanje imenovanja od strane SO Kotor vrši se na period do isteka mandata onog člana Savjeta čiji je mandat prestao saglasno Zakonu i Odluci o osnivanju.

Do potvrđivanja imenovanja novog člana Savjeta, Savjet punovažno odlučuje u nepotpunom sastavu, ali ako broj članova bude manji od četiri Savjet ne može punovažno donositi odluke.

 

Član 37.

 

Šest mjeseci prije završetka mandata članova Savjeta, predsjednik Savjeta pismeno obavještava predsjednika Opštine Kotor o potrebi sprovođenja procedure imenovanja novih članova Savjeta u skladu sa Odlukom o osnivanju.

 

Član 38.

 

Član Savjeta dužan je odmah pismeno obavjestiti predsjednika Savjeta o promjenama u svom statusu zbog kojih ne može dalje obavljtai dužnost člana Savjeta u skladu sa članom 13. Odluke o osnivanju.

 

Član 39.

 

Članu Savjeta mandat može prestati samo u postupku predviđenom Odlukom o osnivanju.

Članovi Savjeta ne nogu biti lica koja ne ispunjavaju uslove propisane članom 13. Odluke o osnivanju.

 

Član 40.

 

Članovi Savjeta ne mogu se razrješiti za vrijeme mandata.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Skupština opštine Kotor, na osnovu odluke subjekta ovlašćenog za imenovanje člana Savjeta, potvrđuje razrješenje člana i imenovanje drugog koji će dovršiti preostali mandat razrješenog člana saglasno Odluci o osnivanju.

Odluka o razrješenju može biti donijeta samo na osnovu obrazloženog predloga Savjeta, nakon sprovedenog postupka u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti i u kome je članu Savjeta protiv koga je pokrenut postupak, omogućeno da se izjasni o svim okolnostima.

Savjet može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova donijeti odluku da, do potvrđivanja odluke o razrješenju od strane Skupštine opštine Kotor, suspenduje člana Savjeta.

 

Član 41.

 

Predsjednik Upravnog odbora »Radio Kotora« i direktor »Radio Kotora« imaju pravo da učestvuju na sjednicama Savjeta, bez prava odlučivanja.

Učešće drugih lica u svom radu Savjet uređuje poslovnikom o radu.

 

1. Komisija Savjeta »Radio Kotora« za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca.

 

Član 42.

 

Savjet »Radio Kotora« imenuje i razrješava Komisiju za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca.

Komisija za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca prati poštovanje programskih principa »Radio Kotora«, razmatra prestavke i prigovore slušalaca i daje mišljenja i inicijative Savjetu.

 

Član 43.

 

Članovi Komisije za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca moraju biti državljani Republike Crne Gore i imati prebivalište u Reublici Crnoj Gori, a imenuju se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje djelatnosti ove Komisije.

Za članove Komisije za razmatranje prrestavki i prigovora slušalaca ne mogu biti imenovana lica koja saglasno članu 13 Odluke o osnivanju ne mogu biti članovi Savjeta.

Komisija za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca ima tri člana koji se biraju na mandat od četiri godine.

 

Član 44.

 

Kandidate za članove Komisije za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca predlažu članovi Savjeta.

Broj kandidata za članove Komisije za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca mora biti veći od broja članova Komisije.

 

Član 45.

 

Savjet imenuje Komisiju za razmatranje i prestavki i prigovora slušalaca tajnim glasanjem između više kandidata sa kandidacione liste.

 

Član 46.

 

Komisija za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca način svog rada bliže uređuje Poslovnikom o radu, koji usvaja Savjet.

 

Član 47.

 

Rad Komisije za razmatranje prestavki i prigovora slišalaca mora biti javan, a njeni stavovi i preporuke objavljuju se u Biltenu »Radio Kotora«.

 

Član 48.

 

Postupak za imenovanje članova Komisije za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca vodi Savjet u skladu sa Poslovnikom o radu.

Uslovi i postupak za razrješenje članova komisije za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca isti su kao i za članove Savjeta.

 

Član 49.

 

Programske principe i profesionalne standarde čiju primjenu kontroliše Komisija za razmatranje prestavki i primjedbi slušalaca usvaja Savjet.

Član Savjeta može da zahtjeva pismeni odgovor od Komisije za razmatranje prestavki i primjedbi slušalaca o eventualnom kršenju programskih principa i profesionalnih standarda utvrđenih od strane Savjeta.

 

Član 50.

 

Savjet prostom većinom ukupnog broja svojih članova odlučuje da li su prekršeni programski principi i profesionalni standardi.

Na zahtjev člana Savjeta ili predsjednika Komisije za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca Savjet je dužan da omogući uvid u emitovani programski sadržaj u što kraćem vremenskom roku.

Ukoliko utvrdi kršenje programskih principa i standarda Savjet će zatražiti od direktora »Radio Kotora« sprječavanje daljeg emitovanja spornih programskih sadržaja.

 

2.      Upravni odbor

 

Član 51.

 
Upravni odbor ima tri člana, koje imenuje i razrješava Savjet »Radio Kotora« tajnim glasanjem.

Savjet upućuje javni poziv zainteresovanim pravnim i fizičkim licima za kandidovanje članova Upravnog odbora.

Dva člana Upravnog odbora imenuju se iz reda afirmisanih stručnjaka za medije, menadžment, pravo, finansije i drugo.

Jedan član Upravnog odbora imenuje se iz reda i na predlog zaposlenih u »Radio Kotoru«.

 

Član 52.

 
Za člana Upravnog odbora ne može biti imenovana osoba koja, saglasno članu 13 Odluke o osnivanju ne može biti član Savjeta.

Ograničenje iz člana 13 iz Odluke o osnivanju ne odnosi se na izbor člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

Član 53.

 
Članovi Upravnog odbora dužnost obavljaju samostalno, po sopstvenom znanju i savjesti, u skladu sa Odlukom o osnivanju, i u radu ne smiju zastupati interese trećih lica.

 

Član 54.

 
Član Upravnog odbora može biti razriješen prije isteka vremena saglasno članu 25  Odluke o transformaciji Javnog preduzeća »Radio Kotor« u Lokalni javni radio- difuzni servis »Radio Kotor«.

 

Član 55.

 

Upravni odbor:

A)

Usvaja:

-planove rada i izvještaje o radu,

-periodične i godišnje obračune »Radio Kotora« u cjelini,

-opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji predlaže direktor »Radio Kotora«, a koji se dostavlja za saglasnost Savjeta,

-investicione i finansijske planove »Radio Kotora« koje dostavlja na saglasnost Savjeta.

B)

Imenuje i razrješava:

-direktora »Radio Kotora« većinom od ukupnog broja članova, pri čemu Odluku o imenovanju donosi nakon sprovedenog javnog konkursa tajnim glasanjem, uz saglasnost Savjeta.

C)

Zaključuje:

-Ugovor o radu sa direktorom »Radio Kotora«.

D)

Donosi:

-odluke o kupovini, prodaji i stavljanju imovine pod hipoteku u skladu sa Zakonom i Odlukom o osnivanju,

-odluke o uzimanju bankarskih kredita i davanju finansijskih garancija,

-Poslovnik o radu.

E)

Daje saglasnost:

-na zaključivanje ugovora koji se odnose na investicije,

-na promjenu budžetskih alokacija.

 

Upravni odbor obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Odlukom Skupštine opštine Kotor iz člana 28 st. 4 ovog Statuta.

 

Član 56.

 

Način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Konstitutivnu sjednicu Upravnog odbora do izbora predsjednika saziva i predsjedava predsjednik Savjeta.

Na konstitutivnoj sjednici bira se predsjednik Upravnog odbora »Radio Kotora« većinom  od ukupnog broja članova Upravnog odbora, tajnim glasanjem.

 

 

Član 57.

 

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjedik Upravnog odbora.

Sjednicama Upravnog odbora prisustvuje direktor »Radio Kotora« bez prava odlučivanja.

 

Direktor »Radio Kotora«

 

Član 58.

 

Za direktora »Radio Kotora« bira se lice koje je drževljanin Republike Crne Gore i ima prebivalište u Republici Crnoj Gori, ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva i poznaje problematiku radijske djelatnosti.

Direktor »Radio Kotora«:

-zastupa i predstavlja »Radio Kotor«,

-organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje »Radio Kotora«,

-izvršava odluke Upravnog odbora »Radio Kotora«,

-predlaže programsku orjentaciju i odgovoran je Savjetu za njeno sprovođenje u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom,

-stara se o izvršavanju usvojenih Planova rada,

-stara se o primjeni Zakona o radio-difuziji, Odluke o osnivanju i odredbi ovog Statuta koje se odnose na programske sadržaje,

-imenuje i razrješava urednika programa,

-zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,

-priprema i predlaže Uravnom odboru akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

-sprovodi odluke Komisije za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca,

-obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

 

Član 59.

 

Mandat direktora traje četiri godine i isto lice može biti imenovano za direktora najviše dva puta uzastopno.

Za direktora ne može biti birano lice koje, po odredbma Zakona, ne može biti član Savjeta.

 

Član 60.

 

Javni konkurs za imenovanje direktora »Radio Kotora« raspisuje i sprovodi Upravni odbor »Radio Kotora«. Do imenovanja direktora, na osnovu ponovljenog konkursa, Upravni odbor imenuje vršioca dužnosti direktora u skladu sa Zakonom.

Postupak javnog konkursa, imenovanje i razrješenje direktora Upravni odbor sprovodi u skladu sa Odlukom o osnivanju, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 

 Član 61.

 

Direktor može biti razrješen prije isteka vremena na koje je imenovan saglasno članu 28 Odluke o osnivanju.

Prije donošenja Odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

 

ZAKONITOST RADA

 

Član 62.

 
Radio Kotor obavlja svoj rad u skladu sa Zakonom o medijima, Zakonom o radio-difuziji, Odlukom o osnivanju, drugim zakonima i propisima, ovim Statutom i drugim aktima donesenim na osnovu Odluke o osnivanju i Statuta.

Savjet »Radio Kotora« kontroliše i odgovara javnosti za zakonitost rada »Radio Kotora«.

Upravni odbor odgovoran je Savjetu za zakonitost i uspješnost rada »Radio Kotora«.

Direktor »Radio Kotora« odgovoran je Upravnom odboru za zakonitost i uspješnost rada »Radio Kotora«.

Direktor može obustaviti od izvršenja akt Upravnog odbora ako smatra da jesuprotan Zakonu i dužan je o tome obavjestiti Savjet u roku od 24 sata.

 

PLANIRANJE I POSLOVANJE »RADIO KOTORA«

 

Član 63.

 

Planove rada i izvještaji o radu, periodične i godišnje obračune »Radio Kotora« usvaja Upravni odbor na prijedlog direktora »Radio Kotora« i uz saglasnost Savjeta.

Usvojeni planovi rada, izvještaji o radu, periodični i godišnji obračuni »Radio Kotora« objavljuju se u Biltenu »Radio Kotora«.

 

FINANSIJE »RADIO KOTORA«

 

Član 64.

 

Naredbodavac za izvršenje godišnjeg budžeta, odnosno finansijskog plana je  direktor »Radio Kotora«.

Godišnji budžet i finansijski plan usvaja Upravni odbor uz saglasnost Savjeta.

 

REVIZIJA

 

Član 65.

 

U cilju stalnog praćenja i kontrole zakonitosti rada i poslovanja »Radio Kotora«, Savjet jedanput godišnje angažuje ovlašćenog revizora koji vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja čiji se nalaz objavljuje u Biltenu »Radio Kotora«.

 

 

OPŠTI AKTI »RADIO KOTORA«

 

Član 66.

 

»Radio Kotor« donosi sljedeće akte:

-Statut,

-Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta,

-Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti.

 

JAVNOST RADA »RADIO KOTORA«

 

Član 67.

 

»Radio Kotor« o svom radu obavještava građane posredstvom Biltena »Radio Kotora«, medija i drugim načinima kojima se postiže javnost rada.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 68.

 

Ovaj Statut donosi Savjet »Radio Kotora«.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po postupku i na način donošenja Statuta.

Izvorno tumačenje odredbe ovog Statuta daje Savjet.

Opšti akti »Radio Kotora« donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja od strane Savjeta i objaviće se u prvom Biltenu »Radio Kotora«.

 

 

 

 

                                                                       Predsjednik Savjeta,

                                                                       Dragan Starović